Research methods for business

by (6th)
156 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Research methods for business

 • 1 Introduction to research (week 1)

 • Research:
  Proces voor het vinden van oplossingen door middel van het grondig bestuderen en analyseren van factoren.
 • Business research:
  Een georganiseerd, systematisch, op data gebaseerd, kritisch, objectief, wetenschappelijk onderzoek naar een specifiek probleem dat gedaan wordt met als doel: antwoorden en oplossingen te vinden.
 • Type business research:
  • Applied research
  • Basic research
 • Applied research:
  Hierbij moet de manager het probleem oplossen dat zich nu in de organisatie plaatsvindt en dat om een snelle oplossing vraagt.
 • Basic reasearch:
  Hierbij wordt een kennis netwerk opgebouwd bedoeld om problemen die zich in de toekomst mogelijk zullen voordoen te kunnen begrijpen en het vinden van ongelijke oplossingen voor deze problemen.
 • Onderzoeksgebieden bij business research:
  • Accounting
  • Financiën
  • Management
  • Marketing
 • Kwantitatieve data:
  Data dat in de vorm van aantallen verzameld/ gegeneraliseerd wordt door gestructureerde vragen.
 • Kwalitatieve data:
  Data in de vorm van:
  • Antwoorden vanuit interviews
  • Reacties op open vragen in een enquête
  • Uitkomsten vanuit observaties
  • Verzamelen beschikbare informatie van verschillende bronnen bijv: het internet 
 • Kennis => som van het weten:
  Theoretische wereld => onderzoek => werkelijke wereld

  Oftewel:

  Het proces van het onderzoeken aan de hand van bestaande kennis.
 • Onderzoekstechnieken van processen:
  • Begrijpen
  • Voorspellen
  • Controleren
 • Onderzoekstechnieken van processen leiden tot:
  • Identificeren en effectief oplossen van problemen binnen processen
  • Combineren van ervaring en kennis voor het maken van beslissingen/ besluiten
  • Kennis verkrijgen en zo de kwaliteit van onderzoek te kunnen onderzoeken
 • Aspecten voor managers; bij het aannemen van onderzoekers of consultants:
  • Rollen en verwachtingen moeten voor beide kanten duidelijk zijn
  • Relevante bedrijfsinformatie dient duidelijk te zijn en gecommuniceerd te worden
  • Draagvlak creeëren
 • Voordelen en nadelen van een intern (onderzoeker/ consultant):
  Intern voordelen:
  • Meer draagvlak interne medewerkers
  • Beter begrip bedrijfscultuur
  • Kunnen uitkomsten implementeren
  • Kosten minder dan externe medewerkers 
  Intern nadelen:
  • Kunnen met tunnelvisie problemen analyseren (kennen bedrijf te goed!)
  • Verborgen, vervormen en verkeerd interpreteren van processen
  • Hoog gekwalificeerd personeel kan door management als niet capabel worden gezien.
 • Voordelen en nadelen van een  extern (onderzoeker/ consultant):
  Extern voordelen:
  • Consultants/ onderzoekers met ervaring in dezelfde optimalisaties van problemen, bij andere bedrijven, kunnen worden gekozen.
  • Meer kennis over het probleemgericht oplossen van problemen met betrekking van methodieken 
  Extern nadelen: 

  • Hogere kosten 
  • Meer tijd voor leren en kennen organisatie
  • Extra kosten voor implementatie
 • 2 The scientific approach and alternative approaches to investigation (week 1)

 • Scientific research:
  Onderzoek dat bijdraagt tot het vermijden, minimaliseren en oplossen van problemen. Deze vorm van onderzoek draagt bij het maken van keuzes wat leidt tot het effectief oplossen van problemen.
 • Randvoorwaarden van scientific research:
  • Objectiviteit 
  • Helder afgebakende hoofdvraag
  • Rol van theorie
  • Methodiek (betrouwbaar)
  • Grondig, gedegen analyse van data
  • Onpersoonlijke, zakelijke rapportage
 • Classificaties van onderzoek:
  • Inductief vs Deductief
  • Fundamenteel vs Toegepast
  • Exploratief vs descriptief vs causaal
  • Experimenteel vs non-experimenteel
  • Kwalitatief vs kwantitatief
  • Primair vs Secundair
 • Verschil tussen inductief en deductief onderzoek:
  • Inductief => observeren (=geen theorie)
  • Deductief => theoretisch (testen of theorie specifiek probleem kan verklaren of oplossen)
 • Verschil tussen fundamenteel en toegepast onderzoek:
  • Fundamenteel => nieuwe theorieën generen of bestaande verrijken, uitkomst voor iedereen en openbaar
  • Toegepast => bestaande theorieën toepassen op jouw bedrijf, hierdoor inzicht krijgen in problemen (niet openbaar)
 • Verschil tussen exploratief en descriptief en causaal onderzoek:
  • Exploratief => gericht op het ontwikkelen van een begrip m.b.t. bepaalde theorie
  • Descriptief => getallen, rekenen, frequenties etc. of correlaties tussen variabelen, lineaire regressie, je ziet hoe deze variabelen samenhangen.
  • Causaal => oorzaak-gevolg relaties, theorie en voorkennis is nodig en er wordt een hypothese gebruikt.
 • Verschil tussen experimenteel en non-experimenteel onderzoek:
  • Experimenteel => het variëren van een verschijnsel om te zien of het effect heeft op een ander verschijnsel
  • Non-experimenteel => meer beschrijvend, inventariserend en verklarend
 • Verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek:
  • Kwalitatief onderzoek => verklarend (pilot studie), softe data, gezien vanuit woorden respondent en interactief
  • Kwantitatief onderzoek => toetsend, harde data, gezien woorden enquêteur en eenzijdig onderzoek
 • Verschil tussen primair en secundair onderzoek:
  • Primair => eigen onderzoek
  • Secundair => ander onderzoek, publicaties
 • Kenmerken scientific onderzoek:
  • Purposivness; helder doel
  • Rigor; zorgvuldigheid
  • Testability; testen
  • Replicability; herhaling
  • Precision/ confidence; hoe dicht resultaten bij de werkelijkheid zitten
  • Objectivity; resultaten zijn gebaseerd op feiten afgeleid van data
  • Generalizability; in welke groepen/ settings je resultaten ook kunt toepassen
  • Parsimony; KISS => Keep It Simple and Sophisticated; eenvoud in het verklaren van resultaten en problemen
 • Belangrijk in een onderzoeksproces:
  Onderzoek is een multi-stage proces (research onion) echter; stappen variëren (overslaan of gelijktijdig uitvoeren)
 • Hypothetico-deductive method:
  • Beschrijf probleemgebied
  • Formuleer probleemstelling; PS, RQ
  • Ontwikkel hypothesen; testbaarheid, faliseerbaarheid
  • Kies meetinstrument
  • Verzamel data
  • Analyseer data; statistische data
  • Interpreteer data; verklaren reslutaten (deductief PROPPER WAY!!) of observeren en mogelijke concluderen (inductief)
 • Alternatieve aanpak onderzoek:
  • Ontology (= aftakking filosofie) onderzoek naar bestaan
  • Epistemology (=kennis theorie) onenigheid over aard en kennis, afkomst
 • Perspectieven contemporary research:
  • Positivisme => positieve kijk op wereld; geloof in objectieve waarheid
  • Constructionisme => bekritiseren van het geloof op de objectieve waarheid
  • Kritisch realisme => combinatie van het geloof in objectieve waarheid en de meetbaarheid daarvan
  • Pragmatisme => kijk naar de huidige werkelijkheid en haar verandering in tijd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Research:
2
Business research:
2
Type business research:
2
Onderzoeksgebieden bij business research:
2
Pagina 1 van 39