Samenvatting Samenvatting Slimstuderen Deel 2: Bestuursrecht

-
178 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Samenvatting Slimstuderen Deel 2: Bestuursrecht

 • 1 Inleiding tot het bestuursrecht

 • Welke aspecten zijn van belang om aan te geven wat de breedte is van het bestuursrecht?
  1. De Europese regelgeving heeft een zeer grote invloed op het Nederlandse bestuursrecht. 

  2. Het bereik van het bestuursrecht is zeer groot en heeft veel onderwerpen die daar ook onder vallen
 • Op wie heeft het bestuursrecht betrekking?
  Op burgers & rechtspersonen aan de ene kant en relaties tussen het openbaar bestuur aan de andere kant.
 • Waarom heeft het bestuur een bijzondere positie?
  Het bestuur heeft een bijzondere positie, omdat zij macht kunnen uitoefenen op basis van publiekrechtelijke bevoegdheden. Met deze bevoegdheden kan het bestuur bepalen wat de rechten en plichten van de burgers zijn, zonder instemming van de burgers zelf. Dit zijn eenzijdige rechtshandelingen.
 • Welke 3 functies heeft het bestuursrecht?
  1. Het bestuursrecht is instrumenteel van karakter --> het bestuur krijgt instrumenten om de publieke taak te vervullen. Dit betekend dat de overheid juridische maatregelen kan nemen, die burgers niet kunnen nemen. 

  2. De waarborgfunctie van het bestuursrecht: Het bestuursrecht geeft de burger middelen om het beleid te beïnvloeden en zich daartegen teweer te stellen. (zoals bijv bezwaar)

  3. Het bestuursrecht heeft een normerende/legitimerende functie --> Het bestuursrecht geeft regels waaraan het bestuur zich moet houden. 
 • Wat is de verhouding van de functies van het bestuursrecht en de democratische rechtsstaat?
  Een bestuur mag alleen handelen wanneer er een bevoegdheid door de wetgever voor is gegeven en wanneer er toegang is tot een onafhankelijke rechter.
 • Wat staat er in het bijzondere bestuursrecht?
  In de bijzondere delen van het bestuursrecht zijn meer de inhoudelijke regels neergelegd die rechten en plichten van burgers en bestuur bepalen en waaraan de bestuursrechter de rechtmatigheid van overheidsbesluiten toetst. De bijzondere delen gaan dus niet over de Algemene wet bestuursrecht
 • Sinds wanneer is de Awb er?
  De Awb is er sinds 1994. 
  Het algemene deel geeft algemene regels die in beginsel op alle bijzondere delen van het bestuursrecht gelden.
 • Waarom is er geen duidelijk onderscheid te maken tussen Staatsrecht en Bestuursrecht?
  Omdat Staats- en Bestuursrecht in elkaar verweven zijn. 


  - Staatsrecht gaat vooral over de Grondwet en de organieke wetten (wetten die de organen en organisaties van de staat regelen). Regels die zien op de instelling, werkwijze en globale bevoegdheden van de verschillende organen van de overheid. In het staatsrecht gaat het dus niet primair om de verhouding tussen de overheid en de burgers, maar om de grondregels voor de organisatie van de staat

  - Bestuursrecht gaat het voornamelijk om de verhouding tussen de burgers en de overheid.

  Zonder het bestuursrecht kunnen de organen van de staat niet handelen ter uitvoering van hun publieke taak, omdat de bestuursorganen voor hun organisatie van het staatsrecht afhankelijk zijn. 
 • Wat zijn de drie grote van het recht?
  - Bestuursrecht
  - Privaatrecht
  - Strafrecht

  bestuursrecht en strafrecht behoren tot het publieke recht. Daarbij is de inhoud dus niet overgelaten aan de partijen, maar de overheid houdt zich bezig met de handhaving. 

  Bij privaatrecht is voor de verandering van de rechtsbetrekking vaak instemming nodig van de wederpartij. Bijv: de burger moet zelf naar de rechter stappen om naleving af te dwingen, dat is niet zo bij het publiekrecht. 
 • Welke rol speelt het Europese Recht voor het bestuursrecht?
  Het Europese Recht speelt een belangrijke rol voor het bestuursrecht. Er is sprake van een wederzijdse beïnvloeding. 

  Het Nederlandse recht wordt beïnvloed door het Europese recht, doordat Europese regels vaak moeten worden geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving en er geen strijdigheid mag zijn. 

  Het Nederlandse recht heeft aan de andere kant invloed op de ontwikkeling van jurisprudentie van Europese rechters.
 • Wat waren de redenen van de codificatie van de Awb?
  - Groei van de bevolking
  - De opkomst van het ideaal van de verzorgingsstaat
  - Technische ontwikkelingen
  - De ontwikkeling van het Europese recht
 • Welke bronnen kent het bestuursrecht?
  - De wetgeving
  - jurisprudentie, want niet alles is gecodificeerd.
 • 2 De Algemene wet bestuursrecht

 • Volgens welk artikel is de wetgever verplicht tot het vaststellen van algemeen bestuursrecht?
  Sinds 1983 is de wetgever verplicht tot het vaststellen van algemeen bestuursrecht. Dit staat in art. 107, tweede lid, Grondwet.
 • Welke commissie heeft de Awb in het leven geroepen?
  Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht.
  Wordt ook wel commissie-Scheltema genoemd. 
 • Wat voor soort wet is de Awb?
  De Awb is een aanbouwwet. Hij is dus niet in één keer tot stand gekomen, maar in tranches (gedeeltes).
  Daarnaast wordt de Awb door wijzigingen en uitbreidingen op specifieke onderwerpen aangevuld.
 • Wat waren de uitgangspunten bij de totstandkoming van de Awb?
  - Systematiseren & vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving


  - Codificeren van ontwikkelingen in bestuursrechtelijke jurisprudentie

  - het treffen van Voorzieningen ten aanzien van onderwerken die zich naar hun aard niet voor regelingen in een bijzondere wet lenen.

  - het bevorderen van Eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving (uniformiteit)

  ezelsbruggetje: VESC
 • wat voor structuur heeft de Awb?
  De Awb heeft een gelaagde structuur, dus van algemeen naar bijzonder.
 • Welke soorten recht kent de Awb?
  1. Dwingend recht --> regels die zonder uitzondering voor het gehele bestuursrecht gelden. De wetgever kan echter niet bepalen dat men er niet van zou mogen wijken. Wel kan de wetgever aanwijzingen geven die niet bindend zijn.   2. Regelend recht --> regels die voor normale gevallen de beste regeling zijn. Hier kan in bijzondere gevallen van worden afgeweken door lagere regelgevers. De afwijkingsmogelijkheden zijn te herkennen aan 'tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald'.

  3. Aanvullend recht --> regels die wenselijk zijn wanneer er geen bijzondere regelgeving is, dit zijn dus restbepalingen.

  4. Facultatief recht --> dit recht hoeft alleen te worden gevolgd wanneer dat uitdrukkelijk is bepaald.
 • Waarom zijn er verschillende soorten van recht in de Awb?
  Uniformiteit is zeer belangrijk in de Awb. Toch kunnen er situaties zijn die afwijken van de regels. Om ervoor te zorgen dat er in deze gevallen niet wordt afgeweken van de Awb en dat het allemaal overzichtelijk blijft heeft de wetgever verschillende soorten recht in de Awb gemaakt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke aspecten zijn van belang om aan te geven wat de breedte is van het bestuursrecht?
1
Op wie heeft het bestuursrecht betrekking?
1
Waarom heeft het bestuur een bijzondere positie?
1
Welke 3 functies heeft het bestuursrecht?
1
Pagina 1 van 45