Samenvatting Samenvatting Schenk-, Erf-, Overdrachtsbelasting en Estate Planning

-
161 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Samenvatting Schenk-, Erf-, Overdrachtsbelasting en Estate Planning". De auteur(s) van het boek is/zijn N P Arzini LL B. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Samenvatting Schenk-, Erf-, Overdrachtsbelasting en Estate Planning

 • 1 Week 1

 • Welke drie juridische relatievormen zijn er?
  Ongehuwd samenwonen (al dan niet met een notariële samenlevingsovereenkomst), geregistreerd partnerschap en huwelijk.
 • Ongehuwd samenwonen heeft in beginsel geen vermogensrechtelijke gevolgen. Beide partners hebben ieder hun eigen vermogen, behoudens hun gezamenlijke verkrijgingen.
 • Wat is de achtergrond van het geregistreerd partnerschap?
  Het geregistreerd partnerschap is de voorloper van het homohuwelijk.
 • Wat zijn de vermogensrechtelijke gevolgen van een geregistreerd partnerschap?
  Art. 1:80b BW: het g.p. heeft vermogensrechtelijk dezelfde gevolgen als het huwelijk.
 • Wat zijn de verschillen tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk?
  Bij het g.p. is bij de geboorte van een kind erkenning door de vader vereist ex art. 1:199 BW en ontbinding van het g.p. is in beginsel mogelijk zonder rechterlijke tussenkomst ex art. 1:80c BW.
 • De verplichting elkaar het nodige te verschaffen (art. 1:81 BW) is de basis van het betalen van alimentatie bij echtscheiding.
 • Art. 1:84 BW behelst een draagplicht in de kosten van de huishouding naar evenredigheid van inkomen resp. vermogen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Volgens art. 1:88 BW is voor bepaalde handelingen toestemming van de echtgenoot benodigd. Wat is hier de ratio van?
  Deze bepaling is in de wet gekomen om de andere echtgenoot te beschermen.
 • Wat is de sanctie als een handeling ex art. 1:88 BW is verricht zonder dat daarvoor door de andere echtgenoot toestemming is verleend?
  Art. 1:89 BW: vernietigbaarheid van de rechtshandeling.
 • Wat is het uitgangspunt van het huwelijksvermogensrecht?
  Na een huwelijk ontstaat de wettelijke gemeenschap van goederen, tenzij men huwelijkse voorwaarden is overeengekomen.
 • De omvang van de gemeenschap ex art. 1:94 BW is alle tegenwoordige en toekomstige goederen van beide echtgenoten, met uitzondering van (a.) goederen verkregen krachtens erfrecht of schenking onder uitsluitingsclausule, (b.) verknochte goederen en (c.) pensioenrechten.
 • Art. 1:95 BW bevat regels over zaakvervanging. Als iets voor meer dan de helft is gefinancierd uit privévermogen dan wordt hetgeen hiervoor in de plaats treedt tevens tot het privévermogen gerekend.
 • Wanneer wordt de gemeenschap ontbonden ex art. 1:99 BW?
  Bij overlijden van één van beide echtgenoten, op het tijdstip van indienen van een verzoekt tot echtscheiding resp. scheiding van tafel en bed of bij latere huwelijkse voorwaarden ('staande huwelijk')
 • Ex art. 1:100 BW hebben de echtgenoten in beginsel een gelijk aandeel in de gemeenschap van goederen. Wanneer lijdt deze regel uitzondering?
  Als hiervan is afgeweken bij huwelijkse voorwaarden of als in zeer uitzonderlijke omstandigheden de redelijkheid en billijkheid tot een andere verdeling noopt (arrest Verpleger).
 • Wat is beslissend voor het oordeel of sprake is van een privéschuld of een gemeenschapsschuld?
  Beslissend is of het goed waarop de schuld betrekking heeft tot de gemeenschap behoort of tot het privévermogen.
 • Art. 1:102 BW regelt de aansprakelijkheid voor schulden na ontbinding van de gemeenschap.
 • Wat is de hoofdregel bij het bestuur van een goed bij echtgenoten?
  Art. 1:90 BW bepaalt dat de echtgenoten het bestuur hebben van hun privégoederen. Ex art. 1:97 BW berust het bestuur van gemeenschapsgoederen in beginsel bij ieder van de echtgenoten afzonderlijk.
 • Welke leer hanteren we thans bij de vergoedingsrechten?
  Vroeger gold de nominalistische leer, terwijl thans de leer van de economische gerechtigdheid (ook wel: beleggingsleer) geldt.
 • Wat houdt de leer van de economische gerechtigdheid in?
  Het vergoedingsrecht dat is ontstaan stijgt mee met de waarde van het goed waarop het vergoedingsrecht ziet.
 • Wat is een reprise en wat is een récompense?
  Een reprise is een vordering van het privévermogen op de gemeenschap (art. 1:95 lid 2 BW), terwijl een récompense een vordering van de gemeenschap op het privévermogen behelst (art. 1:96 lid 4 BW).
 • Wat zijn de grenzen van de contractuele vrijheid bij huwelijkse voorwaarden?
  Men zal binnen de kaders van titel 6 boek 1 BW moeten blijven, terwijl de baten niet anders mogen worden verdeeld dan de lasten.
 • Wat is het doel van huwelijkse voorwaarden?
  Het beschermen van de privévermogens van de echtgenoten (externe werking) en het plaats laten vinden van interne verrekening (interne werking).
 • Wat is bij huwelijkse voorwaarden vereist om externe werking te hebben?
  De huwelijkse voorwaarden dienen ex art. 1:116 BW te zijn ingeschreven bij de rechtbank.
 • Wat is het basisstelsel van de huwelijkse voorwaarden?
  Een uitsluiting van elke gemeenschap van goederen (koude uitsluiting)
 • Waarom wordt in huwelijkse voorwaarden vaak een verrekenbeding opgenomen?
  Het risico dat het vermogen bloot staat aan schuldeisers wordt hiermee ingedamd.
 • Hoe wordt het periodiek verrekenbeding ook wel genoemd en wat is de werking van zo'n beding?
  Het Amsterdams verrekenbeding gaat uit van een verdeling van de overgespaarde inkomsten van beide echtgenoten in een verhouding 50%-50% aan het einde van elk jaar. De ene echtgenoot heeft vervolgens een vordering op de andere.
 • Wat heeft de HR bepaald in het arrest Rensing/Polak (NJ 1996/617)?
  Een vervalbeding, opgenomen in een periodiek verrekenbeding, is geldig, maar een beroep erop komt in voorkomende gevallen in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Bij niet-uitvoering blijft de verplichting tot verrekening dus bestaan.
 • Wat is de werking van een finaal verrekenbeding?
  Aan het einde van het huwelijk wordt afgerekend alsof in de wettelijke gemeenschap van goederen is gehuwd. De verrekening kan algeheel of partieel zijn.
 • Wat is het nut van een finaal verrekenbeding?
  Wordt het huwelijk beëindigd door overlijden dan komt men niet toe aan erfbelasting omdat geen sprake is van een belaste verkrijging. Het vermogen gaat immers over op grond van het huwelijksvermogensrecht.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke drie juridische relatievormen zijn er?
2
Wat is de achtergrond van het geregistreerd partnerschap?
2
Wat zijn de vermogensrechtelijke gevolgen van een geregistreerd partnerschap?
2
Wat zijn de verschillen tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk?
2
Pagina 1 van 30