Samenvatting Fusies en overnames

-
0 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Fusies en overnames

 • 1 Fusies en overnames

 • Motieven voor een fusie
  - Synergievoordelen
  - Kostenreductie
  - Schaalvergroting
 • Bedrijfsfusie
  Activa/passiva transactie. Overdracht per vermogensbestanddeel in ruil voor contanten of aandelen in de overnemende vennootschap.
 • Voordeel/Nadeel bedrijfsfusie
  + selectie mogelijk per vermogensbestanddeel 
  - Overdracht per vermogensbestanddeel (omslachtig, kan veel werk zijn)
  - Derden zouden medewerking aan de overdracht kunnen weigeren. 
 • Aandelenfusie
  Verwerving aandelen van de over te nemen vennootschap. Het gaat om verkrijging van zeggenschap door middel van koop/verkooptransactie in ruil voor contanten of aandelen in overnemende vennootschap.
 • Voordeel/Nadeel aandelenfusie
  + Eenvoud van de transactie
  + Beperking risico tot waarde van de vennootschap
  - geen selectie vermogensbestanddelen mogelijk
  - positie minderheidsaandeelhouders
 • Juridische fusie
  Art. 2:309 BW. Vermogen van verdwijnende partij gaat onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verdwijnende rechtspersoon gaat teniet. Geen formele ontbinding. De aandeelhouders van de verdwijnende rechtspersoon worden aandeelhouder an de verkrijgende rechtspersoon (art. 2:311 BW)
 • Voordeel/Nadeel juridische fusie
  + De overgang van het vermogen onder algemene titel: geen medewerking/toestemming van derden vereist. 
  - Gehele vermogen gaat over; alle risico's gaan ook over op de verkrijgende rechtspersoon
  - Gedetailleerde wettelijke fusieprocedure
 • 3 fases juridische fusie
  1. Voorbereidingsfase 
  - voorstel tot fusie door de besturen (art. 2:312 en 2:326 BW)
  - accountantsonderzoek (art. 2:328 BW)
  - bestuurstoelichting (art. 2:313 en 2:327 BW)

  2. Openbaarmakingsfase (art. 2:314 BW): ter inzage legging/ openbaarmaking fusievoorstel en jaarrekening/verslagen handelsregister, ter inzage bij de rechtspersoon, aankondiging in dagblad

  3. Uitvoeringsfase
  - AVA neemt besluit tot fusie (art. 2:317 BW) met meerderheid (art. 2:330 BW)
  - Fusie geschiedt bij notariële akte (art. 2:318 BW)
  - Openbaarmaking fusie (Art. 2:318 lid 3 BW)
 • Tegen een juridische fusie
  - Zekerheid/waarborg indien schuldeiser dit verlangt (art. 2:316 BW)
  - Verzetrecht (art. 2:316 BW)
  - Overeenkomst: redelijkheid en billijkheid (art. 2:322 BW)
  - Vernietiging (art. 2:323 BW)
 • Motieven voor splitsing
  -Aanbrengen focus
  -Afstoten niet-kernonderdelen
  -Beursgang onderdeel onderneming
  -Ruziesplitsing
 • 3 vormen van splitsing
  - Hybride splitsing (afsplitsing): splitsende vennootschap richt zelf een nieuwe BV/NV op en wordt daar zelf aandeelhouder van
  - Splitsing van aandeelhouders: alleen mogelijk bij zuivere splitsing
  - Driehoekssplitsing: de aandeelhouders van de splitsende vennootschap worden geen aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap maar van een groepsmaatschappij 
 • 3 fases splitsing
  1. Voorbereidingsfase 
  - voorstel tot splitsing (art. 2:334f en 2:334y BW)
  - accountantsonderzoek (art. 2:334aa BW)
  - bestuurstoelichting (art. 2:334g en 2:334z BW)

  2. Openbaarmakingsfase (art. 2:334h BW): ter inzage legging/ openbaarmaking splitsingsvoorstel en jaarrekening/verslagen handelsregister, ter inzage bij de rechtspersoon, aankondiging in dagblad

  3. Uitvoeringsfase
  - AVA neemt besluit tot splitsing (art. 2:334m BW) met meerderheid (art. 2:334ee BW)
  - Splitsing geschiedt bij notariële akte (art. 2:334n BW)
  - Openbaarmaking splitsing (art. 2:334 lid 3 BW)
 • Aansprakelijkheid verbintenissen
  Art. 334t BW. 
  Lid 4 is erg belangrijk: je bepaalt zelf hoe het vermogen wordt verdeeld in een beschrijving. Vennootschap A krijgt volgens beschrijving de schuld toebedeeld. A moet dan ook betalen als primaire schuldenaar. Pas op het moment dat A niet betaalt, kan je naar alle andere vennootschappen die ook iets gekregen hebben in de splitsing (niet de schuld maar wel iets anders). Maar, als het een deelbare verbintenis is, kan je niet meer krijgen dan die andere partij/vennootschap heeft meegekregen. Die vennootschap kan dan natuurlijk weer regres nemen op A.
 • Kunnen de contractpartijen zich tegen de totstandkoming van de fusie verzetten, dan wel op andere wijze voor hun belangen opkomen bij 
  - een juridische fusie
  - een bedrijfsfusie
  Bij een juridische fusie kunnen contractpartijen zich niet verzetten tegen de juridische fusie omdat het vermogen onder algemene titel overgaat op de verkrijgende rechtspersoon, art. 2:309 BW. Zij kunnen wel een beroep doen op art. 2:322 BW.

  Bij een bedrijfsfusie moeten alle activa en passiva op de door de wet daarvoor voorgeschreven wijze worden overgedragen. Voor contractpartijen betekent dit dat zij toestemming moeten geven voor de overdracht, zie art. 6:159 BW. Zij kunnen de bedrijfsfusie als zodanig dus niet tegenhouden, wel kunnen zij voorkomen dat hun overeenkomst overgaat. 
 • Op 10 maart 2015 is B.V. W gesplitst, waarbij een deel van de activa en passiva is verkregen door B.V. X, een deel van de activa en passiva is verkregen door B.V. Y en een deel van de activa en passiva is verkregen door N.V. Z. B.V. W heeft daarbij opgehouden te bestaan. De totale waarde van het vermogen dat B.V. X met de splitsing heeft verkregen is 280.000 euro. De totale waarde van het vermogen dat B.V. Y heeft verkregen, is 60.000 euro. De totale waarde van het vermogen dat N.V. Z heeft verkregen is 150.000 euro. De heer Vlijmen had op het moment van de splitsing nog 100.000 euro te vorderen van B.V. W. Uit de beschrijving van de verdeling van het vermogen in het splitsingsvoorstel blijkt dat de schuld van de heer Vlijmen is overgegaan op N.V. Z.
   
  Wie kan de heer Vlijmen aanspreken voor betaling van de schuld en voor welk bedrag?
  Het gaat om toepassing van art. 2:334t BW. Vlijmen moet als eerste N.V. Z aanspreken en kan dit doen voor 100.000 euro.
  Pas als blijkt dat N.V. Z is tekortgeschoten in de nakoming van de verbintenis (zie lid 4; N.V. Z betaalt niet na op betaling te zijn aangesproken), kan Vlijmen beide andere vennootschappen (X en Y) aanspreken op betaling. Omdat het gaat om een geldvordering is sprake van een deelbare verbintenis. Dat betekent dat de aansprakelijkheid van  X en Y beperkt tot de waarde van het vermogen dat zij bij de splitsing hebben verkregen (lid 3). Voor X geldt dat zij kan worden aangesproken tot 100.000 euro, voor y geldt dat zij voor maximaal 60.000 kan worden aangesproken. 
 • Juridische fusie ABN AMRO en Fortis
  Betreft een driehoeksfusie, art. 2:333a BW.  Er lijkt sprake te zijn van een onjuiste toepassing van de driehoeksfusie, omdat niet aan alle aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap aandelen zijn toegekend in een groepsmaatschappij van de verkrijgende vennootschap. 
  art. 2:325 lid 4 BW had van toepassing moeten zijn. 
 • Fusiecode
  Bevat gedragsregels die bij de totstandkoming van een fusie in acht moeten worden genomen ter bescherming van de belangen van aandeelhouders en werknemers. Opgesteld door de SER. De gedragsregels hebben een ruim toepassingsgebied: ze zijn van toepassing bij de fusie van ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm. Wanneer de code niet wordt nageleefd kunnen werknemers de zaak aanhangig maken bij de Geschillencommissie Fusieaangelegenheden. 
 • Vast bod
  Openbaar bod op alle uitstaande aandelen
 • Partieel bod
  Openbaar bod op maximaal 30% van de uitstaande aandelen
 • Tender bod
  Is  eigenlijk geen bod maar een tot het publiek gerichte uitnodiging om aandelen tegen een door de aandeelhouders zelf te noemen tegenprestatie te bieden. Hierbij geldt ook maximaal 30%
 • Verplicht bod
  art. 5:70 Wft
 • Overwegende zeggenschap
  Het kunnen uitoefenen van ten minste 30% van de stemrechten in de AVA. Verplicht tot het uitbrengen van een openbaar bod op de resterende uitstaande aandelen. Dit biedt beleggers met een minderheidsbelang de mogelijkheid tegen een billijke prijs hun aandelen van de hand te doen en biedt hen bescherming tegen mogelijk machtsmisbruik door grootaandeelhouders. 
 • Juridische fusie ABN-AMRO. Wat is de voornaamste reden om ABN als verkrijgende vennootschap te laten fungeren?
  ABN had de meeste bankvergunningen in het buitenland en daarmee was de kans op verlies van bankvergunningen in het buitenland het kleinst. Zie voor een uitgebreider antwoord het artikel van Slijkhuis, derde en vierde alinea van de eerste pagina. 
 • 3 belangrijke aspecten naarmate het overname proces vordert
  - Geheimhouding: geldt voor de bedrijfsgegevens, de transactie
  -Exclusiviteit: koper wil in alle rust naar de target kunnen kijken en kunnen onderhandelen zonder dat er concurrentie is. De verkoper wil aan de andere kant zoveel mogelijk vrijheid. Doorgaans is de exclusiviteit ook gebonden aan kosten en tijd.
  - Pre-contractuele aansprakelijkheid: volgens de HR staat het partijen in beginsel vrij de onderhandelingen af te breken, tenzij dit o.g.v. het gerechtvaardigd vertrouwen onaanvaardbaar zou zijn. In de literatuur wordt aangenomen dat partijen vrij zijn onderhandelingen af te breken, zeker als voorwaarden zijn opgenomen in LOI m.b.t due diligence, financiering etc. Dus goed als je contracteert, dan hoef je je geen zorgen te maken. Er geldt namelijk een strenge en terughoudende leer op het onaanvaardbaar zijn (contractsvrijheid!).
 • Due diligence
  Onderzoek naar de target. Probleem is delen van concurrentiegevoelige informatie, wat een risico van misbruik oplevert. 
  Oplossing: in fases openbaar maken, alleen adviseur toegang geven, of de data room niet printbaar maken
 • Uitkomst van due diligence
  Uitkomst wordt meestal verwerkt in de koopprijs, garanties, vrijwaring, opschortende voorwaarden. 
  Geeft ook antwoord op de vraag of zekerheidsstelling door middel van een escrow of bankgaranties gewenst is
 • Precontractuele aansprakelijkheid
  Dat het partijen – die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen – vrij staat de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het totstandkoming van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.
 • De koopovereenkomst
  - Koopprijs (locked box vs completion accounts)
  - Opschortende voorwaarden (omdat signing en completion niet altijd op hetzelfde moment plaatsvinden)
  - De levering
  - Garanties en vrijwaringen
 • Losses / Damages
  Verliezen (Losses) betekent alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, belastingen, kosten, charges, uitgaven, vorderingen en eisen overeenkomstig art. 6:95 BW e.v.  

  Schade (Damages) betekent het totaal van alle betalingen die nodig zijn of zouden zijn geweest voor de koper als de schending van de verkoper zich niet had voorgedaan, inclusief (i) alle directe en indirecte afgeleide schade, (ii) winstverderving en (iii) als kosten en uitgaven gemaakt door de koper
 • 4 manieren om zekerheid te geven
  - Escrow: deel van de koopsom (bv. 10%) gaat voor een periode op een aparte rekening. 
  - Bankgaranties: Jouw bank aan mij gaat uitbetalen voor het bedrag van de schade.
  -Kapitaal-instandhoudingsverklaring: situatie waarin partijen in privé garanderen dat de verkopende vennootschap een bepaald kapitaal houdt.
  -Earn out: als je het management langer door laat gaan door bijvoorbeeld prestaties in het verleden; waarbij een deel van de koopsom na X jaar wordt uitbetaald. 
 • 5 punten uit de aandeelhoudersovereenkomst
  - Kapitaalstructuur
  - Governance 
  - Overdracht van aandelen (lock-up, drags & tags exit)
  - funding van de vennootschap
  - Liquidatiepreferentie 
 • Afdwingbaarheid van de aandeelhoudersovereenkomst
  Art. 2:192 lid 1 sub b BW: statutaire verandering van de overeenkomst is mogelijk. Alles uit Boek 2 is dwingend recht, daardoor ontstaat soms spanning tussen de overeenkomst en dwingend recht. 

  De afdwingbaarheid van de aandeelhoudersovereenkomst sneuvelt zodra de continuïteit van de vennootschap gevaar loopt. 
 • Noodzaakfinanciering
  De (afdwingbaarheid van de) aandeelhoudersovereenkomst sneuvelt zodra de continuïteit van de vennootschap gevaar loopt en het vennootschappelijk belang vordert dat de aandeelhoudersovereenkomst opzij wordt gezet. Het belang van een dwarsliggende aandeelhouder bij nakoming van de aandeelhoudersovereenkomst weegt dan niet op tegen het belang van de vennootschap.
 • Art. 2:244 lid 2 BW --> ontslag van een bestuurder
  m
 • Exit afspraken: hoe wordt het management tot aan exit aan het bedrijf gebonden?
  Good leaver/Bad leaver clausules: verplicht aanbieden van aandelen bij vertrek met een prijs afhankelijk van good of bad.
 • 3 mogelijkheden tot exit
  Beursintroductie
  Verkoop aan een strategische koper
  Verkoop aan ander private equity fonds
 • Exit afspraken
  Right of First Refusal: eerst aanbieden aan andere aandeelhouders
  Right of first offer: aan het begin
  Tag along right: mee verkopen indien andere verkopen. 
  Drag along right: andere dwingen om mee te verkopen
 • Drag along right

  Het recht van de meerderheidsaandeelhouder om de minderheidsaandeelhouder tot verkoop te dwingen. De meerderheidsaandeelhouder kan dan de gehele onderneming aan een derde verkopen, waardoor een toekomstige verkoop van de onderneming gemakkelijker kan worden gerealiseerd. 
 • Nadeel van een drag along right
  Bij aankoop door een PE-fonds neemt het management een klein minderheidsbelang in de vorm van gewone aandelen. Het PE-fonds bezit de meerderheid van de aandelen in de vorm van cumulatief preferente aandelen (cumprefs), die voorrang hebben op gewone aandelen. De meerderheidsaandeelhouder/het PE-fonds kan de onderneming verkopen als zij via de cumpfrefs kan verdienen, terwijl het management met gewone aandelen bij verkoop een aanzienlijk verlies lijdt. Door het Drag Along Right zal het management zijn aandelen verplicht moeten verkopen. 
 • Hoe kan je beschermen tegen een drag along right
  Het management kan het Drag Along Right afhankelijk maken van
  a.Tijdsverloop (bijv. ‘pas na drie jaar’)
  b.Drempelpercentage (bijv. ‘mits op verzoek van houders van ten minste 75% van de aandelen)
  c.Minimale opbrengst (bijv. ‘mits de koopprijs voor de aandelen tenminste EUR X bedraagt’)
 • Koopprijsaanpassingen
  Ter voorkoming van manipulatie en om te zorgen dat niet direct na closing nog meer moet worden geïnvesteerd in de onderneming, passen partijen daarnaast ook vaak de koopprijs aan voor afwijkingen t.o.v. het genormaliseerde werkkapitaal

  Bedoeld om partijen te beschermen tegen grote veranderingen in activa en passiva van de over te nemen onderneming. 
 • Locked-box mechanisme
  de aandelen van het doelwit worden geacht economisch te zijn overgegaan op een datum gelegen vóór de overdrachtsdatum (meestal de laatste balansdatum)
 • Openbaar bod
  Bod op de aandelen van een beursgenoteerde notering. Het is bijzonder omdat er veel regels over zijn; de verkoper is de markt en niet slechts 1 persoon. 
 • Belang van het verwerven van 95%/100%
  - Bij een belang van ten minste 95% kan de uitloopregeling ex art. 2:92a/2:359c BW worden benut. 
  - Het vormen van een fiscale eenheid vereist >95% van het totale kapitaal
  - Beëindiging beursnotering en daarmee verband houdende openbaarmakingsverplichtingen vereist in beginsel >95% van totale kapitaal
  -  Het bestuur van de doelvennootschap moet rekening blijven houden met redelijke belangen van minderheidsaandeelhouders zolang die er zijn
  - Vereisten ten aanzien van’related party transactions’ blijven obstakel vormen voor integratie met organisatie van de bieder zolang er minderheidsaandeelhouders zijn
  - Besluitvorming buiten vergadering niet mogelijk zolang er minderheidsaandeelhouders zijn
 • Biedingsbericht
  Goedgekeurd worden door de AFM. Dan algemeen verkrijgbaar stellen. Dan pas mag je openbaar bod uitbrengen. 
  Vervult ook een paspoortfunctie
 • Acting in concert
  Partijen die gezamenlijk meer dan 30% van de stemrechten bezitten en door middel van een overeenkomst hebben afgesproken dat zij zullen samenwerken met betrekking tot de vennootschap, zijn verplicht een openbaar bod uit te brengen.
 • Hoe kan het opbouwen van een belang, functioneren als een transactiebescherming bij een openbaar bod?
  Eventuele concurrerende bieders worden afgeschrikt door de aanwezigheid van een grote minderheidsaandeelhouder die niet van plan zal zijn mee te werken aan het concurrerende bod. 
 • Wat voor risico loop je bij het opbouwen van een 25% belang in een onderneming?
  Als je doel om alles te verkrijgen uiteindelijk toch niet doorgaat, loopt je het risico de aandelen met verlies, zonder een overnamepremie, van de hand te moeten doen. 

  Nu het aanstaande bod nog goedgekeurd moet worden door de AFM, bestaat het risico dat er geen toestemming komt en dat het bod niet kan doorgaan.
 • Is het openbaar bod privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk en/of Europeesrechtelijk van aard?
  Het overnamebod kent een hybride rechtskarakter. Het is privaatrechtelijk omdat het (uitnodiging tot het doen van) een bod aan de aandeelhouders tot overname van hun aandelen. Het bestuursrechtelijke element bestaat er uit dat het niet geoorloofd is een openbaar bod uit te brengen zonder dat het door de AFM is goedgekeurd en algemeen verkrijgbaar is gesteld. Indien het laatste het geval is, heeft de bieder een Europees paspoort dat hij kan gebruiken ingeval ook aan andere gereglementeerde markten aandelen zouden zijn genoteerd = Europees rechtelijk element. 
 • 4 Pre-mid beschermingsmaatregelen voorafgaand aan het vijandig bod
  a.Uitgifte van prioriteitsaandelen (aan bijvoorbeeld een ‘bevriende’ stichting). Deze bieden de houders ervan o.a. de mogelijkheid tot het doen van bindende voordrachten. De bevoegdheid van de AVA om bestuurders en commissarissen te benoemen wordt daardoor (statutair) ingeperkt, omdat de AVA moet kiezen uit de personen die zijn voorgedragen. Door deze prioriteitsaandelen is de overnemende partij na de koop niet vrij om zelf bestuurders en commissarissen te benoemen.
  b.Uitgifte van preferente aandelen aan een beschermingsstichting. De beschermingsstichting wordt een call-optie verleend tot het nemen van preferente aandelen met veel stemrecht. Bij een eventuele dreiging kan de stichting deze optie uitoefenen. De (potentiële) stemmenmacht van een vijandige partij wordt verwaterd door de stichting tegen lage kosten veel stemrecht te geven. De uitgifte van preferente aandelen verhindert dus dat iemand de controle over de doelvennootschap kan verwerven.
  c.Stemrechtbeperking. In de statuten wordt het aantal stemmen dat per aandeelhouder kan worden uitgebracht, beperkt tot bijvoorbeeld maximum 5% van de stemmen, ongeacht het aantal aandelen.
  d.Certificering. Aandelen worden uitgegeven aan een Stichting Administratiekantoor (STAK). De STAK geeft vervolgens certificaten van aandelen uit aan de uiteindelijke kapitaalverschaffers. De certificaathouders hebben de economische waarde, de STAK oefent het stemrecht uit.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Motieven voor een fusie
1
Bedrijfsfusie
1
Voordeel/Nadeel bedrijfsfusie
1
Aandelenfusie
1
Pagina 1 van 25