Goed gebekt 3

by (3e gew. dr.)
ISBN-10 9080516236 ISBN-13 9789080516236
602 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Goed gebekt 3

 • 1 Taak1

 • Hoe groter geest hoe groter beest

  begaafde mensen leven er vaak op los

 • Pact: verdrag tussen bv. twee landen

  Parodie: het namaken/nadoen met de bedoeling te spotten

  Boycot: uitsluiting van bv. handel

  Bulletin: een korte bekendmaking van iets

  Gedoogd: oogluikend toegestaan

  Rapaille: tuig

  Randgemeente: gemeente die aan een grote stad grenst

  Prominent: opvallend

  Geciviliseerd: beschaafd

  Abominabel: heel slecht

  Snob: iemand die zich beter/rijker/kunstzinniger voordoet dan hij is

  Remedie: oplossing

  Circulaire: brief aan een bepaalde groep mensen

  Coulant: toegeeflijk

  Charlatan: iemand die de boel oplicht

  Op rantsoen stellen: vastgestelde hoeveelheid van iets geven

  Pre: pluspunt

  Nochtans: evenwel

  Significant: veelbetekenend

  Supplement: aanvulling

  Antipathie: afkeer

  Averij: schade

  Duplicaat: afschrift

  Dispensatie: ontheffing

  Monopolie: alleenrecht om te handelen

  Relikwie: een overblijfsel van een heilige

  Commerciële: op de handel betrekking hebbende

  Gemêleerd: gemengd (allerlei soorten mensen)

  Legio: heel veel

  Pittoresk: schilderachtig

  Penibel: moeilijk; pijnlijk

  Familiair: ongedwongen

  Laakt: spreekt zijn afkeuring erover uit

  Kadaver: dode lichaam

  Continuïteit: voortgang

  Reciteren: voordragen

  Honoreren: belonen

  Tarten: uitdagen

  Accelereren: versnellen

  Labyrint: een doolhof

  Voyeurisme: ziekelijke drang mensen te begluren

  En bloc: met z'n allen

  Timide: verlegen

  Clandestien: in het geheim

  Staat ter discussie: gaat misschien niet door

  Hilariteit: algemene vrolijkheid

  Persifleren: spotten door overdreven na te doen

  Abusievelijk: per ongeluk

  Veinzen: doen alsof

  Het reçu: ontvangstbewijs

  Agglomeratie: Een stad met zijn voorsteden

  Souffleren: Iemand iets influisteren/voorzeggen

  Chargeren: Overdrijven om iets belachelijk te maken

  Corpulent: dik

  Staan in dubio: niet zeker weten wat te moeten doen

  Gedetacheerd: uitgeleend aan een andere werkgever

  Beducht: bang

  Operationeel: werkend

  Pedant: verwaand

  Verpauperd: verarmd

  Expertise: uitstel

  Relaas: uitleg

  Clausules: bepalingen

  Charteren: hulp van iemand inroepen

  Gesticuleren: gebaren maken

  Additionele: bijkomende

  Rivaliteit: het streven elkaar te evenaren en overtreffen

  Referendum: volksraadpleging

  Plaquette: gedenkplaat

  Teneur: strekking

  Prestige: aanzien

  Boude: zelfverzekerde

  Schampere: beetje bespottende

  Geagiteerd: zenuwachtig/opgewonden

  Tanende: aan het afnemen

  Onbetwiste: algemeen erkende

  Exceptionele: heel bijzondere

  Usance: gewoonte

  Zonder schroom: zonder aarzeling

  Kolossaal: heel groot

  Sadist: iemand die het fijn anderen te pijnigen

  Magnaat: machtig en rijk persoon

  Gerant: bedrijfsleider restaurant

  Pauper: iemand die zeer arm is

  Locoburgemeester: plaatsvervangende burgemeester

  Fnuikend: noodlottig

  Antiquair: handelaar in oude kunst

  Capituleren: ons overgeven

  Noviteit: iets nieuws

  Geaffecteerd: gemaakt

  Badinerend: heel duidelijk

  Ad rem: raak

  Pamflet: papier met tekst over actueel onderwerp

  Principieel: uit overtuiging

  Prospectus: klein drukwerk met informatie

  Constructief: opbouwend

  Intolerant: onverdraagzaam

  Melancholiek: zwaarmoedig

 • De kaarten zijn geschud

  de uitslag ligt vast

 • Absurd: dwaas

  Acclamatie: zonder hoofdelijke stemming

  Gratificatie: extra uitkering

  Precair: hachelijk, onzeker

  Eminent: voortreffelijk, uitstekend

  Cholerisch: heftig

  Epiloog: slotrede

  Geëquipeerd: van het nodige voorzien

  Grootscheeps: zeer royaal

  Interventie: tussenkomst

  Reproductie: nabootsing

  Debacle: grote mislukking

  Recessie: teruggang

  Emolumenten: bijkomende verdiensten

  Gerenommeerd: goed bekendstaand

  Fiducie: vertrouwen

  Genuanceerd: niet eenzijdig

  Notoire: algemeen bekend

  Plenaire: voltallige (voor iedereen)

  Inferieure: minderwaardige

  Integreren: samenvoegen

  Lobbyen: invloed uitoefenen

  Kalligraferen: heel mooi en kunstig schrijven

  Flatteren: iets te gunstig voorstellen

  Flankeren: aan twee zijden vergezeld

  Gracieus: sierlijk

  Eclatant: opzienbarend

  Soeverein: oppermachtig

  Emitteren: uitgeven

  Intrinsieke waarde: waarde op basis van bezittingen

  Speculeren: handelen met kans op grote winst of verlies

  Obligatie: rentelening

  Incourante aandelen: aandelen waarin weinig wordt gehandeld

  Solvabel: in staat te betalen

  Liquiditeit: verhandelbaarheid

  Krach: beurscrisis

  Provocatie: uitdaging

  Controverses: tegenstellingen

  Pacifisten: mensen die vrede nastreven

  Reviseren: delen vervangen

  Demoraliseren: ontmoedigen

  Acquireren: klanten werven

  Insinueren: door opmerking verdacht maken

  Recommandatie: aanbeveling

  Exorbitant: buiten proporties

  Ambitieus: eerzuchtig

  Dispensatie: ontheffing

  Fiatteren: goedkeuren

  Parasiteren: leven op kosten van een ander

  Parool: leus

  Vademecum: klein, beknopt, verklarend handboek

  Surrogaat: iets wat iets anders moet vervangen

  Liquidatie: opheffing van een onderneming

  Ratificatie: bekrachtiging door bv overheid

  Pacificatie: herstel van vrede

  Bagatel: kleinigheid

  Auspiciën: toezicht

  Redigeren: een tekst goed in elkaar zetten

  Marginaal: ondergeschikt (gering)

  Dissidenten: andersdenkenden

  Alliantie: bondgenootschap

  Analoog: overeenkomstig

  Autonoom: onafhankelijk

  Joviaal: hartelijk

  Ludiek: grappig

  Vitaal: wezenlijk

  Consistent: samenhangend

  Prozaïsch: alledaags

  Querulant: ruziemaker

  Rancuneus: haatdragend

  Sinister: duister

  Suprematie: hoogste gezag

  Parodie: spottende nabootsing

  Vulgaire: onbeschaafde

  Virtuoos: technisch begaafd

  Secundair: ondergeschikt

  Denigrerende: minachtende, kleinerende

 • Allemans vriend is allemans gek

  wie veel vrienden wil hebben wordt vaak voor de gek gehouden

 • Aforisme: korte, bondige spreuk

  Cynisme: verbitterende gevoel

  à titre personnel: op persoonlijke titel

  Ascetisch: onthoudt zich van genotsmiddelen

  Apotheose: schitterende slotscène

  Demagoog: iemand die mensen ophitst en misleidt

  Despoot: iemand die veel macht heeft en die ook onverbiddelijk gebruikt

  Polemiek: discussie op papier

  Triviaal: platvloers

  Devoot: vroom

  Erudiet: ontwikkeld

  Inherent: nauw verbonden

  Delegeren: bevoegdheden overdragen

  Persisteren: in een standpunt volharden

  Verdisconteren: op nota verrekenen

  Sonderen: iets goed uitzoeken of onderzoeken

  Seconderen: iemand bijstaan bij bv. een spel

  Nepotisme: het verdelen van banen onder vrienden en familie

  Retorische vraag: vraag die als mededeling is bedoeld

  Contradicto in terminis: gebruik van tegenstrijdige woorden

  Fourneren: storten

  Linguïst: taalgeleerde

  Simulant: iemand die doet of hij een ziekte heeft

  Happy few: groep van bevoorrechte personen

  Aureool: om zich heen hangende sfeer

  Ontluisterend: van alle glans en eer ontdaan

  Anciënniteit: rangorde naar dienststijd

  Repercussies: ongunstige gevolgen

  Frictie: onenigheid

  Indoctrineren: systematisch beïnvloeden

  Rigide: strenge

  Meesmuilen: spottend glimlachen

  Apert: heel duidelijk

  Latent: onderhuids

  Orangerie: de grote kas

  Ponton: de drijvende aanlegplaats in een haven

  Portee: strekking

  Rabbijn: joodse godsdienstleraar

  Annalen: jaarboeken

  Merites: waarde

  Scrupules: gewetensbezwaren

  Ambigu: dubbelzinnig

  Ultimatum: laatste voorstel tijdslimiet

  Panacee: oplossing/wondermiddel

  Essay: soort opstel van wetenschappelijke of letterkundige aard

  Establishment: leidinggevenden

  Hypothese: veronderstelling die als waarheid wordt aangenomen

  Katheder: spreekgestoelte

  Arbitrage: bemiddeling

  Farce: zinloze vertoning

  Machiavellisme: zonder geweten handelen of leiding geven

  Quasi: schijnbaar

  Repressieve: onderdrukkende

  Liquideren: iets of iemand uitschakelen

  Assembleren: verschillende onderdelen samenvoegen

  Censureren: teksten schrappen of verbieden

  Annonceren: iets aankondigen

  Epigoon: navolger

  Exodus: uittocht

  Mandaat: machtiging

  Louche: onbetrouwbare

  Lumineus: schitterend

  Compromitteren: iemand in opspraak brengen

  Nuanceren: verfijnd onderscheid maken

  Amortiseren: aflossen van schulden

  Demoraliseren: laten ontmoedigen

  Provoceren: uitdagen te reageren

  Excerperen: uittreksel maken

  Sophisticated: beschaafd en ontwikkeld

  Nestor: oudste

  Snobisme: beschaafder en ontwikkeld voordoen dan je bent

  Compassie: medelijden

  Autodidact: iemand die zichzelf door zelfstudie ontwikkelt

  Pathetisch: aandoenlijk

  Discrepantie: het verschil

  A priori: bij voorbaat

  Deviant: afwijkend

  Deficit: nadelig saldo, tekort

  Gimmicks: bijzonderheden

  Risee: iemand die vaak uitgelachen wordt

  In licentie: met toestemming van patenthouder

  Represailles: vergeldingsmaatregelen

  Heilzaam: goed voor gezondheid

  Doctrine: leerstelling

  Deining: drukte, onrust

  Pregnant: overdreven lovende woorden

  Anarchie: zonder regering, leiding of bestuur

  Predicaat: bepaalde benaming voor iets

  Ambivalent: tegenstrijdig

  Vigerend: geldend

  Amorf: vormloos

  Ostentatief: overdreven de aandacht trekkend

  Navenant: evenredig

  Ex aequo: gelijk

  Causerie: onderhoudende voordracht (praatje)

  Diffuus: vaag

  Geaccidenteerd: ongelijk

   

 • Een lange arm hebben

  Veel macht invloed hebben

 • graag aan bacchus offeren

  veel drinken (alcohol)

   

 • barbertje moet hangen 

  terecht of onterecht iemand moet en zal de schuld krijgen 

   

 • hij kijkt of hij zijn laatste oortje versnoept heeft

  hij kijkt heel erg teleurgesteld

   

 • nog niet droog achter de oren

  nog niet volwassen zijn

 • de schellen vielen hem van de ogen

  iets ineens begrijpen

 • een scheve schaats rijden

  iets doen wat niet mag of hoort

 • zwijnenpan

  bende

 • capaciteit

  kracht

 • kwintessens

  essentie

 • kwinkslag

  grapje

   

 • symptoom

  kenmerk

 • acquisitie

  klantenwerving

 • bottleneck

  knelpunt

 • dynastie

  vorstenhuis

 • dividend

  winstaandeel

 • oppositie

  tegenpartij

 • dat komt hem duur te ...

  staan (dat kost hem veel inspanning of geld)

 • zich in de kaart laten ...

  kijken ( de plannen bloot geven)

 • aan lagerwal ...

  geraken (financieel en maatschappelijk hard achteruitgaan)

 • de kat op spek ...

   

  binden (iemand in verleiding brengen)

 • man en paard ...

  noemen ( alles vertellen niets verzwijgen)

 • iemand de mantel ...

  uitvegen ( iemand een standje geven )

 • iets onder de pet ...

  houden (iets geheim houden)

 • in eigen staart ...

  bijten (zichzelf benadelen)

 • beren en wolven ...

  zien ( bang zijn voor (denkbeeldig) gevaar)

 • iets op de kaart ...

  zetten (iets van de grond krijgen)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Hoe groter geest hoe groter beest
2
De kaarten zijn geschud
2
Allemans vriend is allemans gek
2
Een lange arm hebben
2
Pagina 1 van 150