Privacybeleid

Deze website www.efaqt.com (de “Website”) wordt geëxploiteerd en beheerd door of namens Better Studies B.V. (“eFaqt”). Ons adres is: Pieter Aertszstraat 30-3, 1073sm Amsterdam, Nederland.

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de Website en is niet van toepassing op informatie die op websites van derden wordt verzameld waar de Website links naar bevat. In dit privacybeleid wordt, onder andere, geregeld welke persoonsgegevens door eFaqt worden verzameld, hoe eFaqt deze persoonsgegevens gebruikt en hoe de persoonsgegevens worden beveiligd. Dit privacybeleid is deel van en dient in samenhang met de disclaimer op de Website te worden gelezen.

eFaqt respecteert de privacy van de bezoekers van haar Website. Nauwkeurige zorg wordt besteedt aan het verwerken en beveiligen van de persoonsgegevens van gebruikers. In dit verband leeft eFaqt de vereisten als neergelegd in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en toepasselijke lokale gegevensbeschermingsregels en wetgeving na. Niettegenstaande dient u zich te realiseren dat het niet mogelijk is om een alomvattende garantie te geven dat gegevens veilig zijn op het internet.

Inhoud

 1. Waarom en hoe verzamelt eFaqt persoonsgegevens?
 2. Aan wie kan eFaqt persoonsgegevens ter beschikking stellen?
 3. Is eFaqt verantwoordelijk voor andere websites?
 4. How worden de persoonsgegevens beveiligd?
 5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
 6. Welke rechten heeft u?
 7. Wijzigingen in het privacybeleid
 8. Waar kunt u terecht met vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens?

1 Waarom en hoe verzamelt eFaqt persoonsgegevens?

Tijdens uw bezoek aan deze Website kan eFaqt gegevens van een onpersoonlijke aard verzamelen, hoofdzakelijk via het gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een server op de harde schijf van de computer van een gebruiker kan plaatsen. Het bevat informatie omtrent het bezoek aan deze Website van de relevante bezoeker. Deze informatie kan eFaqt helpen om ervoor te zorgen dat deze Website en onze diensten beter in lijn zijn met de eisen en voorkeuren van de gebruikers van deze Website. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen zodat u kunt beslissen of u dit wenst te accepteren of te weigeren. Voor specifieke instructies wordt verwezen naar de help-sectie van uw internetbrowser. Let erop dat bepaalde delen van deze Website niet correct zouden kunnen werken als u cookies weigert.

eFaqt verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verschaft als een online formulier wordt ingevuld en verzonden of wanneer een emailbericht wordt verzonden. De soort informatie die wie verzamelen kan, onder andere, bestaan uit:

 • uw naam
 • uw e-mailadres
 • uw land
 • uw opleidingsniveau
 • uw geboortedatum
 • uw universiteit of andere instelling
 • uw studies
 • uw taal

Door het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u eFaqt toestemming om deze met de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in een bestand op te nemen. eFaqt kan deze informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om u als lid te registeren en voor ledenadministratie
 • om marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling uit te voeren
 • om ons product en onze Website verder te ontwikkelen, in het bijzonder op met gebied van gebruikersvriendelijkheid
 • om betalingen te verwerken
 • om u per e-mail, tekstbericht of anders in verband met het leerproces herinneringen te versturen
 • om u van informatie te verschaffen omtrent de ontwikkeling van de Website en acties van ons waar u belangstelling voor kunt hebben
 • om marketingcampagnes voor alle leden te ontwikkelen en te beheren en ook voor ‘op maat gemaakte’ berichten voor leden. Let erop dat in beide gevallen marketingberichten verzonden kunnen worden per sms, mms, e-mail en post en marketingmateriaal kan bestaan uit brochures en vergelijkbaar materiaal en promotiemateriaal voor onze producten en evenementen door ons georganiseerd of waaraan wij deelnemen
 • om vragen ontvangen via de Website te verwerken
 • om nieuwsbrieven per e-mail en per post te verzenden
 • om op de Website aan te geven dat u bepaalde informatie heeft verschaft zodat de kwaliteit van de informatie in de databank wordt gegarandeerd
 • voor ieder ander doeleinde aangeduid op het moment dat u uw persoonsgegevens vrijwillig ter beschikking stelt.

Als u, na het verstrekken van persoonsgegevens aan eFaqt, niet langer gebruik wenst te maken van het verzenden van direct marketingmateriaal en/of nieuwsbrieven dan kunt u aan het einde van de e-mail van eFaqt op “afmelden” klikken of u kunt eFaqt informeren door een e-mail te zenden aan help@efaqt.com.

2 Aan wie kan eFaqt persoonsgegevens ter beschikking stellen?

Van tijd tot tijd kunnen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft met onze dienstverleners die ondersteuning verlenen met betrekking tot het onderhoud en het beheer van de Website worden gedeeld. Deze dienstverleners kunnen de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken als zij diensten aan eFaqt leveren en/of voor doeleinden waar eFaqt deze gegevens voor heeft verzameld en zij zijn niet toegestaan om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Voorts kunnen wij uw gegevens met derde-partners delen, bijvoorbeeld uitgevers en onderwijsinstellingen. Deze informatie wordt aan onze derde-partners te beschikking gesteld in de vorm van anonieme statistieken. Onze partners kunnen deze informatie gebruiken voor marktonderzoek en voor het u van tijd tot tijd bieden van persoonlijke aanbiedingen. Onderwijsinstellingen kunnen de anonieme informatie gebruiken voor het verkrijgen van inzicht in de prestaties en voortgang van (bepaalde groepen) van hun studenten.

eFaqt verplicht zich om uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande goedkeuring aan een andere partij te openbaren, tenzij het hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak is gedwongen.

3 Is eFaqt verantwoordelijk voor andere websites?

De Website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of knoppen) naar andere websites. Dit betekent niet dat eFaqt is gerelateerd aan deze andere websites of de eigenaren daarvan. eFaqt is derhalve niet verantwoordelijk voor naleving van de privacywetgeving door deze derden.

4 How worden de persoonsgegevens beveiligd?

eFaqt zorgt ervoor dat adequate technische en organisatorische maatregelen worden genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

5 Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

eFaqt zal uw persoonsgegevens bewaren zolang als dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld, u de diensten worden geleverd en ter uitvoering van onze rechtmatige zakelijke belangen of als anderszins door de wet vereist. eFaqt kan bepaalde persoonsgegevens na beëindiging van uw account bewaren.

6 Welke rechten heeft u?

Op basis van de voorwaarden van de toepasselijke gegevens beschermingsregels heeft u het recht om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te inspecteren en, waar nodig, te verbeteren. Voorts heeft u het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden op ieder moment te weigeren. Hiertoe kunt u een verzoek voor dergelijke inspectie, wijziging en/of weigering richten aan eFaqt B.V. via het volgende adres: Barbarra Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nederland, of per e-mail via het volgende adres: info@efaqt.com

7 Wijzigingen in het privacybeleid

eFaqt behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken dit privacybeleid op ieder moment te wijzigen of delen daarvan aan te vullen of te verwijderen. Controleert u het privacybeleid regelmatig op wijzigingen of aanpassingen.

8 Waar kunt u terecht met vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens?

U kunt een verzoek om beantwoording van mogelijke bezorgdheden richten aan eFaqt B.V. op het volgende adres: Barbarra Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nederland, of per e-mail via het volgende adres: info@efaqt.com.

Dit document is voor het laatst bewerkt op 12 mei 2014.