Jaartallen

by (2014)
108 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Jaartallen

 • 1 Codificatie

 • 1740
  Pragmatieke Sanctie - ontketening van conflicten.
  Maria Theresia van Oostenrijk volgde haar vader Karel VI op  in 1740. Dat was in overeenstemming met de Pragmatieke Sanctie (1713), maar zij werd als zwak beschouwd omdat zij nu eenmaal een vrouw was. Andere vorsten, nl. de latere keizer Karel VII, Filips V van Spanje en August III van Polen meenden recht te hebben op de troon.
 • 1763

  Vrede van Parijs
  • ofwel Silezische oorlog
 • 2.1 Personen

 • Kant mbt Verlichting

  "Sapere aude" (Durf te weten!). Strijdkreet van de Verlichting.
 • Thomas Paine

  Schrijver pamflet "Common Sense".
 • Gaius mbt natuurrecht

  ius civile = geldend recht in een staat.
  ius gentium = recht van natuurlijke rede (van en voor iedereen).
 • Edward Burke mbt natuurrecht

  Tegenstander natuurrecht: "mensen zijn in beginsel ongelijk" (1790).
 • Thomas Paine (1792)

  • apostel van de mensenrechten "als er geen mensenrechten zijn, dan Burke ook niet want wie is er anders dan de mens?".
 • Jeremy Bentham (1792)
  • Natuurlijke rechten zijn onzin.
  • aanhangers epicureische school
  • gebruikt als eerste woord "codificatie"
  • recht als middel voor 'greatest happiness of greatest number'. Dit bereiken door tijd en plaats gebonden opportunititeitsoverwegingen.
  • het nut = het leidende beginsel bij rechtsvorming (utility-beginsel).
 • Markies de la Fayette

  • meegevochten in Amerikaanse opstand.
  • een van de opstellers (redactiecommissie) van de Declaration des droits de l'homme et du citoyen.
 • 200 vC - Carnaedes
  - Griekse filosoof, tegenstander natuurrecht
  - "doordat recht per regio verschilt, bestaat er geen natuurrecht".
 • Thomas Jefferson

  - Een van de opstellers van de Decl. of Independence
  - recht op verzet.
 • Benjamin Franklin

  Een van de opstellers van de Decl. of Independence.
 • Gaius mbt ius civile en ius gentium

  1. ius civile
  burgerrecht, van spec.inheemse origine
  &
  2. ius gentium
  recht der volkeren (gebruiken alle volkeren, universeel)
  is niet:
  volkenrecht (rechtsbetrekkingen tussen staten)

  ius naturale (verwarrend ivm rechtsfilosofische natuurrecht).


  Praktische consequentie:

  Als in Rome procedure tussen 2 personen met verschillende nationaliteit of rechtsvraag met internationaal aspect:

  is niet: welk recht is van toepassing zoals hedendaags

  = probleem ius gentium; men past eigen recht toe (gemene recht).
 • Griek Aristoteles mbt natuurrecht

  • natuurrecht = recht overal dezelfde rechtskracht en onafh.
  • wettenrecht = alleen verschil wanneer het is vastgelegd.
 • Thomas van Aquino (1225 - 1274)

  • grootste theoloog van RK-kerk geschiedenis.
  • recht op verzet van onderdanen en koning afzetbaar bij schending grondrechten.
 • Hugo de Groot (1583 - 1645)

  • vader van het volkenrecht
  • 1625 'De Iure belli ac pacis' (over het recht van oorlog en vrede':
  - meest gezaghebbende bron van het volkenrecht (in onderlinge verkeer).
  - natuurrecht als afzonderlijk vak.
  • 1631 Inleidinge tot de Hollandsche RechtsGeleerdheid (tijdens gevangenschap op Slot Loevestein)
 • Thomas Hobbes (1588 - 1679)

  • aanhanger Epicureische school
  • menselijke natuur als samenwerking uit eigenbelang, en van politieke gemeenschappen als gebaseerd op een "sociaal contract".
  • mensen alleen uit angst voor straf weerhouden voor terugval naar natuurlijke staat van oorlog.
 • 1500 - 1800 Mos gallicus

  Oog voor typisch romeinsrechtelijke aard van allerlei bepalingen in CIC dus Romeinse recht is beperkt door tijd en plaats.
 • 1581 - Plakkaat van Verlatinghe

  Opstandige geweste zetten landsheer Filips II af.
 • 1690 John Locke

  - vooraanstaande Engelse filosoof
  - recht op verzet/revolutie is self evident (vanzelfsprekend).
 • 1712 - 1786 - Frederik II van Pruisen, Frederik de Grote koning van Pruisen

  Hij heeft (mede oiv Voltaire) veel hervormingen uit Verlichting doorgevoerd. Met recht een verlicht despoot.
 •  1712 - 1778 Rousseau

  • 1 vd meest invloedrijke filosofen in 18e eeuw
  • Mede door hem: - Fr. revolutie en Fr. codificatie
  • 1762 - Du Contrat Social
  • Volkssoevereiniteit, verdrag aan de basis van een staat.
  • Geen andere regels dan die, welke berusten op uitdrukkelijk bevel van soeverein, volonte general (tot uitdrukking in wet).
  • Beïnvloed door Pufendorf en Locke
 • 1626 -1696 - Domat

  • invloed op Code Civil
  • op natuurrecht geïnspireerd werk: "les loix civiles dans leur ordre naturel".
 • 1632 - 1694 Samuel Pufendorf

  - Duitse Vernunftrechtsgeleerde (rationalisme)
  - 1661 - 1e leerstoel in natuurrecht binnen juridische faculteit Heidelberg.
  - afzien van verwijzingen
  - afkeer van Romeins recht, alles op basis van zuivere rede
  - grenzeloze, universele rede/ratio
  - invloed op Code Civil
  - "les loix civiles dans leur ordre naturel"
  - ius constituendum.
 • 1673 - 1743 - Cornelis van Bijnkershoek
  • jurist, president HR
  • afkeer natuurrecht: het leidt tot willekeur in rechtsbedeling want iedere natuurrechtsgeleerde verklaart zijn eigen, subjectieve ratio tot wet.
 • 1655 - 1728 Thomasius
  - jonger dan Pufendorf
  - Vernunftrechtsgeleerde
  - alles op basis van Common Sense
  - vader van de Duitse Verlichting (Aufklarung)
  - geen gebruik verwijzingen als onderbouwing
  - ius constituendum
  - toespreken in Duits ipv in Latijn ->  herontdekt ius patrium (=oud Germaans recht)
  - wie vreemd recht gebruikt, brengt zijn eigen staatkundige vrijheid in gevaar.
 • 1679 - 1754 - Christian Wolff
  • Iedere band met geldend, praktijkrecht verbroken (maakt beoefening natuurrecht verdacht & vertroebelde redelijk recht).
  • mbt, eigendomsverkrijging zelfde oplossing als Grotius, maar geen verwijzing want oplossing is logisch.
  • Vernunftrechtsgeleerde
  • ius constituendum.
 • 1710 - 1800 Frederik van der Marck

  • Hoogleraar aan universiteit Groningen
  • romeinse recht = een bedreiging van de natuurlijke vrijheid
  • romeins recht moet afgeschaft worden als subsidiair recht (beter natuurrecht)
  • ius patrium: aanhanger oude germaanse recht en Grotius.
 • 1776 - Common Sense van Tom Paine

  Beroep op gezonde verstand en zo streven naar onafhankeiljkheid/recht op verzet.
 • Salvius Julianus

  Uiteindelijke redacteur van het edictum perpetuum
 • Gnaes Flavius

  Maakte de uitlegging van de Wet der Twaalf Tafelen openbaar.
 • 1878 - 1949 Gustav Radbruch
  • Duitse rechtsgeleerde
  • natuurrecht is meest productieve misverstanden uit de rechtsgeschiedenis.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

1740
1
1763
1
1775
1
1776
1
Pagina 1 van 27