Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

by (1st)
ISBN-10 9046903494 ISBN-13 9789046903490
1768 Flashcards en notities
109 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

 • 1 Introductie

 • Ontwikkelingspsychopathologie is:
  de wetenschappelijke discipline die onderzoekt hoe psychische stoornissen ontstaan en zich ontwikkelen
 • Ontwikkelingspsychopathologie
  De wetenschappelijke discipline die onderzoekt hoe psychische stoornissen ontstaan en zich ontwikkelen.
 • Wat is de definitie van ontwikkelingspsychopathologie
  De wetenschappelijke discipline die onderzoekt hoe psychische stoornissen ontstaan en zich ontwikkelen.
 • Wat is Ontwikkelingspsychopathologie
  Een wetemschap die Zich be zig houd met het ontstaan en Ontwikkelen van psychische stoornissen
 • Voorwaarden psychische stoornis
  - 'Abnormaal' verschijnsel (afwijken van een -sociale- norm)
  - Veroorzaakt ongemak, lijden of bezorgdheid bij de betrokkene en/of omgeving
  - Past binnen een psychopathologisch begrippenkader
 • de psychiatrie is:
  een medische discipline die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische stoornissen
 • Psychiatrie
  Is een medische discipline die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische stoornissen.
 • Wat onderzoekt de Psychiatrie
  Is een medische discipline die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische stoornissen.
 • afwijkend gedrag is niet statisch. het hangt af van:
  - kenmerken van de beoordeelde persoon
  - tijd en plaats van het gedrag
  -waarden en normen van de heersende cultuur en tijdsgeest
 • Psychopathologie is:
  de theorie over stoornissen in de psychische functies
 • Risico factoren
  Negatieve invloed op de normale ontwikkeling van een kind en vergroot de kans op een stoornis
 • - Ontwikkelingspsychologie (normale ontwikkeling)
  - Klinische psychologie (afwijkende ontwikkeling)
  - Pedagogie (opvoeding)
  - Kinderpsychiatrie (psychiatrische ziekten)
  - Biologie (erfelijkheid en lichamelijke rijping)
  - Sociologie (maatschappelijke processen)
  - Antropologie (culturele normen en waarden)
  - Epidemiologie (voorkomen van ziekten en stoornissen onder de bevolking)
 • wanneer kun je spreken van afwijkend gedrag?
  - je gedrag wijkt af van de sociale norm
  - veroorzaakt ongemak, lijden of bezorgdheid bij betrokken/omgeving ( lijdensdruk)
  - gedrag moet passen binnen een psychologisch begrippenkader.
 • een dynamisch gezichtspunt:
  wat op een bepaalde leeftijd normaal is, is op een andere leeftijd abnormaal
 • Wat is 'normaal'?
  Gedrag  dat volgens de Nederlandse normen, waarden en verwachtingen niet te veel afwijkt van het gemiddelde.
  Een tijd- en plaatsgebonden begrip.
 • Wat gebeurt er als kinderen ouder worden?
  Impulsbeheersing
  Emotieregulatie
  Beter nadenken, plannen en de gevolgen van hun gedrag overzien
 • waarop is de DSM gebaseerd?
  is gebaseerd op afspraken die specialisten maken voor elke groep stoornissen
 • er is nooit sprake van één oorzaak:
  factoren bij het kind zelf en factoren uit de omgeving bepalen gedrag
 • Wat gebeurd er als kinderen ouder worden?
  Impulsbeheersing
  Emotieregulatie
  Beter nadenken, plannen en de gevolgen van hun gedrag overzien
 • Welke wisselwerking hebben herinneringen en ervaringen?
  Herinneringen  beïnvloeden namelijk de waardering van bepaalde ervaringen, maar andersom beïnvloeden ervaringen ook weer herinneringen.
 • Wat zijn de uitgangspunten van de dsm ?
  - welke gedragsymptomen kenmerken een stoornis; zowel innerlijke kenmerken als observeerbaar gedrag.
  - symptomen beschrijven de stoornis, maar verklaren ze niet; soort en aantal symtomen en hoelang blijven ze aanwezig.
 • culturele invloeden, manier 1: cultuur en maatschappelijke omstandigheden kunnen de kans vergroten of verkleinen dat kinderen zich op een bepaalde manier gedragen
 • Wat speelt er mee in het veranderen en complexer worden van het gedrag van een kind?
  Actuele verwachtingen, eisen en vroegere ervaringen
 • Het boek neemt de theorie van de Ontwikkelingsopgaven van uitgangspunt. Wat wordt daarmee bedoeld?
  Elk kind en jongeren heeft 'leeftijdsgebonden 'opgaven' (bv gehechtheid). Daarvoor zijn bepaalde ontwikkelde vaardigheden nodig. Maar ook de opvoedingsvaardigheden van de ouders (opvoedingstaken) zijn daarvoor belangrijk.
 • welke kritiek kan er geleverd worden op de dsm V
  - het houd onvoldoende rekening met de ontwikkelingcontext
  - er wordt onvoldoende rekening gehouden met de culturele context.
 • Culturele invloeden, manier 2: culturele normen en waarden kunnen de opvattingen van volwassen en over het gedrag van kinderen beïnvloeden, en daarmee hun psychopathologie
 • Welke wisselwerking heeft herinneringen en ervaringen?
  Herinneringen  beïnvloeden namelijk de waardering van bepaalde ervaringen, maar andersom beïnvloeden ervaringen ook weer herinneringen.
 • Wat is het verschil tussen classificatie en diagnostiseren?
  classificatie; in kaart brengen van gedrag ( beschrijven; wat is er aan de hand)
  diagnostiseren; is een aanzet om gedrag te kunnen verklaren en begrijpen ( hoe is het zo gekomen)
 • Differentiaaldiagnose:
  op welke stoornis(sen) lijkt ze?
 • Ontwikkelingsopgave
  Leeftijdsgebonden 'opgaven'
 • om welke drie vragen gaat het bij diagnostiek?
  - waarom heeft het kind deze klachten op dit moment?
  - waarom blijven juist deze problemen en klachten bestaan?
  - wat zegt dit over het kind en gezin dat deze problemen zijn ontstaan en blijven bestaan?
 • de comorbiditeit:
  met welke stoornis(sen) gaat de betreffende stoornis samen?
 • Wanneer gedrag normaal of wenselijk is hangt samen met de ontwikkelingsopgaven dat een kind heeft op een bepaalde leeftijd.
 • welke vier diagnostische methode heb je?
  1. diagnostisch gesprek; vragen stellen, luisteren, observeren
  2. observeren: doelgericht, opzettelijk en systematisch
  3. psychodiagnostiek: functietesten, zelfinvullijsten, projectieve testen( inktvlek)
  4. Lichamelijk onderzoek
 • de prevalentie van de stoornis:
  hoe vaak komt ze voor?
 • Verschillende factoren beïnvloeden op verschillende momenten zowel het ontstaan als het beloop van gedrag:
  - Kind gebonden factoren: sekse, leeftijd, intelligentie en impulsveheersing
  - Ouder- en gezinsgebonden factoren: opleiding, inkomen, opvoedingsvaardigheden en (lichamelijke en geestelijke) gezondheid.
  - Maatschappij- en omgevingsfactoren: sociale (on)gelijkheid, welvaart, onderwijs, televisie en sociale media, culturele normen en waarden.
 • wat is epidemiologie?
  het voorkomen en verspreiding van psychische en lichamelijke ziekte onder de bevolking
 • externaliserend gedrag/problematiek:
  problematiek richt zich naar buiten, bijv. slechte concentratie, liegen en bedriegen, aandacht opeisen en agressie
 • prevalentie?
  het percentage van een groep kinderen dat een stoornis heeft op een bepaald moment
 • internaliserend gedrag/problematiek:
  problematiek richt zich naar binnen. bijv. verlegenheid, angst, vage lichamelijke klachten en depressiviteit
 • wat is incidentie?
  het aantal nieuwe ziektegevallen in een bepaalde periode
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de bio-ecologische systeemtheorie?
29
Wat zegt de theorie over risico- en beschermingsfactoren?
29
 Wat zegt de theorie over het ontwikkelingstraject van het kind?
29
Welke zes contexten onderscheid Bronfenbrenner in het bio-ecologische systeemmodel?
29
Pagina 1 van 150