Samenvatting oefene

-
103 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - oefene

 • 1 oefene

 • geef de definitie van een arbeidsreglement
  ·Een geschreven reglement met collectieve arbeidsvoorwaarden.
  ·Het is een aanvulling of uitvoering van wettelijke voorschriften en collectieve arbeidsovereenkomsten ( CAO ).
  .        Het wordt niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst ( AO ).
  .         Elk bedrijf in de privésector is verplicht een arbeidsreglement te hebben.
 • van welke 2 situaties is het opstellen van het arbeidsreglement afhankelijk?
  ·WEL ondernemingsraad :
  oElk lid kan een wijziging voorstellen.
  oElke werknemer kan de ontwerptekst opvragen.
  ·GEEN ondernemingsraad :
  oWijzigingen of nieuwe elementen worden enkel door werkgever aangebracht.
  oWerknemers worden pas op de hoogte gebracht als de wijziging voltooid is.
  oMen kan geen ontwerptekst opvragen maar kan het arbeidsreglement ter plaatse raadplegen. 
 • wat vormt de inhoud van het arbeidsreglement?
  ·Arbeidstijdsregeling (begin- en einduur, duur van rusttijden)
  ·Meting en controle van de arbeid (prikklok)
  ·Opzegtermijnen (bij einde arbeidsovereenkomst)
  ·Rechten plichten van personeel
  ·Straffen/boetes (als je iets stuk maakt op het werk)
  ·EHBO
  ·Medisch attest bij ziekte
  ·Medische tussenkomst bij arbeidsongeval
  ·Organen van medezeggenschap en syndicale afvaardiging
  ·Jaarlijkse vakantie en betaalde feestdagen
  ·Inspectiediensten
  oFOD WASO : Toezicht op sociale wetten
  oFOD WASO : Toezicht op het Welzijn op het Werk
  oFOD Sociale Zekerheid : Sociale Inspectie
  ·Onthaal en aanpassing van de werknemers
  ·Alle CAO’s die van toepassing zijn vermelden
  ·Veiligheidsvoorschriften 
 • leg het begrip loon uit
  ·Geld waarop de werknemer recht heeft in ruil voor de dienstverlening die men aan de werkgever biedt.
  ·Fooien en bedieningsgeld.
  ·In geld waardeerbare voordelen.
  ·Overloon. (loon bij overuren)
  ·Loon op betaalde feestdagen en bij kort verzuim
  ·Gewaarborgd loon bij ziekte en ongeval
  Voordelen in natura (maaltijdcheques, ecocheques, bedrijfswagen, laptop, …)
 • wat valt niet onder loon?
  ·Vakantiegeld
  ·Aanvullende vergoeding bij ziekte of ongeval
 • hoe wordt het loon uitbetaald?
  ·Wijze van betaling
  oPostassignatie (per post)
  oCirculaire cheque (schriftelijke/bestendige betalingsopdracht)
  oOverschrijving
  ·Betaling in GELD = REGEL
  ·Betaling in NATURA = UITZONDERING
  o1/5 van totale brutoloon
  o2/5 als woonst wordt gegeven
 • wanneer wordt het loon uitbetaald?
  Binnen de eerste 5 dagen van de maandag.
  Arbeiders : max. 2x/maand (tussenperiode van max. 16 dagen)
  Bedienden (en handelsvertegenwoordigers) : maandelijks
 • wat houdt beslag op het loon in?
  Het volledige loon of een deel ervan dat de werknemer/schuldenaar moet betalen aan de schuldeiser wordt onmiddellijk van de loon-gever aan de schuldeiser bezorgd. Het loon wordt onbeschikbaar gemaakt.
 • welke 2 systemen van inhoudingen van loon zijn er?
  Beslag op loon
  Schuldenaar heeft geen inspraak op het loon dat onbeschikbaar wordt gemaakt.
  Overdracht van loon
  Schuldenaar beslist zelf dat de werkgever een deel van zijn loon rechtstreeks aan de schuldeiser mag storten.
 • Wat is WEL vatbaar voor beslag ?

  ·(Netto)loon (volgens bepaalde schijven, vanaf €1.069) 
  ·Onderhoudsuitkeringen
  ·Vervangingsinkomens (pensioen)
  ·Uitkeringen tgv arbeidsongeval of beroepsziekte
  ·Loopbaanonderbrekinguitkeringen
 • Wat is NIET vatbaar voor beslag ?

  ·Kinderbijslag
  ·Tegemoetkomingen voor mindervaliden
  ·Inkomensgarantie voor ouderen
  ·Wezenpensioen/wezenrente
  ·Leefloon
  ·Uitkering door OCMW
 • wat zijn de principes van arbeidsduurreglementering?
  .        Begrenzing op aantal uren dat een individuele werknemer mag werken

  ·Maximumgrenzen en pauzes
  ·Verbod op nachtarbeid (20u – 6u)
  ·Verbod op zondagsarbeid
  ·Verbod om op feestdagen te werken
  !!! uitzonderingen steeds mogelijk
 • op wie is de wet arbeidsduurreglementering van toepassing?
  Werknemers in dienstverband
 • op wie is de wet arbeidsduurreglementering niet van toepassing?
  . Openbare diensten
  . Dienstboden
  . Varend personeel
  . (tand)artsen, ook in opleiding
 • wat zijn de afspraken rond arbeidsduur?
  ·Arbeidstijd : tussen 6u ’s morgens en 20u ’s avonds (uitzonderingen mogelijk !!!)
  ·Grenzen : max. 8u/dag en 38u/week
  ·Verlegging van de grenzen van de arbeidsduur : 9u of 10u/dag à 40u/week = overwerk
  ·Afwijkende stelsels : ploegenarbeid, …
  ·Rusttijden : min. 11 opeenvolgende uren rust
 • welke uitzonderingen gelden er voor zondagsrust? geen toelating/wel toelating?
  ·Afwijkingen waarvoor GEEN toelating vereist is
  oWerken die op zondag mogen worden uitgevoerd
  oPloegenarbeid met opeenvolgende ploegen
  oZondagsarbeid in de distributiesector + voorbeelden
  ·Afwijkingen waarvoor WEL toelating vereist is
  oVoor bepaalde ondernemingen of bepaalde werken
  oIn kleinhandelszaken mogen werknemers ’s zondags van 8u ’s morgens tot ’s middags worden tewerkgesteld (gb)
  oSommige bedrijven: 12 zondagen per jaar maar nooit meer dan 4 na elkaar (meir, solden)
  oKleinhandelszaken en kapperssalons in badplaatsen, rustkuuroorden en lokaliteiten
 • wat zijn de 10 wettelijke feestdagen?

  1 januari/nieuwjaar
  Paasmaandag
  1 mei/dag vd arbeid
  O.L.H. Hemelvaart
  Pinkstermaandag
  21 juli/Vlaamse feestdag
  15 augustus/O.L.V. Hemelvaart
  1 november/ Allerheiligen
  11 november/ wapenstilstand
  25 december/ Kerstmis
 • wanneer wordt het loon niet doorbetaald op een wettelijke feestdag?
  wanneer men de dag voordien of de dag erna ongewettigd afwezig is
 • wanneer is nachtarbeid toegelaten?
  Toegelaten nachtarbeid :
  ·Zonder toestemming (rechtvaardiging door aard van de werken of activiteit)
  ·Toegelaten wegen economische noodzaak
 • wie doet de procedure voor het invoeren van een arbeidsregeling met nachtprestaties?
  vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad
 • wat zijn de uitzonderingen voor kinderarbeid? wat is hierbij wel noodzakelijk? En hoe gaat de beloning?
  ·Uitzonderingen :
  oActiviteiten die (on)rechtstreeks betrekking hebben op de vorming of opvoeding van kinderen (Chiro – wafelenbak)
  oIndividuele afwijkingen
  §Showwereld (modeshows, films, theater, …)
  §Toelating inspectie sociale wetten
  !!! Er moet minstens (huiswerk)begeleiding, eten en drinken aanwezig zijn tijdens de uren dat het kind afwezig is van school.
  ·Beloning : vergoeding moet gestort worden op geïndividualiseerde spaarrekening op naam van het kind + intrest wordt gekapitaliseerd door de zgn ‘geblokkeerde rekening’.
 • wat zijn de regels rondom kinderarbeid? En wat is verboden?

  ·Procedure individuele afwijkingen
  ·Schriftelijke toestemming door ouders/voogd is nodig
  ·Strafsanctie voor elke betrokkene bij onwettelijke tewerkstelling van het kind (zowel ouders als managers als promotoren, …)

  Verbod van jeugdige werknemers en werkneemsters om bepaalde arbeid te verrichten :

  ·< 18 jaar : geen zwaar werk, niet in de steengroeven
  ·Tussen 1 en 21 jaar : geen werk met gevaarlijke chemische stoffen, nucleaire installaties, …
 • wat houdt de welzijnswet in en voor wie is die bestemd?
  Codex over het welzijn bij de uitvoering van het werk. Het omvat veiligheidsvoorschriften en gezondheidsmaatregelen.

  -        Werknemers
  -Personen die een beroepsopleiding volgen
  -Leerjongens (leercontract) en stagiairs
 • wat is het domein van de welzijnswet?
  -        Arbeidsveiligheid (vb. kledij, gehoorbescherming, bril, geen gladde vloeren, …)

  -Arbeidsgeneeskunde (vb. arbeidsgeneesheer van het bedrijf of externe bedrijfsgeneeskundige dienst à hebben beroepsgeheim en mogen enkel aan de WG zeggen of iemand arbeidsgeschikt is of niet)
  -Psychosociale belasting op het werk (vb. gesprekken)
  -Ergonomie (vb. werken op goede hoogtes, tiltechnieken, …)
  -Arbeidshygiëne (vb. douches, beschikbaarheid van lavabo’s, …)
  -Verfraaiing van de arbeidsplaatsen (vb. muren mooi geschilderd, …)
  -Maatregelen inzake leefmilieu (vb. gesorteerde vuilbakken, verminderde uitstoot van bedrijfswagens, proper water, …)
  -Bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag (cijfers bekend maken, preventiebeleid voeren, preventieadviseur = belangrijk!)
 • wat is een preventieadviseur? Afhankelijk van het aantal werknemers zijn er verschillende preventie-beroepen, welke?
  een interne dienst voor preventie, bescherming en veiligheid op het werk.
  -< 20 werknemers : Preventieadviseur = werkgever + externe dienst
  -≥ 20 werknemers : Preventieadviseur + externe dienst
  -50 werknemers : Preventieadviseur + Externe Dienst voor Preventie op het Werk + Comité voor Preventie en Bescherming
  -100 werknemers : Preventieadviseur + Externe Dienst voor Preventie op het Werk + Comité voor Preventie en Bescherming + ondernemingsraad
 • voor het gezondheidstoezicht, waar kan een werknemer en een bedrijf beroep op doen?
  Een werknemer kan beroep doen op :
  -Preventieadviseur
  -Arbeidsgeneesheer (voor onderzoeken en gezondheidsklachten die mogelijk het gevolg zijn van gebrek aan preventiemaatregelen)

  Een bedrijf kan beroep doen op :
  -Eigen arbeidsgeneeskundige dienst (vanaf minstens 50 werknemers)
  -Externe arbeidsdeskundige dienst (erkend door de minister van Arbeid en Tewerkstelling)
 • Wanneer gebeurt een medisch onderzoek ?
  -        Bij aanwerving

  -Periodiek
  -Beeldschermwerk
  -Bij werkhervatting
  -Werknemers jonger dan 21 : enkel bij aanwerving 
 • wat moet voor het onthaal van nieuwe werknemers gebeuren op gezondheidstoezichtvlak?
  -Beleid ter voorkoming van stress op het werk (voor alle werknemers, nadruk op preventie!)
  -Overleg met ondernemingsraad en Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
  -Voldoende informatie krijgen (arbeidsreglement en onthaalbrochure)
  -Wie is de bedrijfspsycholoog? De interne preventieadviseur? Vertrouwenspersoon?
  -Preventieplan (wat zijn je rechten en plichten, welk beleid wordt gevoerd?)
 • wanneer spreekt men van pesten op het werk?
  Verschillende gedragingen die tot doel of gevolg hebben dat :
  ·De persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van de persoon wordt aangetast
  ·De baan van de persoon wordt in gevaar gebracht
  ·Bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd
  Men spreekt pas van pesten op het werk wanneer het onrechtmatig is en gedurende een bepaalde tijd gebeurd.
  Hoe ? Gedrag, woorden, bedreigende handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.
 • wanneer spreekt men van ongewenst seksueel gedrag?
  Elk ongewenst gedrag met seksuele connotatie, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
  Hoe ? Fysiek of verbaal (wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen, verkrachting, slagen en verwondingen, aanrakingen, …)
 • wanneer spreekt men van geweld op het werk?
  Een situatie waarin een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.
  Hoe ? Fysiek (slagen, bedreigingen) of verbaal (beledigingen, plagerijen)
 • Wat moet de werkgever doen inzake bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk?
  -        Preventieadviseur aanstellen

  -Vertrouwenspersoon aanstellen  (komt alleen tussen op informele manier om oplossing te zoeken)
  -Feitenregister bijhouden
  -Slachtoffer opvangen
  -Preventiebeleid voeren (aantonen hoe je preventies werkt – veiligheidscampagnes)
 • Wat kan de werknemer doen bij geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ?
  -        Interne procedure opstarten (vertrouwenspersoon inlichten)

  oPreventieadviseur of vertrouwenspersoon probeert tot een verzoening te komen tussen ‘dader’ en slachtoffer
  oIndien dit niet werkt of slachtoffer de informele weg niet ziet zitten, wordt een gemotiveerde klacht neergelegd bij de preventieadviseur.  Werkgever moet dan met een oplossing komen.
  oAls ook dat niet lukt kan de preventieadviseur beroep doen op de dienst “Toezicht op het Welzijn op het werk”.
  -Inspectie toezicht over welzijn op het werk
  oWerknemer kan hier zelf naartoe maar zal worden doorverwezen naar preventieadviseur of vertrouwenspersoon
  oNa tussenkomst van preventieadviseur zal deze dienst maatregelen opleggen aan de werkgever als de feiten aanhouden
  oLaatste optie is dat deze dienst de arbeidsauditeur inschakelt
  -Klacht bij de rechtbank
  oBurgerlijke procedure
  §Arbeidsrechtbank
  §Slachtoffer vraagt dader zijn gedrag te stoppen of dader wordt veroordeeld om schadevergoedingen en intresten te betalen
  oStrafrechtelijke procedure
  §Correctionele rechtbank
  §Dader krijgt een strafrechtelijke sanctie opgelegd
 • Hoe is de ontslagbescherming van een werknemer als die een klacht meldt?
  §  Begint vanaf datum waarop klacht wordt neergelegd of vanaf dat de rechtsvordering wordt ingesteld

  §Eindigt na 12 maanden vanaf de klachtneerlegging of na 3 maanden volgend op de datum waarop de uitspraak is gekomen
  oIndien men toch ontslagen wordt, heeft men recht op opzegvergoeding en beschermingsvergoeding van 6 maanden loon 
 • wat betreft het anti-discriminatiebeginsel?
  -        De wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

  -De wet ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen
  -De wet ter bestraffing van bepaalde daden die ingegeven worden door racisme en xenofobie ingegeven daden
 • Op vlak van arbeidsbetrekking is discriminatie verboden i.v.m.?
  -        Voorwaarden voor toegang tot de arbeid

  -Arbeidsvoorwaarden
  -Beëindiging van arbeidsbetrekkingen 
 • wat kan je doen als je gediscrimineerd bent op vlak van arbeidsbetrekking? als klacht gegrond is wat krijg je dan?
  -Klacht indienen bij :
  oArbeidsrechtbank
  oCentrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
  oErkende belangenvereniging
  -Klacht gegrond ? recht op forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden brutoloon
  -Vergoeding vragen voor de werkelijk geleden schade + €1300 schadevergoeding
 • wat dient het verzoekschrift van collectieve schuldenregeling te bevatten en waar moet het worden ingediend?
  ·Gedetailleerde staat van de schulden en baten van zijn vermogen + lijst van schuldeisers  opgave van de redenen van onvermogen
  Waar? – Neergelegd bij de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg  
 • Wat doet de schuldbemiddelaar?
  1)Opmaken van een begroting van de betrokkene 
  2) Aanzuiveringsregeling opstellen met alle schuldeisers van de schuldenaar
  3)     Bepaalt in samenspraak met de schuldenaar het bedrag dat hij maandelijks aan elke schuldeiser kan betalen
  4)De schuldenaar helpen om zijn budget zelfstandig te blijven beheren
 • wat is een schuldenaar?
  De persoon die schulden heeft gemaakt
 • wanneer wordt de schuldbemiddelaar aangesteld? en wat doet de griffier?
  binnen 8 dagen,
  Griffier: -binnen de 24u na uitspraak een collectieve schuldenregeling opmaken -binnen de 3 dagen deze schuldenregeling delen met verzoeker, schuldeisers, schuldbemiddelaar, schuldenaars
 • wat zijn de partijen binnen de minnelijke aanzuiveringsregeling en wat zijn hun taken?

  Rechter: - vordering tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar verklaren
  - bemiddelaar aanwijzen
  Griffier van de beslagrechter: - kopie van de beschikking + aangifte van schuldvordering naar elk    
     van de schuldeisers sturen
  Schuldeisers: - krijgen een maand de tijd om de aangifte in te vullen en aan de schuldbemiddelaar 
  te bezorgen,  geen aangifte gedaan binnen de maand?  verwacht dat  
  schuldeiser afstand acht te doen van de schuldvordering + verliest hierbij het recht om zich te verhalen bij de verzoeker
 • hoe zit het met de duur van de Minnelijke aanzuiveringsregeling?
  Wordt opgesteld voor bepaalde duur ( zonder minimum- of
         maximumduur) à deze duur is in tijd beperkt zodat het recht op
         een menswaardig bestaan van de schuldenaar niet wordt 
         geschaad
 • wat staat er in de Aanzuiveringsregeling? en wat betekent de term homologeren hierin?
  Vermeld elke schuldeiser met het hem verschuldigde bedrag en het bedrag dat de schuldenaar hem maandelijks kan betalen. Wanneer alle partijen het ontwerp aanvaarden, maakt de bemiddelaar het over aan de rechter die het homologeert. De rechter kan ook weigeren om het ontwerp goed te keuren.

  goedkeuren van de overeenkomst door de rechter.
 • wanneer is er een gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk?
  als de schuldeisers weigeren met het ontwerp van een minnelijke aanzuiveringsregeling goed te keuren en als ze dit rechtvaardigen.
 • Wat doet de rechter en wat doet de schuldbemiddelaar binnen de gerechtelijke aanzuiveringsregeling?
  ·Bepaalt de datum van de rechtsdag
  ·Roept de partijen op
  ·Max.15 dagen na het debat doet de rechter een uitspraak. Deze bevat:
  oUitstel of herschikking van de betaling der schulden
  oOpschorting van de uitwerking van de overdrachten van schuldvordering
  oGehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de moratoire intresten
  oVergoeding en kosten
  ·Bepalen van begeleidende maatregelen bij de aanzuiveringsregeling (vb. volgen van een ontwenningskuur bij verslaving, avondlessen volgen om beroepsbekwaamheid te verwerven, job zoeken, begeleiding door sociale dienst, verplichting om kinderen in te schrijven in een school, …)


  brengt verslag uit.
 • Duur van de aanzuiveringsregeling? wat gebeurt er als de schulden binnen deze periode niet aangezuiverd zijn? welke kunnen niet worden kwijtgescholden?
  max. 5 jaarIndien binnen deze periode de schulden niet aangezuiverd zijn en er tegelijkertijd geen menswaardig bestaan kon opgebouwd worden, kunnen de schulden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Voorwaarden:
  oGoederen waarop beslag kan worden gelegd, moeten verkocht worden
  oWanneer alles verkocht is, wordt de resterende schuld nog in een aanzuiveringsregeling uitgewerkt
  Sommige schulden kunnen niet kwijtgescholden worden :
  oOnderhoudsschulden
  oSchadevergoeding voor lichamelijke schade ten gevolge van een misdrijf
  oSchulden uit faillissement
 • wanneer vindt er een herroeping plaats van de aanzuiveringregeling?
  - Als de verplichtingen van de regeling niet worden nageleefd door de schuldenaar
   - Als de schuldenaar onjuiste stukken heeft afgegeven om toch op de procedure
    aanspraak te kunnen maken (vb. verplichtingen niet nakomen, onrechtmatig zijn baten verhogen of lasten verminderen, onvermogen bewerken of valse verklaringen afleggen)
 • wie kunnen schuldbemiddelaars zijn?
  - Advocaat, notarissen, gerechtsdeurwaarders
  - Ministeriële ambtenaren of gerechtelijke mandatarissen
  - Overheidsinstelling of particuliere instelling 
 • wat is arbitrage?
  Een alternatieve geschillenbeslechtingmethode waarbij partijen overeenkomen dat hun geschil definitief wordt beslecht door een bindende uitspraak van een onafhankelijke arbiter of een scheidsgerecht, waartegen geen hoger beroep kan ingesteld worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

geef de definitie van een arbeidsreglement
1
van welke 2 situaties is het opstellen van het arbeidsreglement afhankelijk?
1
wat vormt de inhoud van het arbeidsreglement?
1
leg het begrip loon uit
1
Pagina 1 van 26