Samenvatting Dit is onderzoek!

-
ISBN-10 9001816894 ISBN-13 9789001816896
1467 Flashcards en notities
217 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Dit is onderzoek!". De auteur(s) van het boek is/zijn Dirk Benjamin Baarda. Het ISBN van dit boek is 9789001816896 of 9001816894. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Dit is onderzoek!

 • 1 Wat wil de onderzoeker weten

 • Wat moet je vaststellen voor de onderzoeksvraag
  gaat het om een open vraag (kwalitatief onderzoek) of om een gesloten vraag (kwantitatief onderzoek)
  stel vast over wie of wat (eenheden) je wat (kenmerken) gaat zeggen
  gebruik bij beantwoorden van de onderzoeksvraag bestaande informatie
 • Wat betekent probleemstelling?
  Achtergrond waar het onderzoek uit voortkomt
 • In dit hoofdstuk bespreken we de vertaling van een praktijkprobleem in een of meer onderzoeksvragen. Bij de onderzoeksvraag is het belangrijk om vast te stellen of het om een open vraag gaat (kwalitatief onderzoek) of om een gesloten vraag (kwantitatief onderzoek). Daarnaast stel je vast over wie of wat (eenheden) je wat (kenmerken) gaat zeggen. 

  Het is verder verstandig om bij de beantwoording van de onderzoeksvraag bestaande informatie te gebruiken. Wanneer je een of meer onderzoeksvragen hebt, ga je na of daaraan ethische problemen kleven. Voor de opzet van het onderzoek is het belangrijk of het om beschrijvend, explorerend of toetsend onderzoek gaat. Tot slot ga je na of het onderzoek uitvoerbaar en haalbaar is.
 • Wat is een probleemstelling?
  De beschrijving van het te onderzoeken probleem, de achtergrond waaruit de onderzoeksvraag komt.
 • In dit hoofdstuk bespreken we de vertaling van een praktijkprobleem in één of meer onderzoeksvragen. De vragen kunnen open (kwalitatief) of gesloten (kwantitatief) van aard zijn. Je stelt vast over wie of wat  (eenheden) je wat (kenmerken) gaat zeggen. Verstandig is ook om bij de beantwoording van de onderzoeksvraag bestaande informatie te gebruiken. Bij één of meer onderzoeksvragen, ga je na of daaraan ethische problemen kleven. Bepaal voor de opzet van het onderzoek of het om beschrijvend, explorerend of toetsend onderzoek gaat. Je gaat ook na of het onderzoek uitvoerbaar en haalbaar is.
 • wat wordt bedoeld met de reduceerbaarheidseis
  het onderzoeksverslag zo maken dat een ander het kan overdoen. geldt voor kwantitatief onderzoek
 • Waarmee begint elk toegepast onderzoek?
  Met een probleemstelling.
 • Kwalitatief onderzoek
  is met een open vraag.
 • Hoe vertaal je probleem naar onderzoeksvraag?
  probleemstelling
  doelstelling
  onderzoeksethiek  
  onderzoeksvraag
 • Wat betekent doelstelling?
  Antwoord op de vraag waarom je het onderzoek doet
 • Waar is de doelstelling?
  Het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken
 • wat wordt bedoeld met de verifieerbaarheidseis
  het duidelijk kunnen maken hoe je aan conclusies komt; plausibel en transparant. geldt voor kwalitatief onderzoek
 • Welk soort onderzoek begint niet noodzakelijk met een probleemstelling?
  Wetenschappelijk onderzoek
 • Kwantitatief onderzoek
  is met een gesloten vraag.
 • Wat is een probleemstelling?
  De achtergrond waaruit de onderzoeksvraag voortkomt.
 • Wat betekent onderzoeksvraag?
  Vraag waarop het onderzoek antwoord moet geven
 • waar gaan onderzoeksvragen over?
  Het zijn vragen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht (informatie/kennis)
 • waarmee begint een onderzoeksplan-/ verslag altijd
  met de inleiding. je schetst de achtergrond van het onderzoek
 • Wat is een probleemstelling?
  De achtergrond waaruit de onderzoeksvraag voortkomt.
 • Wat betekent kwalitatief onderzoek?
  Onderzoek waarbij veel gebruik word gemaakt van belevingen en ervaringen via open interviews en/of participerende observatie
 • Wat zijn de kenmerken van een beleidsvraag?
  Die hebben betrekking op hoe iets opgelost kan worden
 • wanneer je een probleem vertaald denk je na over..
  - de probleemstelling
  -de doelstelling
  - de onderzoeksethiek
  - de onderzoeksvraag
 • Waar moet je op letten bij het formuleren van een probleemstelling?
  Dat deze specifiek genoeg is, bijvoorbeeld:
  Een bedrijf wil minder kosten maken waardoor de verkoopprijs omlaag kan en een gunstigere concurrentiepositie bereikt wordt.
  Maar wat ga jij dan onderzoeken? De productiekosten? De verkoopprijs of de concurrentiepositie? Waar zit eigenlijk het probleem.
  Zoek de online lijst met aandachtspunten voor de probleemanalyse.
 • Wat betekent kwalitatief onderzoek?
  Onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige gegevens, die statisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag
 • Wat zijn de kenmerken van een beleidsvraag?
  Die hebben betrekking op hoe iets opgelost kan worden
 • leg probleemstelling uit
  het is de achtergrond waaruit de onderzoeksvraag voortkomt
 • Wat is jouw taak als onderzoeker?
  Informatie te leveren, zodat anderen problemen kunnen signaleren en oplossen.
  Een adviseur is degene die adviezen geeft om deze problemen op te lossen, dat is niet de taak van de onderzoeker.
 • Wat betekent populatie?
  Het totaal van eenheden waarop een onderzoek betrekking heeft en waarover uitspraak word gedaan
 • Wat is toegepast onderzoek?
  Onderzoek die zich ook bezighoudt met de toepasbaarheid van de ingewonnen informatie
 • wat wordt bedoeld met de doelstelling
  het onderzoek is altijd met een bepaald doel. de doelstelling is het antwoord op de vraag waarom je onderzoek doet
 • Als je als onderzoeker de vraag krijgt hoe studie-uitval kan worden voorkomen, wat kun jij hier dan mee?
  In principe kun je onderzoeken wat de oorzaken zijn van studie-uitval, met die informatie kan de school dan aan de slag om het beleid zodanig aan te passen dat de studie-uitval vermindert. Als onderzoeker onderzoek je oorzaken van bepaalde fenomenen, maar geef je geen advies over het beleid. Dat is de taak van een adviseur.
 • Wat betekent hypothese?
  Een vaak op theorie gebaseerde verwachting, die je in het onderzoek toetst
 • wat is een kenmerk van zuiver wetenschappelijk onderzoek?
  Louter kennis verzamelen
 • wat is zuiver wetenschappelijk onderzoek
  het verzamelen van alleen kennis
 • Is de vraag: "hoe kan ik mijn marktaandeel vergroten" een onderzoeksvraag?
  Nee, want dit is een beleidsvraag. Deze vraag vraagt om een advies wat het bedrijf moet doen om het marktaandeel te vergroten. Dat is niet puur onderzoek, dat is bedrijfskunde.
 • Hoe is de ontwikkeling van een onderzoeksvraag?
  van breed naar smal.
 • wat is toegepast onderzoek
  de verzamelde kennis toepassen
 • Is de vraag: "hoe groot is mijn naamsbekendheid" een onderzoeksvraag?
  Ja. Wat er dan vervolgens met deze kennis gebeurt, valt niet meer onder de onderzoekstaak.
 • Waar moet je ethisch rekening mee houden bij onderzoek?
  Doen de respondenten vrijwillig mee?

  Wordt er aan de respondenten van te voren duidelijk uitgelegd wat het doel en de werkwijze van het onderzoek is?

  Worden de gegevens van de respondenten vertrouwelijk, maar het liefst anoniem verwerkt?

  Hebben de uitkomsten van het onderzoek geen nadelige gevolgen voor de respondenten?

  Wordt het onderzoek op een eerlijke en objectieve manier uitgevoerd?
 • wat is onderzoeksethiek
  of het ethisch is verantwoord om het onderzoek uit te voeren
 • Wat is de doelstelling van een onderzoek. Geef de definitie.
  De doelstelling is het antwoord op de vraag waarom je het onderzoek doet, wat je ermee wilt bereiken.
 • wat zijn de kenmerken van een open onderzoeksvraag?
  vraag is breed en je kan er niet ja of nee op antwoorden. Hoort bij kwalitatief onderzoek.
 • wat wordt bedoeld met de onderzoeksvraag
  dat is de vraag waarop het onderzoek antwoord moet geven. het is de rode draad van je onderzoek
 • Hoe noem je het soort onderzoek dat als enige doelstelling heeft het verzamelen van kennis (zonder directe praktische toepassing)?
  Zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  Onderzoek met brede, open onderzoeksvraag. Gericht op het verkrijgen van inzichten en minder om getalsmatig onderbouwde feiten. Uitgewerkte gespreks/observatieverslagen zijn het uitgangspunt.
 • leg een open onderzoeksvraag uit
  dit is het geval bij kwalitatief onderzoek. je hebt een brede onderzoeksvraag en weinig voorkennis. het verkrijgen van inzichten
 • Wat is toegepast onderzoek?
  Het op wetenschappelijke wijze verzamelen van kennis met als doel het bijdragen aan de oplossing van een probleem.
 • Wat zijn de kenmerken van een gesloten onderzoeksvraag?
  Er is relatief veel voorkennis en daardoor kan de vraag goed worden toegespitst op een bepaald onderzoek.
 • wat is kwalitatief onderzoek
  onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals ervaringen
  je bent zelf het belangrijkste instrument en als mens ben je nooit blanco
 • Naast het bepalen van de probleemstelling en de doelstelling is er nog een belangrijk punt dat moet worden bekeken voordat je de onderzoeksvraag geformuleerd. Welk punt is dit?
  Onderzoeksethiek: de volgende vijf vragen moeten positief kunnen worden beantwoord.
  1. Doen de respondenten vrijwillig aan het onderzoek mee?
  2. Wordt er aan de respondenten van tevoren duidelijk uitgelegd wat het doel in de werkwijze van het onderzoek zijn?
  3. Worden de gegevens van de respondenten vertrouwelijk, liefst anoniem verwerkt?
  4. Hebben de uitkomsten van het onderzoek geen nadelige gevolgen voor de respondenten?
  5. Wordt het onderzoek op een eerlijke en objectieve manier uitgevoerd?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat moet je vaststellen voor de onderzoeksvraag
44
Wat betekent probleemstelling?
41
Wat is een steekproefkader?
39
Wat is aselect?
39
Pagina 1 van 150