Samenvatting Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen

-
ISBN-10 905931736X ISBN-13 9789059317369
281 Flashcards en notities
22 Studenten
  • Deze samenvatting

  • +380.000 andere samenvattingen

  • Een unieke studietool

  • Een oefentool voor deze samenvatting

  • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen". De auteur(s) van het boek is/zijn Hennie Boeije. Het ISBN van dit boek is 9789059317369 of 905931736X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen

  • 1 Benaderingen van wetenschappelijk onderzoek

  • De drie benaderingen, namelijk empirisch-analytisch, interpretatieve en de kritische-emancipatoire benaderingen van sociaal wetenschappelijk onderzoek zijn geworteld in een wetenschapsfilosofische traditie die van invloed is op de systematische aanpak

  • Welke drie wetenschappelijke paradigma's zijn er?

    De empirisch-analytische benadering, interpretatieve benadering en de kritisch-emancipatoire benadering

  • Wat zijn de voorwaarden om wetenschap te zijn?
    1. het moet streven naar kennis (theorievorming)
    2. Gebaseerd op de empirie (de werkelijkheid)
    3. Systematische benadering (moet controleerbaar en herhaalbaar zijn)
  • Kenmerk wetenschap: streven naar kennis

  • er zijn 3 benaderingen binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek namelijk , empirisch-analytisch, interpretatieve en de kritische-emancipatoire benaderingen.

    Deze benadering van sociaal wetenschappelijk onderzoek zijn geworteld in een wetenschapsfilosofische traditie die van invloed is op de systematische aanpak
  • Wat is pseudo wetenschap?
    Wetenschap die eigenlijk niet aan één van de drie voorwaarden voldoet
  • De kenmerken van wetenschap zijn?
    Het streven naar kennis. (theorie)

    empirisch (vanuit waarnemingen)

    Een systematische benadering. (herhaling mogelijk maakt)
  • Wat is een theorie?
    Een samenhangend geheel van uitspraken over de werkelijkheid
  • Theorie =
    Een samenhangend geheel van uitspraken over de werkelijkheid 

    Theorie onderscheid religie van wetenschap.
  • Wat zijn de uitgangspunten voor de empirisch-analytische benadering?
    1. Moet controleerbaar en herhaalbaar zijn (betrouwbaar)
    2. Kwantitatief onderzoek (resultaten o.b.v. statistische gegevens)
    3. Waardenvrij onderzoek (onderzoeker onderzoekt op afstand)
    4. Positivisme (gaat uit dat kennis alleen geldig is vanuit de empirie)
    5. Empirisme (gebaseerd op de werkelijkheid)
    6. Nomologische kennis (Kennis waarin wetten zijn geformuleerd)
    7. Gebaseerd op natuurwetenschappen
  • Wat wordt bedoelt met waardenvrij?
    Onderzoeker werkt op afstand, ofwel participeert niet mee in het onderzoek. Dit wordt ook wel een derdepersoonsperspectief genoemd. Het onderzoek blijft op deze manier vrij van waardeoordelen van de onderzoeker.
  • Wat wordt verstaan onder het positivisme?
    Deze opvatting gaat ervan uit dat verschijnselen alleen door empirische gegevens kunnen worden vastgesteld. 
  • Wat is empirie?
    Empirie staat voor de waarneembare werkelijkheid, de ervaring van de werkelijkheid.
  • Wat wordt verstaan onder logica?
    logisch-empirisme
    logisch-postivisme
    Dat men komt tot samehangende, consistente en heldere uitspraken.
  • Wat zijn de uitgangspunten van de interpretatieve benadering?
    1. Waardenverheldering (waaromvraag)
    2. Nastreven van begrip (het begrijpen van verschijnselen)
    3. Wilt vooral meer weten waarom mensen bepaalde handelingen verichten (motieven)
    4. Kwalitatief onderzoek (opvattingen, houdingen, meningen)
    5. Onderzoeker participeert in het onderzoek (eerstepersoonsperspectief)
    6. Idiografische kennis (het beschrijven van het unieke, bijzondere)
    7. Fenomenologie (het beschrijven van verschijnselen zoals ze zijn)
    8. Hermeunetiek (het begrijpen en interpreteren van teksten)
  • Wat wordt verstaan onder fenomenologie?
    Het beschrijven van fenomenen/verschijnselen zoals ze zich voordoen in de werkelijkheid
  • Wat betekent hermeunetiek?
    Het begrijpen en interpreteren van geschriften (komt uit de filosofie)
  • Wat zijn de uitgangspunten van de kritisch-emancipatoire benadering?
    1. Bekritiseren van de huidige maatschappij
    2. Waardengebonden (Wat gebeurt er met kennis)
    3. Actieonderzoek (de onderzoeksobjecten (personen) helpen actief mee aan het onderzoek door bijvoorbeeld andere personen te ondervragen)
    4. Empowerment (onderzoeker greep laten krijgen op eigen leven en leefomstandigheden)
    5. Wederkerige adequaatheid (het continu reflecteren van de onderzoeker en onderzochten)
  • Wat wordt verstaan onder mixed methods?
    Het gebruik van kenmerken uit meerdere benaderingen. Dit wordt ook wel triangulatie genoemd (gebruik van meerdere onderzoeksmethoden)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een wetenschappelijk paradigma?
6
Wat is epistemologie?
6
Wat houdt de empirisch-analytische benadering in?
6
Wat is hermeneutiek?
6
Pagina 1 van 48