Samenvatting Percent

-
118 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Percent". De auteur(s) van het boek is/zijn D H Kortekaas. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Percent

 • 7 productie

 • produceren
  alle activiteiten die gericht zijn op het maken van producten of het verrichten van diensten
 • productie in enge zin
  de officieel geregistreerde productie door overheid en bedrijven
 • formele productie
  zie productie i nenge zin
 • informele productie
  de niet-officeel geregistreerde productie
 • productie in ruime zin
  de formele en de onformele productie samen
 • individuele behoeften
  behoeften aan (individuele) goederen die één persoon kan kopen
 • maatschappelijke of collectieve behoeften§
  behoeften aan (collectieve) goederen, zoals de politie het leger, die niet aan één persoon geleverd kunnen worden, maar beschikbaar zijn voor iedereen in het land
 • productiefactoren
  de middelen die nodig zijn voor de productie van goederen en diensten
 • arbeid
  alle lichamelijke en geestelijke inspanningen van de mens gericht op productie
 • natuur
  alle beschikbare natuurlijke hulpbronnen
 • kapitaal
  alle goederen waarmee andere producten of diensten kunnen worden volbracht
 • vaste kaptaalgoederen
  kapitaalgoederen zoals  machines en gebouwen, die meer dan één productieproces meegaan
 • vlottende kapitaalgoederen
  kapitaalgoederen zoals grond- en hulp-stoffen , die maar één productieproces meegaan
 • productiesectoren
  1. eerste/ primaire sector: landbouw en visserij
  2. tweede/ secundaire sector: industrie (fabrieken)
  3. derde/ tertiaire sector: commerciële dienstverlening (o.a. banken, internetbedrijven en winkels).
  4. vierde / quartiaire sector: niet-commerciële dienstverlening (o.a. onderwijs, politie en brandweer)
 • arbeidsproducten
  de gemiddelde productie per werkende per tijdseenheid
 • oorzaken stijging arbeidsproductiviteit
  1. betere arbeidsverdeling
  2. betere arbeidsomstandigheden
  3. scholing
  4. betere arbeidsvoorwaarden
  5. nieuwe technieken
 • gevolgen hogere arbeidsproductiviteit
  1. in dezelfde tijd kan meer worden geproduceerd
  2. afname van de schaarste aan goederen
  3. toename welvaart

 • che arbeidsverdeling
  de verdeling van de productie binnen een gezin, een bedrijf of overheid
 • maatschappelijke arbeidsverdeling
  de verdeling van productie over de verschillende bedrijven, gezinnen en de overheid.
 • geografische- of regionale arbeidsverdeling
  de verdeling van de productie over verschillende gebieden en landen
 • oorzaken toestijging vrouwen op arbeidsmarkt
  1. het gestegen opleidingsniveau van vrouwen
  2. het lagere kindertal
  3. de toegenomen vrije tijd van de partner
  4. de wens zelfstandig (extra) geld te verdienen.
 • wet gelijke behandeling
  Wet waarin staat dat iederen evenveel kans op werk moet hebben en dat iedereen voor hetzelfde werk evenveel betaald krijgtr
 • oorzaken toename eerste generatie allochtonen op de arbeidsmarkt
  1. tekort aan arbeidskrachten in nederland
  2. kans op werk in eigen land klein.
  3. hogere lonen in nederland
 • eerste generatie allochtoon
  mensen die in het buitenland geboren zijn
 • tweede generatie allochtoon :D 
  mensen die in (nederland) geboren zijn en waarvan én of twee ouders uit een andere land komen (geboren zijn) 
 • gevolgen arbeidsverdeling
  1. maakt het ruilen van goederen noodzakelijk
  2. De arbeidsproductiviteit neemt toe.
  3. kan leiden tot vervreemding.
 • kapitaalintensieve productie
  productie met verhoudingsgewijs veel kapitaalgoederen en weinig arbeidskrachten
 • arbeidsintensieve productie
  productie met verhoudingsgewijs veel arbeidskrachten en weinig kapitaalgoederen.
 • mechanisering
  het vervangen  van spierkrachten door machines
 • automatisering
  het vervangen van denkwerk door computers
 • robotisering
  zowel de lichamelijke als de geestleijke arbeid vervangen door machines en computers.
 • innovatie
  het ontwikkelen van een nieuw producten of productieproces
 • gevolgen kapitaalintensieve productie
  1. stijging van de arbeidsproductiviteit
  2. lagere loonkosten
  3. hoger geschoolde werknemers nodig.
  4. minder zware arbeidsomstandigheden
  5. andere beroepen en bedrijven onstaan.
  6. welvaartsgroei
  7. sterke concurrentie
 • bedrijfskolom
  een reeks van bedrijven die elkaar opvolgen in het productieproces van grondstof tot eindproduct.
 • bedrijfstak
  alle bedrijven in dezelfde fase in een bedrijfskolom
 • toegevoegde waarde
  de waarde (som van lonen, rente, pacht, huur en winst) die een bedrij f aan een product toevoegd.
 •       binnenlandsproduct/ inkomen
  de in een jaar bij elkaar opgetelde toegevoegde waarden van de bedrijven en de overheid in een land (=  de optelsom van alle in het binnenland verdiende onkomens per jaar).
 • economische groei
  de Toename van het binnelands product/ inkomen
 • nationaal inkomen
  binnenlands inkomen plus in het buitenland verdiende inkomen min aan het buitenland betaalde inkomens per jaar.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

produceren
1
productie in enge zin
1
formele productie
1
informele productie
1
Pagina 1 van 30