Voorbereiding Werkplekleren 1

by (2014)
167 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Voorbereiding Werkplekleren 1

 • 3.1 Oriëntatie

 • Hoeveel scholen voor voortgezet onderwijs (vo) telt Nederland?
  660
 • Hoeveel instellingen voor mbo heeft Nederland?
  70
 • 3.2 De inrichting van het onderwijs

 • bao
  basisonderwijs
 • havo
  hoger algemeen voortgezet onderwijs
 • OU
  Open Universiteit
 • hbo
  hoger beroepsonderwijs
 • pro
  praktijkonderwijs
 • sbao
  speciaal basisonderwijs
 • so
  speciaal onderwijs
 • vmbo
  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 • vo
  voortgezet onderwijs
 • vso
  voortgezet speciaal onderwijs
 • vve
  voor- en vroegschoolse educatie
 • vwo
  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
 • wo
  wetenschappelijk onderwijs
 • primair onderwijs (incl so): instellingen/ll
  7296 ongeveer anderhalf miljoen ll
 • voortgezet onderwijs (vo): inst/ll
  `
  659       bijna 1 miljoen
 • mbo inst/ll
  69        ongeveer 500.000
 • hbo      inst/ll
  52           ongeveer 400.000
 • wo       inst/ll
  14       ongeveer 250.000
 • 3.3 Kenmerken van ons onderwijs

 • Artikel voor de Nederlandse onderwijswetgeving
  23
 • Welk jaartal werd de gelijke behandeling en bekostiging van het bijzonder en het openbaar onderwijs per wet vastgelegd?
  1917
 • Voor wie is het onderwijs een voorwerp van aanhoudende zorg?
  De regering
 • Is onderwijs geven vrij?
  Ja, met toezicht van de overheid
 • Welk onderwijs wordt bij de wet geregeld?
  Openbaar onderwijs, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging
 • Door wie wordt er voor gezorgd dat er in elke gemeente voldoende openbaar algemeen vormend onderwijs wordt gegeven op een genoegzaam aantal scholen?
  Van overheidswege, er kan van afgeweken worden als er maar voldoende ruimte wordt gegeven voor het ontvangen van zodanig onderwijs
 • Wordt bijzonder onderwijs uit de openbaar kas bekostigd?
  ja
 • Worden er eisen aan bijzonder onderwijs gesteld?
  Ja die van deugdelijkheid. Keuze van leermiddelen en leerkrachten is vrij. (grotendeels denk ik nu)
 • Hoe vaak doet de regering verslag van de staat van onderwijs en aan wie?
  Staten-Generaal
 • Wat is vrijheid van onderwijs?
  Alle inwoners van Nederland hebben het recht om scholen te stichten op basis van godsdienst, levensbeschouwing, of pedagogisch-didactische principes.
 • Hoe groot is het deel van de kinderen dat naar openbaar onderwijs gaat?
  Eén derde
 • Wat is de stichtingsnorm voor een nieuwe school?
  minimaal 200 leerlingen
 • Wat is de instandhoudingsnorm voor een school die van richting veranderd?
  Veel lager dan 200 ll
 • Hoe sticht je een nieuwe school?
  Via ouderverklaringen. Twee mogelijkheden: direct meting (enquête) of leerlingenprognoses. De richting is hierin dus belangrijk
 • Hoe heet het als een school de identiteit verandert?
  Kleurverschieten
 • Leerplicht vanaf?
  5 jaar
 • Waarom geen verandering van leerplicht naar 4 jaar?
  Er zijn in het hele land maar 2500 kinderen die pas na hun 4e naar school gaan
 • Door wie wordt de leerplicht gecontroleerd?
  Door de gemeente
 • Waar krijgen kinderen vrij voor?
  Feestdagen voor geloofs- of levensovertuiging. Belangrijke familieverplichtingen zoals begrafenis of huwelijk.
 • Tot wanneer geldt de leerplicht?
  het schooljaar waarin de leerling 16 wordt
 • Wat is de kwalificatieplicht?
  De leerplicht wordt verlengd totdat de jongere een havo-, vwo-, mbo niveau 2 diploma heeft gehaald.
 • Hoe voldoe je aan de kwalificatieplicht?
  Door een volledig dagprogramma te volgen en/of een beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Dan hoef je niet alle dagen op school te zitten
 • Voor wie geldt de kwalificatieplicht niet?
  Jongeren met een getuigschrift van praktijkonderwijs. Jongeren op het speciaal onderwijs die zeer moeilijk lerend zijn of meervoudig gehandicapt zijn.
 • Twee mogelijkheden tot vrijstelling van de leerplicht
  Vrijheid van inschrijving en vrijheid van schoolbezoek
 • Wat is vrijheid van inschrijfplicht?
  -als het kind geestelijk of lichamelijk niet in staat is onderwijs te volgen
  -als er bezwaar is tegen de richting van het onderwijs op alle scholen in de buurt
  -als het gezin in het buitenland woont
 • Wie is er verantwoordelijk voor ongeoorloofd plichtsverzuim? En wat zijn de straffen?
  De ouders. Hechtenis van hoogstens 1 maand of een geldboete. Ook kan er vanaf 12 jaar een taakstraf aan de leerling worden opgelegd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Hoeveel scholen voor voortgezet onderwijs (vo) telt Nederland?
1
Hoeveel instellingen voor mbo heeft Nederland?
1
bao
1
havo
1
Pagina 1 van 42