Gebruikersvoorwaarden

 1. Algemeen
  1. Ten behoeve van deze Algemene Voorwaarden (de “AV”) en elders op deze website wordt “eFaqt” begrepen als eFaqt B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudend in Amsterdam, Nederland.
  2. Het hoofdkantoor van eFaqt is gesitueerd aan de Barbarra Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nederland; emailadres: info@efaqt.com. eFaqt B.V. is geregistreerd in het Handelsregister in Amsterdam, Nederland; Kamer van Koophandel nummer 0115332, btw-nummer NL8207.67.402.B.01.
  3. Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarbij eFaqt optreedt als leverancier van Diensten aan u, de eindgebruiker (“Gebruiker”).
 2. Diensten
  1. eFaqt levert diensten (“Diensten”) aan de Gebruiker. De Diensten bestaan uit het beschikbaar stellen van het e-studeerhulpmiddel als door eFaqt gepubliceerd via het web op www-efaqt.com of via een speciaal portaal (de “Website”).
  2. eFaqt levert de Diensten in de staat waarin deze zich bevinden. eFaqt kan naar eigen goeddunken de Diensten van tijd tot tijd wijzigen.
  3. eFaqt levert de Gebruiker Diensten die gebruikt kunnen worden als een hulpmiddel in aanvulling op de gebruikelijke studeermethoden van de Gebruiker. De Diensten vormen geen vervanging van studie- of lesmateriaal voorgeschreven op basis van een studieprogramma. De resultaten van studeren met eFaqt zijn afhankelijk van de persoonlijke kwaliteiten van de Gebruiker gecombineerd met de kwaliteit van de content aangeleverd door de Gebruiker of door andere Gebruikers. eFaqt doet geen enkele uitspraak met betrekking tot de doeltreffendheid of de resultaten die met gebruik van de Diensten kunnen worden behaald.
  4. eFaqt biedt Gebruikers twee verschillende versies van de Diensten:
   1. een premiedienst onder de naam “eFaqt Pro”.
   2. een premiedienst onder de naam “eFaqt Pro”.
 3. Tarieven en Betaling
  1. Een tarief voor de Diensten omvat niet ook de kosten voor het gebruik van een internetverbinding ter verkrijging van toegang tot de Diensten in rekening gebracht door de internetprovider van de Gebruiker.
  2. eFaqt Basic: Gebruik door de Gebruiker van de eFaqt Basic dienst is gratis.
  3. eFaqt Pro:
   1. Het abonnementsplan voor onze Pro-diensten bestaat uit een aanvangstarief gevolgd door terugkerende periodieke tarieven als overeengekomen bij het kiezen van de duur van het abonnementsplan. Bijvoorbeeld een maandelijkse, jaarlijkse of andere abonnementsperiode. Door het sluiten van deze Overeenkomst erkent de Gebruiker dat dit abonnement uit een aanvangstarief en een terugkerende betalingsverplichting bestaat en dat de Gebruiker verantwoordelijkheid accepteert voor alle aan de opzegging voorafgaande terugkerende tarieven. Dientengevolge kan eFaqt zonder nadere autorisatie van de Gebruiker periodieke tarieven (bijvoorbeeld maandelijks) in rekening brengen tot de Gebruiker kennis van beëindiging van deze autorisatie geeft. Dergelijke kennisgeving treedt vanaf de laatste dag van de actieve abonnementsperiode in werking. Om een autorisatie te beëindigen of om een betalingsmethode te wijzigen dient de Gebruiker in te loggen op zijn of haar eFaqt-account en onder de sectie ‘Voorkeursinstellingen’ in het gebruikersmenu de wijzigingen door te voeren.
   2. Automatische verlenging. Na de eerste abonnementsperiode van de Gebruiker zal het eFaqt-abonnement van de Gebruiker automatisch worden verlengd. Als de Gebruiker het abonnement tijdens de aanvangsperiode beëindigt dan zal het abonnement aan het eind van de relevante abonnementsperiode ten einde komen en de account van de Gebruiker zal teruggezet worden naar eFaqt Basic. De Gebruiker komt echter niet in aanmerking voor een proportionele terugbetaling van een deel van het abonnementstarief betaald voor de dan toepasselijke abonnementsperiode.
   3. eFaqt behoudt zich het recht voor om, naar absoluut eigen goeddunken, een Pro-abonnement op enig moment niet te verlengen zonder haar besluit met redenen te omkleden.
   4. In bepaalde gevallen kan eFaqt de Pro-dienst gratis aan de Gebruiker ter beschikking stellen. In dat geval zal de Gebruiker geen derde-begunstigde bij een dergelijke overeenkomst zijn en geen handhaafbaar recht op voortdurende gratis toegang tot de Pro-dienst hebben op het moment dat eFaqt deze toegang, om welke reden dan ook, beëindigt.
 4. Gebruiker Gegenereerde Content
  1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 9 wordt de informatie op de Website door Gebruikers gegenereerd (“Gebruiker Gegenereerde Content”).
  2. eFaqt is gerechtigd om de Gebruiker Gegenereerde Content te matigen, te redigeren, te verwijderen of te herzien maar neemt geen verplichting op zich om dit actief te doen.
  3. Gebruiker Gegenereerde Content verwijst naar de mening, interpretatie en beleving van de auteur van de Gebruiker Gegenereerde Content en van het onderliggende materiaal en dient, als zodanig, niet aan eFaqt te worden toegerekend.
  4. Het gebruik van en het vertrouwen op Gebruiker Gegenereerde Content door de Gebruiker valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
  5. De Gebruiker accepteert dat eFaqt of onderwijsinstellingen geen verantwoordelijkheid dragen voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van de Gebruiker Gegenereerde Content. eFaqt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor Gebruiker Gegenereerde Content.
  6. De Gebruiker zal op zijn of haar eigen kosten eFaqt vrijwaren tegen alle vorderingen, procedures, kosten (inclusief juridische kosten), onkosten en aansprakelijkheden die voortkomen uit een beschuldiging of claim dat de door de Gebruiker aangeleverde Gebruiker Gegenereerde Content inbreuk maakt op een octrooi-, auteurs- of ander eigendoms- of ander beschermd recht.
  7. eFaqt kan de door de Gebruiker aangeleverde Gebruiker Gegenereerde Content met alle andere Gebruikers en derden delen.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. De Gebruiker draagt hierbij alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot werken aangeleverd op de Website over aan eFaqt, welke overdracht hierbij door eFaqt wordt geaccepteerd. Waar nodig ter realisatie van een overdracht van een intellectueel eigendomsrecht komt de Gebruiker hierbij onherroepelijk overeen medewerking te verlenen aan en alle noodzakelijk juridische handelingen te verrichten voor een dergelijke overdracht.
  2. Voor zover intellectuele eigendomsrechten niet (volledig) door de Gebruiker aan eFaqt overgedragen kunnen worden kent de Gebruiker eFaqt hierbij het exclusieve, onherroepelijke, gratis, wereldwijde, eeuwigdurende recht toe, met het recht om sub-licenties te verlenen, om dergelijke intellectuele eigendomsrechten in de ruimst mogelijke zin te gebruiken, welk recht hierbij door eFaqt wordt geaccepteerd.
  3. Voor zover persoonlijke of morele rechten aan de Gebruiker toebehoren en voor zover wettelijk toegestaan doet de Gebruiker hierbij afstand van al zijn of haar persoonlijke of morele rechten.
 6. Toegestaan gebruik
  1. De Gebruiker zal afzien van het op de Website plaatsen van informatie die in strijd is met toepasselijke wetgeving of met de rechten van eFaqt of van derden.
  2. De Gebruiker zal geen informatie aanleveren of aan een activiteit deelnemen die als schadelijk en/of kwetsend voor anderen beschouwd kan worden. Gedrag in strijd met deze bepaling zal grond voor onmiddellijke beëindiging van de account van de Gebruiker vormen.
 7. Duur en beëindiging
  1. De overeenkomst tussen eFaqt en een Gebruiker wordt voor onbepaalde tijd gesloten.
  2. Partijen kunnen de overeenkomst op ieder moment en op iedere grond beëindigen.
  3. Beëindiging zal nimmer leiden tot terugbetaling van door de Gebruiker uitgevoerde betalingen, tenzij de Gebruiker op grond van dwingende wetsbepalingen recht op terugbetaling heeft.
 8. Persoonsgegevens
  1. eFaqt zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat beschikbaar is op /privacy, gebruiken.
 9. Wijzigingen
  1. eFaqt heeft het recht om deze AV te wijzigen.
  2. In geval van een wijziging zal de Gebruiker per e-mail of via de Website worden geïnformeerd.
  3. Wijziging van de AV door eFaqt geeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te beëindigen.
 10. Toepasselijk recht
  1. Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen eFaqt en de Gebruiker.

Dit document is voor het laatst bewerkt op 12 mei 2014.