Procesmanagement in de praktijk

by (1st)
ISBN-13 9789491743030
383 Flashcards en notities
16 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Procesmanagement in de praktijk

 • 0.1 LES 1

 • Omschrijf de 4 kenmerken van een primair proces, ook wel bekend als de 4 V's
  1. Het volume van de output
  2. De verscheidenheid in de output
  3. De variatie in de vraag naar de output
  4. De mate van verborgenheid van het proces voor de klant
 • Wat is het Servqual GAP-model en voor welk doel wordt dit model of raamwerk ingezet?
  Het Servqual GAP-model is een raamwerk voor het strategische analyse van klantbehoefte in relatie tot de kwaliteit van dienstverlening.De kern van Servqual, een afkorting voor Service Quality, is de klantbehoefte centraal staat en niet het meetsysteem of de perceptie van de organisatie zelf. Bij het vaststellen van klantbehoefte moet men tevens rekening houden met verschil tussen hetgeen de klant verwacht, en de werkelijk ervaren of gepercipieerde dienstverlening.
 • Welke 4 afgeleiden van prestatie-indicatoren kunnen omschrven worden en in welke volgorde
  Missie en visie bepalen en geven richting KSF's (Kritische succesfactoren). KSF bepalen en geven richting aan Kritisch bedrijfsprocessen ->KPI’s (kritische prestatie-indicatoren)
 • Benoem een aantal aspecten die onderdeel zijn van het meetplan tbv het meten van prestatie-indicatoren
  Een meetplan bevat:

  1. organisatiedoelstelling;
  2. kritische succesfactor;
  3. kritisch bedrijfsproces;
  4. de prestatie-indicator zelf;
  5. streefwaarde;
  6. wordt de indicator al gemeten?;
  7. bron van de informatie;
  8. meetfrequentie;
  9. meetinstrument;
  10. wie verzorgt de meting?;
  11. rapportagevorm.
 • 0.2 LES 2

 • Waar staan de letters IMWR voor en waar is deze cyclus voor bedoeld
  • Inspireren
  • mobiliseren
  • waarderen
  • reflecteren  


  De IMWR cyclus is nodig om de PDCA cyclus draaiend te krijgen. Elke stap uit de PDCA cyclus wordt verbonden met een werkwoord. Die weerspiegelen de aandacht die met name het management moet geven aan elke stap in de PDCA cyclus.
 • Wat is er specifiek bij sturing op performance factoren bij het sand cone-model?
  Het sandcone model gaat ervan uit dat eerst een logische volgorde moet zitten

  Sandcone model: een performance factor van hogere orde kan pas worden geoptimaliseerd als de onderliggende performance factoren geoptimaliseerd zijn.
 • Welke 5 stappen bevat het sand cone model
  1. doorlooptijd
  2. kosten
  3. flexibiliteit
  4. betrouwbaarheid
  5. kwaliteit
 • Benoem 4 perspectieven waarop doelstellingen geformuleerd kunnen worden


  1. financieel perspectief (bv winstdoelstelling, besparingsdoelstelling);
  2. klantperspectief (bv klanttevredenheid, groei klantenbestand);
  3. medewerkersperspectief (bv medewerkerstevredenheid, groei aantal fte’s);
  4. procesperspectief (bv efficiency, doorlooptijd).
 • Wat is de basis van het INK model
  De basis van kwaliteitszorg én dus ook van het INK model vormt de Plan-Do-Check-Act cyclus
 • 1 PROCESMANAGEMENT

 • Proces
 • Wat is een proces?
  een verzameling activiteiten die gezamenlijke input omzetten in output om een bepaald doel te realiseren.
 • H01
  Inleiding
 • Procesmanagement
  Een systematische en beheerste beïnvloeding van processen om ervoor te zorgen dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd
 • Primair proces:
  kernactiviteiten van ondernemingen. Nauw verbonden met het hoofddoel van de organisatie. (input=behoefte klant en output=tevredenheid klant)
 • Toegepast procesmanagement
  Een systematische en beheerste beïnvloeding van processen door de toepassing van praktische instrumenten en methoden om ervoor te zorgen dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd
 • secundair proces:
  ondersteundende processen die het primaire proces mogelijk maken
 • Processen kunnen worden onderscheiden in (1)
  Primair proces: waarmee het belansgrijkste doel van de organisatie wordt gerealiseerd
  Secundair proces: ondersteunende processen die nodig zijn om het primaire proces te kunnen realiseren
  Besturingsproces: het proces waarmee primaire en secundaire processen worden (bij)gestuurd
 • besturingsprocessen:
  het proces waarmee het primaire proces en secundaire proces wordt bijgestuurd
 • Processen kunnen worden onderscheiden in? (1)
  Primair proces: het belansgrijkste doel van de organisatie wordt gerealiseerd
  Secundair proces: ondersteunende processen die nodig zijn om het primaire proces te realiseren
  Besturingsproces: het proces waarmee primaire en secundaire processen worden (bij)gestuurd
 • Processen kunnen worden onderscheiden in (2)
 • Hoofdprocessen:
  Het hoofddoel vormt de afbakening voor de organisatie. De input wordt geleverd door leveranciers en de output wordt geleverd aan de klant
 • Processen kunnen worden onderscheiden in (3)
 • Werkprocessen:
  kan een onderdeel zijn van het primaire proces, maar ook onderdeel van secundair of besturings
 • Processen verschillen in hun aard door vier kenmerken (vier v's)
  het volume van de output
  Bijvoorbeeld uitzendbureau (veel organisaties, veel plaatsingen, lage marges) vs werving en selectie (weinig plaatsingen, grote marge)


  de verscheidenheid van de output
  Fabriek met halffabricaten, diverse producten op maat vs fabriek die alleen buizen maakt

  de variatie in de vraag naar de output
  Bijvoorbeeld seizoensgebonden (ijs vs snackbar)

  de mate van verborgenheid van het proces voor de klant
  Webwinkel vs live winkel
 • Werkinstructies:
  dergelijke activiteiten door een functionaris worden uitgevoerd
 • Relatie procesmanagement en kwaliteitsmanagement
  In de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement en hoe in organisaties wordt gedacht over kwaliteit, speelt procesmanagement een belangrijke rol.

  Als een organisatie de stappen van procesmanagement uitvoert (processen beschrijven, besturen, analyseren, verbeteren), heeft ze in feite een belangrijke basis gelegd voor de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem.

  Procesmanagement is een noodzakelijk onderdeel van kwaliteitsmanagement. 
 • Productieproces:
  het materiaal wordt omgezet tot een product
 • Ontwikkeling van kwaliteitsmanagement wordt gekenmerkt door vijf verschillende stadia
  - productkwaliteit
  - proceskwaliteit
  - organisatiekwaliteit
  - ketenkwaliteit
  - totale kwaliteit
 • informatieproces:
  informatie stroomt door een proces in de vorm van documenten, maar ook digitaal
 • INK-managementmodel
 • dienstverleningsproces:
  klant neem deel aan proces
 • INK-managementmodel, aspecten sociaal-dynamisch perspectief
  • Invloed van het gedrag van medewerkers op de praktijk van procesmanagement, waarbij de capaciteit, gelegenheid en motivatie het gedrag bepalen
  • invloed van de stijl van managers op de sturing van procesmanagement, waarbij de managers kunnen uitgaan van calculus-based trust of identification-based trust
  • de rol van specialisten bij het toepassen van procesmanagement. Kiezen voor deskundigheid of draagvlak

  • inspireren, mobiliseren, waarderen, reflecteren


  • Vier dimensies: activiteitgericht, procesgericht, organisatiegericht, ketengericht
 • Wat is procesmanagement?
 • Stappenplan focus procesmanagement
  1. Bepaal de volwassenheid van organisatie (productgerichte, procesgerichte, organisatiegerichte, ketengerichte of maatschappijgerichte fase)
  2. bepaal de gewenste volwassenheid van procesmanagement (afgestemd op volwassenheid of net een stapje hoger)
  3. bepaal de typische kenmerken van uw primaire proces (volume output, verscheidenheid output, variatie vraag output, verborgenheid proces voor klant)
 • Wat is de PDCA cyclus?
  Plan, Do, Check en Act
  beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren 
 • Stappen procesmanagement
  1. processen beschrijven
  2. processen besturen
  3. processen analyseren
  4. processen verbeteren
 • Organisatie indelingen:
  1. functioneel: specifieke expertise (inkoop)
  2. proces: voortbrenging van producten en diensten 
  3. geografisch: te bestrijken gebied 
  4. product: eindresultaat
  5. markt: specifieke doelgroep 
 • Harde en zachte kant van procesmanagement
 • Wat is optimalisatie?
  alle medewerkers aan het proces medeverantwoordelijk zijn, de samenhang van activiteiten in het proces zijn continu in beeld en er is een procesmanager eindverantwoordelijk voor het resultaat.
 • Primair proces
  kernactiviteiten
 • Improviserende activiteiten:
  activiteiten die geen procesmatige aanpak nodig hebben, dient men te improviseren.
 • Dienstverleningsproces
  klant neemt deel aan het proces
 • Routinematige activiteiten
  de werkzaamheden zijn procesmatig aan te pakken en zijn voorspelbaar.
 • Improviserende, projectmatige en routinematige activiteiten
  zie plaatje
 • Projectmatige activiteiten:
  tijdelijke, resultaatgerichte samenwerking waarbij gebruikt gemaakt moet worden van schaarse middelen.
 • Procesgericht (routinematig)
  optimalisatie proces centraal
 • Wat is toegepast proces management?
  een systematische en beheerste beinvloeding van processen door de toepassing van praktische instrumenten en methoden om ervoor te zorgen dat de doelen worden gerealiseerd.
 • Consequenties proceskenmerken
 • 4 kenmerken van processen:
  1. volume vd output
  2. verscheidenheid vd output. 
  3. variatie in de vraag naar output 
  4. mate van verborgenheid van het proces voor de klant 
 • deze 4 kenmerken hebben invloed op:
  voortbrenging processen 
  Het is de behoefte in de markt die bepaalt welke kenmerken processen hebben, waarbij iedereen ondernemer de mogelijkheid heeft om deze kenmerken in een bepaalde richting te duwen. 
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

TPM: OEE (Overall Equipment Effectiveness)
8
LEAN management
8
Procesmanagement
8
Proceseffectiviteit en efficiency
8
Pagina 1 van 92