Samenvatting De psychologie van arbeid en gezondheid

-
ISBN-10 9031398535 ISBN-13 9789031398539
889 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De psychologie van arbeid en gezondheid". De auteur(s) van het boek is/zijn Wilmar Bernardus Schaufeli Arnold B Bakker. Het ISBN van dit boek is 9789031398539 of 9031398535. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De psychologie van arbeid en gezondheid

 • 1 de psychologie van arbeid en gezondheid

 • Wat is arbeid en gezondheidspsychologie?
  De a&g psychologie is een psychologische discipline die zich bezighoudt met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk vanuit de gedachte van optimale afstemming tussen persoon en organisatie
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.
  In het eerste deel Theorie wordt een aantal beschrijvende en verklarende theorieën behandeld over welzijn en gezondheid op het werk, waaronder bijvoorbeeld theorieën over werkstress. Dit deel zoomt vooral in op factoren die van invloed zijn op het functioneren van werkenden.
 • A&G is een samensmelting van verschillende stromingen. Welke?
  Komt uit de klinische psychologie, de gezondheidspsychologie en de arbeid en organisatiepsychologie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  In het tweede deel, Assessment, wordt ingegaan op onderzoeksmethoden om inzicht te krijgen in de risicofactoren, zowel op individueel als organisatieniveau, die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welbevinden van werkenden. In dit deel staat vooral centraal hoe problemen van werkenden, de werksituatie in kaart te brengen.
 • Wat is het doel van de a&g discipline?
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  Het derde deel, Interventie, gaat in op mogelijke preventieve en curatieve interventies om op individueel en organisatieniveau in de arbeidssituatie toe te passen.
 • Waar houdt de a&g psychologie zich mee bezig?
  Houdt zich bezig met het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties en met het vergroten van de effectiviteit, bevorderen van de gezondheid en welzijn en het verhogen van de motivatie. 
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  In deel vier, Onderzoek, wordt dieper ingegaan op onderzoeksmethoden die in het veld van arbeid en gezondheid toegepast kunnen worden.
 • Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  Deel vijf (Capita Selecta), behandelt diverse onderwerpen, bijvoorbeeld specifieke doelgroepen in het arbeids- en gezondheidsveld zoals ouderen of allochtonen. Hier komen ook betrekkelijk nieuwe thema’s binnen het vakgebied aan de orde zoals pesten op het werk, baanonzekerheid, technologische ontwikkelingen en baanonzekerheid.
 • Belangrijkste wetten op het gebied van arbeid en gezondheid
  • Arbowet: geeft verplichtingen rondom arbeidsomstandigheden, de zorg voor veiligheid en gezondheid op het werk.
  • Wet verbetering poortwachter: geeft kaders voor procedures rondom ziekteverzuim.
  • Participatiewet. In deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben (zij vielen voorheen onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)). Gemeenten dienen maatregelen in te zetten (bijvoorbeeld loonkostensubsidie en beschut werk) en zodanig ondersteuning te bieden dat zij een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.
  • Wet aanpassing arbeidsduur geeft werknemers de mogelijkheid om meer of minder uren te gaan werken.
  • Wet arbeid en zorg regelt kraamverlof, calamiteitenverlof en verlof voor zorg voor zieke familieleden.
 • 1.1 wat is Arbeid en Gezondheidspsychologie?

 • Wat is arbeid en gezondheidspsychologie?
  het verbeteren van het individuele welbevinden en om het verbeteren van de kwaliteit van arbeid.
 • Welke aspecten bestaat gezond werk uit?
  - voldoende regelmogelijkheden

  - feedback over prestaties

  -afwisseling

  -sociale contacten
 • Wat is de ideale werksituatie?
  - De werknemer voelt zich prettig

  -is in staat zijn werk te doen

  - Kan zelf keuzes maken

  - Is gemotiveerd
 • Wat zijn de veranderingen in en rond arbeid
  - Intensivering van de arbeid

  -Verandering van werkinhoud

  -Organisatie verandering

  -Moderne productie en managementconcepten

  -Aantasting van psychologisch contract
 • Wat zijn de sociaal culturele veranderingen?
  - Arbeidsparticipatie
  - Opkomst dienstensector (meer emotioneel belast)
  - Verruiming van het ziektebegrip
  - Toegenomen verwachtingen
  - Individualisering
  - Uitholling natuurlijke autoriteit
 • Wat zijn de ontwikkelingen in Nederland op arbeidsgebied?
  - Arbowetgeving

  - Psychische WAO (meer psychische ziekten)

  - Paradoxale werking van sociale zekerheid en de gezondheidszorg. (glijden makkelijker de WAO in en verzuimt begeleiding)

  - Hoge financiële kosten

  - Lange traditie van psychische ziekten
 • Welke belangrijke onderdelen bestaat A&G?
  - Assessment op alle niveau  en alle vragen

  - Individuele begeleiding en behandeling

  - Training

  - Advisering management

  - Onderzoek
 • Met welke disciplines werken A&G samen?
  - Bedrijfsarts

  - Arbeidshygienist

  - Veilighedsdeskundige

  - O&A deskundige

  - anderen (huisartsen, eerstelijnspsychologen, psychiaters, verzekeringsartsen en arbeisdeskundigen
 • Welke onderzoeksgebeiden beslaat A&G?
  - Vermoeidheid

  - mentale belasting

  - fysiologisch stressonderzoek
 • In de APA/Niosh wordt in de definitie gesproken over veiligheid. In Nederland is dit niet het val. Waarom is veiligheid niet ondergebracht in de a&g psychologie?
  Het onderwerp veiligheid is het exclusieve domein van de veiligheidskunde, een technische discipline die door ingenieurs wordt beoefend. 
 • Wat houdt het Michigan Model in?
  - Subjectieve omgeving (waargenomen last oftewel rolstressoren)

  - Rolstressoren (waargenomen taakeisen en verwachtingen bij een functie)

  - Moderator variabelen (Persoonlijkheid, sociale steun)
 • Geestelijke gezondheid bestaat uit 4 aspecten?
  - actief welbevinden: je prettig voelen op het werk;
  - competentie: in staat zijn je werk goed te verrichten;
  - autonomie: eigen keuzes maken in je werk;
  - aspiratie: iets in je werk willen bereiken. 
 • Het kenmerkende van de a&g psychologie is dat zij verschillende perspectieven hanteert. Welke zijn dit? 
  - Het perspectief van het individu in de vorm van de medewerker of leidinggevende
  - Het sociale systeem waarbinnen de medewerker functioneert, zoals het team afdeling of 
  - organisatie als geheel
 • Wanneer is sprake van geestelijke gezondheid?
  Als een medewerker zich prettig voelt, het werk goed aankan, zich vrij voelt om eigen keuzes te maken en gemotiveerd is om iets te bereiken. 
 • Welke psychische toestand streeft de A&G psychologie na?
  De psychische toestand waarin de medewerker zich prettig voelt, het werk goed aan kan, zich vrij voelt om eigen keuzes te maken en gemotiveerd is om iets te bereiken. 
 • Objectieve en subjectieve aspecten worden betrokken bij de indicatoren van welbevinden en gezondheid. Welke aspecten zijn dit?
  Welbevinden en ervaren gezondheid zoals gescoord op een vragenlijst
  Ziekteverzuim
  Personeelsverloop
  Arbeidsongeschiktheid zoals geregistreerd door de organisatie
  Psychofysiologische metingen
 • Welke taken heeft de A&G psychologie?
 • Wat verstaan we onder de verschillende vormen van preventie?
  Primaire preventie: aanpak bij de bron voorkomen dat er problemen ontstaan. BV dragen van oorkleppen, invoeren functioneringsgesprekken. 
  Secundaire preventie: beperken van de schade door tijdig op te treden. BV trainingen, cursussen. 
  Tertaire preventie: de behandeling van het probleem om uitbreiding ervan te voorkomen. BV counseling, psychotherapie. 
 • Welke werkzaamheden vallen onder de definitie van werk?
  Naast betaald werk vallen hier ook onder : vrijwilligerswerk en mantelzorg
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke drie mechanismen moet de misfit reduceren?
15
Welke empirische evidentie heeft het P-E Fit Model?
15
Wat is arbeid en gezondheidspsychologie?
14
Welke aspecten bestaat gezond werk uit?
14
Pagina 1 van 111