Samenvatting De psychologie van arbeid en gezondheid

-
ISBN-10 9031350699 ISBN-13 9789031350698
2408 Flashcards en notities
173 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De psychologie van arbeid en gezondheid". De auteur(s) van het boek is/zijn Wilmar Schaufeli Arnold Bakker. Het ISBN van dit boek is 9789031350698 of 9031350699. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De psychologie van arbeid en gezondheid

 • 0 Voorwoord

 • In het voorwoord wordt kort het kader geschetst waarbinnen het boek ontwikkeld is. De auteurs denken met het boek een bijdrage te kunnen leveren aan het nog jonge vak van arbeids- en gezondheidspsychologie. Het is gericht op studenten van hbo- en universitaire opleidingen, waarbij expliciet gemeld wordt dat er grote behoefte is aan deskundigen die op basis van hun wetenschappelijke kennis in staat zijn organisaties te helpen bij het voorkomen en verhelpen van gezondheidsproblemen.
 • Welke ontwikkelingen in de samenleving zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van de psychologie van arbeid en gezondheid?
  nog verwerken
 • Welke ontwikkelingen in de 21ste eeuw zijn van invloed geweest?
  nog verwerken
 • wat is de tegenstelling van 'promotie'
  demotie
 • Baker en derks. hoe beïnvloed de negativiteit bias de  wereld van arbeid en organisatie psychologie?
  Humanresourcesafdelingen en bedrijfsgezondheidsdiensten trachten zieke werknemers te 'helpen' door ze zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, om zodoende kosten te kunnen besparen. Er wordt op trainingen ingezet om individuele tekortkomingen te verhelpen. Als werknemers bepaalde vaardigheden niet hebben, lijkt het vaak gemakkelijker om de werknemer te vervangen in plaats van te investeren in op maat gemaakte trainingsprogramma’s. Verder worden complimenten op het werk vaak niet gegeven, het lijkt vanzelfsprekend dat zaken goed gaan. 
  De gangbare 4D-benadering richt zich op het negatieve: slechte prestaties, lage motivatie, verminderd welzijn, ziekte en het in onvoldoende mate geëngageerd zijn.
 • Wat was de hypothesis van Barbara Frederickson, pioneer van de positieve psychologie
  the broaden and build hypothesis
  the undoing hypothesis

  De broaden-and-build-theorie stelt dat positieve emoties een persoon zijn denkrichting kan verbreden en zo blijvend persoonlijke bronnen kan aanboren. Door positieve emoties als blijdschap, dankbaarheid, en hoop te ervaren kunnen mensen veerkrachtiger, creatiever, verstandiger, sociaal geïntegreerd en gezonder worden. 
  De undoing-hypothese beweert dat positieve emoties kunnen helpen om beter om te gaan met negatieve emoties en het herstel van onplezierige gebeurtenissen bevorderen door de naeffecten van negatieve emoties teniet te doen (undo).
 • Wat is POHP (positive Occupational Health psychology
  Positive Occupational Health Psychology (positieve psychologie van arbeid en gezondheid) is de studie naar en toepassing van optimaal functioneren op het werk. Het is gericht op het stimuleren van gezondheid op het werk en het laten floreren van mensen in arbeidssituaties. Het onderzoekt hoe positieve fenomenen (omgevingen, persoonlijke hulpbronnen) ingezet kunnen worden om mensen veerkrachtig te maken. 
  De positieve psychologie van arbeid en gezondheid komt voort uit de positieve psychologie, waarin welzijn en gezondheid centraal staan. Essentieel is dat de aandacht volledig ligt bij de positieve kant van werk en zich niet beperkt tot negatieve aspecten (zoals risicofactoren en werkstressoren).
 • 1 De psychologie van arbeid en gezondheid

 • TEst
  TEst
 • Van welke vormen van psychologie is de psychologie van A&G een samensmelting?
  • Klinische Psychologie
  • Gezondheidspsychologie
  • Arbeid en Organisatiepsychologie
 • Wat staat er in het voorwoord?

  In het voorwoord wordt kort het kader geschetst waarbinnen het boek ontwikkeld is. De auteurs denken met het boek een bijdrage te kunnen leveren aan het nog jonge vak van arbeids- en gezondheidspsychologie. Het is gericht op studenten van hbo- en universitaire opleidingen, waarbij expliciet gemeld wordt dat er grote behoefte is aan deskundigen die op basis van hun wetenschappelijke kennis in staat zijn organisaties te helpen bij het voorkómen en verhelpen van gezondheidsproblemen.

 • Waar is arbeid- en gezondheidspyschologie een samensmelting van?

  Klinische psychologie, gezondheidspsychologie en de A&O psychologie

 • wat is arbeid
  blabla
 • Wat is Arbeids- en Gezondheidspsychologie?
  Bevindt zich op het snijvlak van klinische psychologie + gezondheidspsychologie enerzijds en A&O psychologie + public health anderzijds.
  In Nederland in 1987 Commissie Klinische A&O psychologie, werd Sectie A&G psychologie.
 • Die zich van origine bezighoudt met het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties. Daarnaast staan tegenwoordig ook het vergroten van effectiviteit, het bevorderen van gezondheid en welzijn en het verhogen van de motivatie in de belangstelling, met andere woorden het verbeteren van het functioneren van werknemers.

 • Hansha
  hans
 • Waar houdt A&G psychologie zich van origine mee bezig?

  Het functioneren van mensen in arbeidsorganisaties daarnaast het bevorderen van gezondheid en welzijn, vergroten van effectiviteit en verhogen van motivatie van medewerkers. Kortom het verbeteren van het functioneren van de medewerkers.

 • Hoe is het boek opgebouwd volgens de inhoudsopgave?

  Het boek bestaat, na een inleidend hoofdstuk, uit vijf delen.

  1. In het eerste deel 'Theorie' wordt een aantal beschrijvende en verklarende theorieën behandeld over welzijn en gezondheid op het werk, waaronder bijvoorbeeld theorieën over werkstress.

   

  2. In het tweede deel, 'Assessment', wordt ingegaan op onderzoeksmethoden om inzicht te krijgen in de risicofactoren, zowel op individueel als organisatieniveau, die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welbevinden van werkenden.

   

  3. Het derde deel, Interventie, gaat in op mogelijke preventieve en curatieve interventies die op individueel en organisatieniveau toegepast kunnen worden in de arbeidssituatie.

   

  4. In deel vier, 'Onderzoek', wordt dieper ingegaan op onderzoeksmethoden die in het veld van arbeid en gezondheid toegepast kunnen worden.

   

  5. Deel vijf ten slotte ('Capita Selecta'), behandelt diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld wetgeving of specifieke doelgroepen in het arbeids- en gezondheidsveld zoals ouderen of allochtonen.

 • Definitie A&G-psychologie
  Bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk vanuit de gedachte van een optimale afstemming.
  Psychologie en arbeidsgeneeskunde richten zich voornamelijk op individuele verschillen en individuele benadering.
 • Uit welke takken bestaat de Arbeid-en Gezondheidspsychologie?

  - Klinische psychologie

  - gezondheidspsychologie

  - A7Gpsychologie die van nature met disfunctioneren bezig houdt

 • A&G-psychologie is kennis en kunde van:
  • wetenschapsgebied waarin welzijn en gezondheid op het werk bestudeerd worden
  • verklaren en begrijpen van welbevinden en gezondheid op het werk
  • praktijkveld waarin uitkomsten van onderzoek praktisch worden bevorderd
  • verbeteren van welbevinden en gezondheid op het werk
  Veiligheid komt niet voor in deze definitie, omdat dit het domein is van de veiligheidskunde (technische discipline). Er is wel samenwerking.
 • Waarom is de A&Gezondheidspsychologie ontstaan?

  Nast het disfunctioneren wil men ook kijken naar de positieve kant, verbeteren van de medewerker:

  1. vergroten effectiviteit,

  2. bevorderen gezondheid

  3. verhogen motivatie

   

  Er zijn dus 2 kanten aan arbeid:

  1. Labor: werk als inspanning, belasting en moeite

  2. Opus: werk als resultaat, uitdaging en zelfverwerkelijking

   

   

   

 • Welzijn binnen A&G-psychologie, aandacht voor:
  • individueel welbevinden
  • objectieve kenmerken van arbeid, zo opgevat binnen arbo-wetgeving
 • Wat is de term labor?

  Labor: werk als inspanning, belasting en moeite

 • Arbowet gaat bij welzijn uit van de werkkenmerken:
  • regelmogelijkheden
  • feedback
  • afwisseling
  • sociale contacten
  Humanisering van de arbeid: verbeteren van individueel welbevinden en verbeteren van objectiveerbare kenmerken van de arbeid.
 • Wat is opus?

  Opus: werk als resultaat, uitdaging en zelfverwerkelijking

 • Januskop van arbeid:
  • ene kant: werk als inspanning, belasting en moeite (labor)
  • andere kant: werk als resultaat, uitdaging, zelfverwerkelijking (opus)
  • je kunt er ziek van worden maar ook beter, het is belastend en uitdagend, het stompt af, maar zorgt ook voor ontplooing
 • gezondheid betreft:
  • lichamelijke gezondheid
  • geestelijke gezondheid
  • gezondheidsgedrag
 • Warr gaat uit van een multidimensionaal begrip van geestelijke gezondheid:
  1. Affectief welbevinden (emotioneel welbevinden)
  2. Competentie
  3. Autonomie
  4. Aspiratie (ambitie)
 • Definitie "Arbeid" in psychologische zin:
  • gestructureerde, doelgerichte activiteit met een verplichtend karakter waarbij een bepaalde materiële opbrengst wordt geproduceerd
 • Wat is A&G-psychologie?
  • streeft naar optimale afstemming tussen belangen van werknemers en die van de organisatie
  • werk heeft betrekking op betaald werk maar ook op arbeid in de psychologische zin (in dit boek m.n. aandacht voor betaald werk)
  • houdt zich bezig met het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties
  • hanteert de perspectieven van het individu en van het systeem
  • zowel de subjectieve als de objectieve aspecten (arbeidstaak, kenmerken functie, organisatie) worden betrokken en zowel het 'hier en nu' als de toekomst
  • houdt zich ook bezig met wederzijdse beïnvloeding van werk en andere levenssferen (gezin, thuis)
  • samenwerking met: psychofysiologie, functieleer, sociale psychologie, persoonlijkheidsleer, ontwikkelingspsychologie
  • definitie arbeid in psychologische zin: gestructureerde, doelgerichte activiteit met een verplichtend karakter waarbij een bepaalde materiële opbrengst wordt geproduceerd
  • raakvlakken met andere academische principes: epidemiologie, methodologie, recht, sociologie, bedrijfs- en organisatiekunde
 • Doelen van A&G-psychologie:
  1. signalerende functie zoals risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)
  2. preventie:
  • primaire preventie (voorkomen)
  • secundaire preventie (beperking van schade door snel handelen)
  • tertiaire preventie (behandeling, vermijden dat probleem nog groter wordt) vb. psychotherapie bij burn-out
  3. Arbeidsreïntegratie (het gehele veld)
 • Ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de betekenis van A&G-psychologie:
  • veranderingen in en rondom de arbeid
  • sociaal-culturele veranderingen
  • ontwikkelingen in Nederland
 • Veranderingen in en rondom de arbeid:
  1. Intensivering van de arbeid: hard werken in hoog tempo. Intensief moeten werken in een hoog tempo vormt een belangrijke oorzaak van welzijns- en gezondheidsproblemen.
  2. Verandering van de arbeidsinhoud: lichamelijke inspanning verschuift naar mentale en emotionele belasting. Fysieke belasting in vooral agrarische sector heeft plaatsgemaakt voor mentale en emotionele belasting. Verschuiving van lichamelijke naar psychische klachten.
  3. Organisatieveranderingen: iedere organisatie verandert continu. Enige constante factor is verandering waardoor organisaties zich constant moeten aanpassen. O. a. door sanering wat veel onzekerheid en spanning oproept.
  4. Moderne productie- en managementconcepten: werknemer moet individuele doelen behalen en wordt hierop aangesproken. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie gelegd, men wordt meer op individuele verantwoordelijkheden aangesproken waarbij individuele doelen behaald moeten worden. Nederlandse variant is resultaatgericht management (RGM). Dit kan een zware mentale druk op werknemers leggen.
  5. Aantasting van het psychologische contract: werknemer moet meer geven dan hij van de organisatie ontvangt (materieel en immaterieel). Ongeschreven verwachting van de werknemer m.b.t. een billijke (im)materiële beloning voor zijn inspanning. Deze staat onder druk. Er wordt meer gevraagd van de werknemer (employability, zelfstandigheid, flexibiliteit etc.) maar er wordt minder door de organisatie geboden. Kans op burn-out neemt toe.
 • Welke veranderingen onderging de arbeid in de loop van de 20st eeuw
  1. Intensivering van de arbeid: hard werken in hoog tempo. Intensief moeten werken in een hoog tempo vormt een belangrijke oorzaak van welzijns- en gezondheidsproblemen.
  2. Verandering van de arbeidsinhoud: lichamelijke inspanning verschuift naar mentale en emotionele belasting. Fysieke belasting in vooral agrarische sector heeft plaatsgemaakt voor mentale en emotionele belasting. Verschuiving van lichamelijke naar psychische klachten.
  3. Organisatieveranderingen: iedere organisatie verandert continu. Enige constante factor is verandering waardoor organisaties zich constant moeten aanpassen. O. a. door sanering wat veel onzekerheid en spanning oproept.
  4. Moderne productie- en managementconcepten: werknemer moet individuele doelen behalen en wordt hierop aangesproken. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie gelegd, men wordt meer op individuele verantwoordelijkheden aangesproken waarbij individuele doelen behaald moeten worden. Nederlandse variant is resultaatgericht management (RGM). Dit kan een zware mentale druk op werknemers leggen.
  5. Aantasting van het psychologische contract: werknemer moet meer geven dan hij van de organisatie ontvangt (materieel en immaterieel). Ongeschreven verwachting van de werknemer m.b.t. een billijke (im)materiële beloning voor zijn inspanning. Deze staat onder druk. Er wordt meer gevraagd van de werknemer (employability, zelfstandigheid, flexibiliteit etc.) maar er wordt minder door de organisatie geboden. Kans op burn-out neemt toe.
 • Wat zijn de doelen van A&G - psychologie?
  1 signalerende functie zoals risico-inventarisatie en -evaluatie ( RIE)
  2 preventie:
   -primaire preventies ( voorkomen)
   - secundaire preventie ( bepreken van schade door snel handelen)
   -tertiaire preventie ( behandeling - vermijden dat het probleem nog groter wordt.
  3 arbeidsre-integratie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Werkgerelateerde psychische klachten was lange tijd geen item. Welke uitzondering was daarop?
17
Welke determinanten gebruikt Karasek in zijn model
17
Met welke dimensie is het model uitgebreid en waarom
17
Wat is effectief handelen
17
Pagina 1 van 150