Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering assisterenden in de gezondheidszorg

by (2002)
ISBN-10 9080397954 ISBN-13 9789080397958
123 Flashcards en notities
2 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering assisterenden in de gezondheidszorg

 • 1 kwaliteitszorg

 • kwaliteit is .......... en afhankelijk van:
  voldoen aan gestelde eisen.
  resultaat van gerichte doelbewuste activiteiten.
  -persoon, tijd, plaats.
  -positie> patiënt of hulpverlener.
 • wat drukt kwaliteit uit:
  oordeel> goed/slecht, voldoende/onvoldoende.
 • kwaliteit is er van 3 onderdelen:
  1. aanbod (product> injectievloeistof, dienst> zorgverlening, behandeling, verzorging, verpleging, begeleiding).
  2. proces (wijze waarop dienst wordt uitgevoerd> behandelproces, verpleegproces).
  3. resultaat (dienst zonder fouten, genezen patiënt, tevreden patiënt).
 • De 6 partijen die kwaliteit bepalen:
  1. patiënten > en familie.
  2. zorgaanbieders> verwijzers en uitvoerders.
  3. instellingsmanagement> belangen alle patiënten op elkaar afstemmen.
  4. zorgverzekeraars> bepalen normen waaraan kwaliteit moet voldoen.
  5. overheid> bepalen normen waaraan kwaliteit moet voldoen.
  6. inspectie>bewakende en controlerende functie.
 • hoe kun je aan de behoefte in kwaliteit voorzien:
  -behoeften/wensen/opvattingen van betrokken partijen met elkaar uitwisselen, vergelijken en zo tot een compromis komen> zorg op maat aanbieden.
 • waarom is het lastig om achter de behoeften van de patient te komen:
  ze zijn zich niet bewust van hun behoeften of erkennen ze niet.
  -hangt af van deskundigheid zorgaanbieder om juiste inschatting te maken.
 • wanneer heeft iets kwaliteit:
  wanneer verwachte kwaliteit en ervaren kwaliteit overeenkomen.
 • de meerwaarde van kwaliteit> het helpt bij:
  1. Motiveren> doelen/verantwoordelijkheid/resultaat >expliciet gemaakt. medewerkers aangesproken zelf bijdrage aan leveren.
  2. Verbeteren> levert technieken om wensen verschillende partijen op elkaar af te stemmen en te prioriteren tot kwaliteitseisen. basis voor afspraken, verbeteringen inzichtelijk maken.
  3. Bewaken> wat is afgesproken.
  4. Informeren over.
  5. Profileren> beroepsgroep, organisatie, afdeling> duidelijk wat men doet en verwacht van anderen.
  6. Specificeren> bepalen behoeften, belangen, verwachtingen verschillende partijen.
  (MV BIPS).
 • belangrijkste doelen kwaliteitszorg> bevorderen van:
  1. patiëntgerichtheid> patiënt in zijn waarde laten , informeren, ruimte geven tot beslissen, als behandelaar verantwoording afleggen over gedrag en handelswijze.
  2. medewerkersgerichtheid> 
  • kwaliteit arbeidsomstandigheden.
  • technieken> vb. gericht op personeelsbeleid> duidelijke taken, passende bevoegdheden, kortere beslissingslijnen en evenwichtige werkdruk en roostering.
 • bij kwaliteitszorg gaat het om het bereiken van de volgende doelen:
  -Tevreden klanten.
  -Optimale resultaten patiënten.
  -Financieel gezonde organisatie.
  -Vasthouden goed personeel.
 • bij kwaliteitszorg gaat het om alle activiteiten/beslissingen die tot doel hebben het kwaliteitsniveau:
  -Bereiken.
  -(Benodigde methoden/middelen beschikbaar stellen.)
  -Handhaven.
  -Vaststellen.
  (BHV)
 • wat houdt kwaliteitsmanagement in:
  eigen beleidsplan eigen methoden en systemen.
 • onderwerpen voor het kwaliteitszorg kun je indelen in:
  kwaliteitsdoelen> patiëntgericht, medewerkersgericht.
  organisatiegericht> doelmatig, doeltreffend.
  knelpunten> welke ervaart men.
  (KOK)
 • verschillen die kunnen optreden tussen verwachte kwaliteit en gerealiseerde kwaliteit> 4 categorieën:
  1. legitimatie> verschil werkelijk verwachtingen klanten/ verwachtingen die management waarneemt.
  2. ontwerp> waargenomen verwachtingen / vastleggen hiervan in procedures.
  3. uitvoering> vastgelegde procedures/ werkelijk geleverde dienst> zoals ervaren door medewerkers en klanten.
  4. imago> werkelijk geleverde dienst/ verwachting gewekt d.m.v. externe communicatie. 
 • verschillen die kunnen optreden tussen verwachte kwaliteit en gerealiseerde kwaliteit> 4 categorieën:
  1. legitimatie> verschil werkelijk verwachtingen klanten/ verwachtingen die management waarneemt.
  2. ontwerp> waargenomen verwachtingen / vastleggen hiervan in procedures.
  3. uitvoering> vastgelegde procedures/ werkelijk geleverde dienst> zoals ervaren door medewerkers en klanten.
  4. imago> werkelijk geleverde dienst/ verwachting gewekt d.m.v. externe communicatie. 
 • de wetgeving voor bewaking kwaliteit dient 2 doelen:
  1. zodat zorgaanbieders zich verantwoordelijk voelen voor geleverde zorg.
  2. overheid heeft de mogelijkheid in te grijpen wanneer minimaal vereiste kwaliteitszorg niet wordt geleverd.
 • belangrijke wetten voor kwaliteitszorg binnen gezondheidszorg zijn:
  BIG, WGBO, kwaliteitswet zorginstellingen.
 • wat doet de wet BIG: (en valt uiteen in welke 2 onderdelen):
  -kwaliteit beroepsuitoefening bevorderen en bewaken, patiënt beschermen tussen ondeskundig/onzorgvuldig handelen.
  1. kwaliteit medisch technisch handelen> doeltreffend, deskundig, veilig en zorgvuldig.
  2. kwaliteit attitude beroepsuitoefenaar> respect informatiebereidheid, verantwoording.
 • wat staat er in de wet BIG:
  • hierin staat beschreven welke beroepsuitoefenaars bevoegd zijn tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen.
  • welke andere beroepsuitoefenaars deze mogen uitvoeren mits bevoegd/bekwaam.
 • WGBO:
  behandelovereenkomst die patiënt moet aangaan met zijn behandelaar over de te verlenen diensten.
 • kwaliteitswet zorginstellingen> hierin wordt beschreven dat:
  elke instelling moet zorgen voor goede kwaliteit zorg. de overheid controleert.
 • volgens de kwaliteitswet zorginstellingen moet de instelling voldoen aan 4 eisen:
  1. verantwoorde zorg aanbieden> doelmatig, doeltreffend, patiënt gericht.
  2. (zorg goed) organiseren> passende organisatiestructuur scheppen> vereiste personeel met taken en verantwoordelijkheden.
  3. methodisch plan van aanpak> kwaliteit zorg verbeteren/bewaken> stelsel met vastgelegde regels, eisen, procedures> waarmee beoordelen of product aan eisen voldoet.
  4. resultaten kunnen aantonen> kwaliteitsjaarverslag> verantwoording afleggen over gevoerde kwaliteitsbeleid.

  (VORM)
 • richtlijnen voor bewaken kwaliteit staan beschreven n:
  • beroepscode> waarden, normen, gedragsregels die gehele beroepsgroep belangrijk vind en waaraan men zich wil houden(geld ook voor stagiaires).
  • beroepsprofiel> taken die beroep inhouden. per instelling verschillend qua takenpakket (taak functie omschrijving).
 • informele ongeschreven regels bij werkzaamheden als DA:
  • aanpassen aan visie/doelstelling organisatie.
  • wat mag wel en wat mag niet.
  • als u iets niet wilt en het is niet verplicht ligt daar u grens.
  • als u iets doet wat u niet beheerst overschrijdt u grenzen.
 • ARBO-wet hierin staan regels die te maken hebben met  ....... werknemers.
  Veiligheid> brandveiligheid.
  Welzijn> spanning en stress.
  Gezondheid> fysieke belasting (tillift), hygiëne.
  (VW Golf)
 • ARBO-wet verplicht instelling te zorgen voor:
  goede arbeidsomstandigheden.
 • ondernemingsraad> voor inbreng in beleid> zake waarmee ze invloed uit kunnen oefenen:
  -voorstellen inbrengen waarop directie moet reageren.
  -directie verplicht info te verschaffen nodig voor goed functioneren OR.
  -Advies geven wanneer ingrijpende financiële beslissingen moeten worden genomen.
  -instemmingsrecht gericht op gehele personeelsbeleid.
 • taak ondernemingsraad:
  -wensen werknemers duidelijk maken aan werkgevers.
  -meebeslissen over werktijden/ vakantieregelingen en controleren van voorschriften rond veiligheid.
  -belangrijke vorm van medezeggenschap.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

kwaliteit is .......... en afhankelijk van:
1
wat drukt kwaliteit uit:
1
kwaliteit is er van 3 onderdelen:
1
De 6 partijen die kwaliteit bepalen:
1
Pagina 1 van 31