Samenvatting Psychologie

-
ISBN-10 9038209037 ISBN-13 9789038209036
9742 Flashcards en notities
456 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Marc Brysbaert. Het ISBN van dit boek is 9789038209036 of 9038209037. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie

 • 1 Wat is Psychologie?

 • Beeld over psychologen in de samenleving


  Bronnen van kennis:
  1. populaire boeken
  2. films en boeken (romans)
  3. verslaggeving over misdaad
  Beeld van de psycholoog in de media is stereotiep en negatief.
  Tegelijkertijd andere ontwikkeling:
  • nooit eerder werd er meer over psychologie geschreven dan nu
  • bijdragen worden steeds nauwkeuriger
  • psychologisering van de samenleving: het feit dat in het dagelijkse leven van de mens psychologisch inzichten een steeds belangrijkere rol gaan spelen
 • Psychologie is de wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen die aan dat gedrag ten grondslag liggen te begrijpen.

   

  net als in andere wetenschappen proberen psychologen door systematische observatie van meetbare kenmerken (gedrag) inzicht te krijgen in de processen die niet rechtstreeks te observeren vallen (interne processen).

   

  Hermann Ebbinghaus, uber das gedachtnis (1885): van het oudste onderwerp maken we nieuwste wetenschap.

   

  In de 4e en 5e eeuw voor Christus hielden Socrates, Plato en Aristoteles zich al bezig met aspecten van de psychologie.


 • Inleiding
  • Janda et al. (1998) onderzochten hoe psychologen uit een enquête kwamen:
   • Hoe?
    • 1. Ze belden willekeurig 141 personen waarvan er uiteindelijk 100 meewerkten
     2. Ze stelden de volgende twee vragen:
     • Hoe belangrijk zijn de volgende beroepen voor jou: bioloog, scheikundige, econoom, arts, psycholoog, fysicus, socioloog? 
      (1 = helemaal niet belangrijk, 7 = heel belangrijk)
     • Hoe groot is het verschil in gespecialiseerde kennis tussen jou en een bioloog, scheikundige, econoom, arts, psycholoog, fysicus, socioloog?
      (1 = geen verschil, 7 = groot verschil)
   • Resultaten?
    • Psycholoog minst belangrijk met een gemiddelde van 4,9
    • Psycholoog op plaats 5 wat betreft het verschil in gespecialiseerde kennis met een gemiddelde van 5,1
   • Opmerkelijk?
    • 25 van de 27 spontane opmerkingen betroffen de psycholoog en waren op één na allemaal negatief.

  • Hoe ontstaat het negatieve beeld over psychologie?
   • Populaire boeken over psychologie geschreven door pseudopsychologen die pretenderen het menselijk bestaan te verbeteren -> levert zelden een beeld van psychologie als wetenschap op.
   • Films en boeken waarin psychologen zich enigszins vreemd gedragen en bijzondere gaven hebben maar zelden het meest succesvolle personage zijn.
   • Verslaggeving over misdaad en rechtszaken.
 • Leerdoelen. Meer specifiek betekent dit dat u:

  • onderscheid kunt maken tussen lekenpsychologie en wetenschappelijke psychologie
  • een overzicht hebt over de belangrijkste inhoudelijke domeinen die in de psychologie behandeld worden
  • een overzicht hebt over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de psychologie
  • kunt omschrijven wat structuralisme, functionalisme, gestaltpsychologie, behaviorisme en psychoanalyse inhouden
  • van de bovengenoemde scholen kunt omschrijven wat hun onderzoeksobjecten, onderzoeksdoelen en onderzoeksmethoden zijn
  • kunt opsommen welke onderzoeksmethoden in de psychologie gebruikt worden
  • onderscheid kunt maken tussen beschrijvend onderzoek, correlatieonderzoek en experimenteel onderzoek
  • weet welke ethische kwesties er spelen bij psychologisch onderzoek
  • een overzicht hebt van de diverse typen psychologen die werkzaam zijn in de praktijk.
 • Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag wordt bestudeerd en waarbij de gedragsevidentie wordt gebruikt om de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag

 • welke stromingen zijn er binnen de psychologie
 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt. 
 • Noem drie bronnen van kennis
  1. populaire boeken; 2. films en boeken; 3. verslaggeving over misdaad en rechtszaken
 • Wat is het onderscheid tussen lekenpsychologie en wetenschappelijke psychologie?
  Leken verwerven hun psychologische kennis op de volgende manier:
  • populaire boeken
  • films
  • media
  • psychologisering van de samenleving
  Wetenschappelijke psychologen verwerven hun kennis door:

  Net als andere wetenschappers proberen psychologen door systematische observatie van meetbare kenmerken (het gedrag) inzicht te krijgen in de processen die niet rechtstreeks te observeren zijn (interne processen).

  Merk op dat observeerbaar en niet-observeerbaar binnen de wetenschappen relatieve begrippen zijn. Eén van de redenen waarom psychologisch onderzoek voortdurende vooruitgang boekt, is juist dat men op een steeds nauwkeurigere manier kan registreren wat gebeurt.

  Een goed inzicht in de onzichtbare processen maakt het mogelijk om te voorspellen wat men onder bepaalde omstandigheden zou moeten vaststellen. Daar kan men dan op een heel gerichte manier naar zoeken.

 • defenitie psychologie
  begrijpen menselijk gedrag door gedrag systematisch te observeren, kijken hoe t beinvloed wordt door omgeving.
 • Waar komt het publiek in aanraking met psychologie?

  Populaire boeken over dit onderwerp.

  Films en boeken.

  Psychologen en psychiaters bij verslaggeving over misdaad en rechtszaken.

 • Wat is de psychologisering van de samenleving?

  Het feit dat dat in het dagelijks leven van de mens psychologische inzichten een steeds belangrijker rol gaat spelen.

 • Welke bronnen van kennis van psychologie ken je?

  - Boeken populaire psychologie

  - Films en boeken 

  - Verslaglegging over misdaad en rechtszaken

 • 1492

 • Vanuit welke drie invalshoeken  wordt in het boek naar menselijk gedrag gekeken?

  1. De biologische basis
  2. De (eigen) verwerkingsprocessen of cognities van de persoon
  3. De sociaal-culurele invloeden
 • Hoe komt het dat er in de samenleving een (negatief) globaal en stereotiep beeld leeft over psychologen?

  Door de bronnen van 'kennis' over de psychologie:

  • Populaire en winstgevende boeken die pretenderen het menselijke bestaan te verbeteren ('psychologie en symboliek van de Chakra's', 'waarom mannen altijd aan seks denken', 'waarom mannen en vrouwen met hun lichaam zeggen wat ze eigenlijk niet willen', 'wat je eet ben je zelf'...). De meeste van deze boeken zijn geschreven door pseudopsychologen die ons een gelukkiger en succesvoller leven beloven als we hun eenvoudige voorschriften opvolgen. Ze leveren zelden een beeld op van psychologie als wetenschap.
  • Films en boeken: Heel dikwijls is de psycholoog een man (in werkelijkheid meer vrouwelijke psychologen dan mannelijke) die zich enigzins vreemd gedraagt. Enerzijds heeft hij bijzondere gaven (vaak grenzend aan het occulte), anderzijds is hij zelden het meest succesvolle personage in het verhaal. In politieverhalen bv. zegt de psycholoog allerhande wijze dingen, terwijl de hoofdpersoon het verhaal oplost.
  • verslaggeving over misdaad en rechtszaken. Bij beoordeling over toerekeningsvatbaarheid en verzachtende omstandigheden roepen de verschillende partijen psychiaters en psychologen op die moeten oordelen over de mentale toestand van de beklaagde en soms met elkaar in tegenspraak zijn. 
 • Wat is het beeld dat mensen hebben van psychologen?
  Negatief. Men ziet het beroep van psycholoog als minder belangrijk dan arts, scheikundige en bioloog. De vakinhoudelijke kennis ziet men ook als minder groot.
 • Welke ontwikkelingen in de natuurwetenschappen maakten de psychologie mogelijk?
  1) Evolutietheorie Darwin (1809-1882)
  natuurlijke selectie

  2) proeven in de geneeskunde
  Donders (1818-189); gronslegger vd mentale chronometrie
 • Vertel iets over belang van psycholoog, en over het gepercipieerde verschil in specialistische kennis.

  Belangrijkheid: laatste plaats 7/7 (naast 1.arts 2.scheikundig, ...)  Kennis: leek denkt dat psycholoog weinig sp. kennis heeft

 • Wat is psychologie?
  Hahahaha
 • Wat is de definitie van psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wort en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpend die aan dat gedrag ten grondslag liggen.
 • Wat is rationalisme

  Filosofische doctrine die stelt dat waarheid achterhaald kan worden door gebruik te maken van de rede

 • Wat is perceptuele constantie?
  Dit is een fenomeen van gelijkblijvende voorwerpen, ondanks voortdurende veranderingen in het retinale beeld.
 • Wat komt uit het onderzoek van Janda et al. (1998) naar het beeld wat men heeft van een psycholoog?
  1. Qua belangrijkheid op de laatste plaats
  2. Minder gespecialiseerde kennis dan 'harde natuurwetenschappers'
  3. Een negatief beeld van een psycholoog
 • Leg uit wat het verschil is tussen assimilatie en accommodatie bij de ontwikkeling van kinderen?

  -       Assimilatie: het proces waarbij nieuwe informatie (ervaringen) wordt ingepast in het bestaande kennisniveau.

  oWanneer een peuter al weet wat ‘huis’ is, zal elk gebouw een ‘huis’ worden genoemd, ook al is het een school of een kantoor.
  -Accommodatie: het proces waarin nieuwe kennis wordt toegevoegd aan de bestaande kennis, waardoor deze zich uitbreidt.
  oWanneer het kind leert dat niet elk gebouw een huis is, maar dat er verschillende soorten gebouwen zijn (zoals fabrieken, scholen, kantoren, e.d.)
 • Enerzijds is er een stereotiepe negatief beeld over de psycholoog, anderzijds is er een groeiende interesse en waardering voor psychologisch onderzoek.
 • 1.1       Samenvatting

  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag.

  Psychologie kon niet ontstaan zolang men er van overtuigd was dat de mens niet onderworpen was aan aardse wetmatigheden. Ontwikkelingen binnen de filosofie (Copernicus, Descartes, het empirisme), de biologie (Darwin) en de geneeskunde effenden het pad hiervoor.

  Psychologie als wetenschap ontstond in de laatste helft van de 19de eeuw.

  De structuralistische school (Titchener, Kulpe, Wundt) interesseerden zich voor de studie van de bewuste ervaring door middel van analytische introspectie.

  De functionalistische school (Dewey, James) interesseerde zich voor het adaptieve belang van de mentale processen.

  Gestaltpsychologie (Wertheimer, Kofka, Kohler) verdedigden de studie van de bewuste ervaringen, meestal met behulp van verbale rapporteringen, maar waren het niet eens met de opsplitsing van perceptuele gebeurtenissen in een reeks van onafhankelijke sensaties.

  Behavioristen (Watson, Skinner) geloofden dat de psychologie de wetenschap van het gedrag  moest zijn.

  De psychoanalyse (Freud) interesseerde zich voor de onbewuste motivaties.

  De hedendaagse cognitieve psychologie is ontstaan door het algemene gebruik van de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode en werd geïnspireerd door het functioneren van computers. Volgens de cognitieve psychologie kan men menselijk gedrag niet begrijpen en voorspellen zonder een beroep te doen op informatieverwerkende (cognitieve) processen die zich afspelen in de hersenen.

  Naast het belang van cognitieve processen wijst de moderne psychologie ook op het belang van de biologie en de sociaal-culturele groep waarin het individu zich beweegt. Bij onderzoek naar interindividuele verschillen vormen de sociaal-culturele factoren dikwijls de tegenpool van de biologische factoren: in welke mate zijn de verschillen tussen mensen aangeboren of aangeleerd? Dit noemt men het erfelijkheid-milieudebat of het nature-nuture debat.

  Er bestaan drie belangrijke onderzoeksvormen in de psychologie: beschrijvend onderzoek (naturalistische observatie, vragenlijsten, interviews, opiniepeilingen, psychologische tests en gevalstudies), correlationeel onderzoek en experimenteel onderzoek.

  Bij naturalistische observatie observeert men op systematische manier het gedrag in een natuurlijke omgeving. Bij een interview worden mondeling vragen gesteld; dit kan op een gestructureerde of een ongestructureerde manier gebeuren. Vragenlijsten en opiniepeilingen worden meestal afgenomen wanneer men veel personen bij het onderzoek wil betrekken. Bij gestandaardiseerde tests neemt men ook een vragenlijst af, maar heeft men informatie over het verwachte antwoordenpatroon. Een gevalstudie is een intensief onderzoek over één persoon of één gebeurtenis, in de hoop principes te vinden die algemeen geldend zijn.

  Bij correlationeel onderzoek worden twee variabelen gemeten om na te gaan of ze met elkaar gerelateerd zijn. Zelfs als de twee variabelen met elkaar verbonden zijn, is het niet mogelijk een causaal verband er tussen te leggen, omdat de kans altijd bestaat dat een derde variabele de geobserveerde resultaten heeft bepaald.

 • Mensen hebben een globaal stereotiep beeld over psychologen. De 1e bron van kennis over de psychologie komt uit populaire boeken. De 2e bron komt uit films. De 3e bron komt van de verslaglegging over misdaad en rechtszaken. 

 • Psychologen proberen menselijk gedrag te begrijpen. Gedrag systematisch observeren en kijken hoe het beïnvloed wordt door gebeurtenissen in de omgeving.

 • definitie psychologie: Psychologie is de wetenschap waarbij gedrag bestudeerd wordt en waarbij de gedragsuitingen gebruikt worden om de interne processen te begrijpen.

 • welke stromingen zijn er vanaf het begin van de psychologie ontwikkeld
 • Verklaar de psychologisering van de samenleving. (Jansz en van Drumen (2001))
  Het feit dat in het dagelijkse leven van de mens psychologische inzichten een steeds belangrijkere rol gaan spelen
 • wat is psychologie
  wetenschap waarbij gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen
 • Wat is psychologie?

  Wetenschap waarbij gedrag wordt bestudeerd. Die gedragsevidentie wordt gebruikt om interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag leggen.

  Door systematische observatie van gedrag inzicht proberen te krijgen in de processen die niet rechtstreeks te observeren vallen (interne processen)

   

   

 • Wat zijn de ontwikkelingen qua beeld van de psycholoog?

  - Als persoon stereotiep en negatief

  - Anderzijds psychologisering samenleving.

 • Hoe komen mensen aan stereotype beeld van psychologen?

  1. populaire boeken  2. films & boeken 3. misdaad en rechtszaken   4. media (psychologisering)

 • Wat merken we op, ondanks het negatieve en stereotiep beeld over pscyhologen?

  Dat er een groeiende interesse en waardering is voor psychologisch onderzoek.

 • Wat is het verschil tussen lekenpsychologie en wetenschappelijke psychologie?

  Lekenpsychologie is veelal gebaseerd gezond verstand, mensenkennis en intuitie, wetenschappelijke psychologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

 • Waar halen leken hun beeld van psychologen vandaan?
  • populaire psychologie boeken
  • films en boeken
  • verslaggeving bij rechtzaken
 • Welke ontwikkelingen in de filosofie maakten de psychologie mogelijk?
  1) Copernicus (1473-1543)
  mens is niet centrum van het heelal

  2) Descartes (1596-1650): Rationalisme
  Het lichaam kan wetenschappelijk onderzocht worden. kennis is aangeboren, waarheid is te achterhalen middels de rede.

  3)Hume (Associationisme) en Locke (Empirisme) 1632-1704
  inhoud vd geest komt tot stand op basis van zintuigelijke waarneming en ervaringen.

 • jbjb

  kikjn

 • Wat is het doel van psychologie?
  Begrijpen van interne processen die aan gedrag ten grondslag liggen. 
 • Wat zijn de belangrijkste perceptuele constanties?
  Grootte
  Vorm
  Lichtheid
  Kleur
 • Hoe komt men aan een negatief en stereotiep beeld over psychologen?
  1. Populaire 'psychologie' boeken
  2. Films en boeken
  3. Verslaglegging over misdaad en rechtszaken
 • Wat is objectpermanentie?
  -het besef dat dingen blijven bestaan, ook al zijn ze niet meer zichtbaar.
  oDit besef is pas mogelijk als het kind in staat is om zich van een voorwerp een mentaal plaatje in het geheugen te vormen.
 • Beeld van de psycholoog is stereotiep en negatief, ondanks de psychologisering van de samenleving. Mensen zijn ervan overtuigd dat psychologen minder gespecialiseerde kennis bezitten dan 'harde natuurwetenschappers'.

  Bronnen van kennis over psychogologie komt uit populaire boeken, boeken en films en verslaglegging over misdaad en rechtszaken. 

 • wie zijn belangrijke mensen geweest in de ontwikkeling van psychologie als wetenschap

 • Waar maakt het publiek kennis met psychologie?

  Populaire boeken over dit onderwerp.

  Films en boeken.

  Bij verslaggeving over misdaad en rechtszaken.

 • Wat bedoelen Jansz en van Drunen met 'de psychologisering van de samenleving'?

  Het feit dat in het dagelijkse leven van de mens psychologische inzichten een steeds belangrijker rol gaan spelen.

 • Wat bedoelt Jansz en van Drunen met psychologisering van de samenleving?
  Het feit dat in het dagelijks leven van de mens psychologische inzichten een steeds belangrijker rol gaan spelen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

welke stromingen zijn er vanaf het begin van de psychologie ontwikkeld
68
Hoe achterhaalt Descartes de waarheid?
66
Welke zintuigen zijn er?
66
Wat is de functie van de primaire auditieve cortex?
65
Pagina 1 van 150