Samenvatting Class notes - Socialezekerheidsrecht

190 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Socialezekerheidsrecht

 • 1422918000 Week 1: Literatuur

 • Driedeling socialezekerheidsrecht
  • Werknemersverzekeringen
  • Volksverzekeringen
  • Sociale voorzieningen
 • Werknemersverzekeringen
  • WW
  • WAO
  • WIA
  • ZW
 • Kenmerken werknemersverzekeringen
  • De werknemers zijn verzekerd. In de regel zijn dat de personen die op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn.
  • De financiering gebeurt doordat werknemers en/of werkgevers de premie, gebaseerd op het loon van de werknemer betalen.
  • De uitvoering geschiedt door het UWV
  • In het algemeen is de hoogte van de uitkering afgeleid van het dagloon
  • De loongerelateerde uitkering is in duur beperkt en meestal afhankelijk van het arbeidsverleden. (WW, WIA)
 • Volksverzekeringen
  • AOW
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Znw
 • Kenmerken volksverzekeringen
  • Ingezetenen zijn van rechtswege verzekerd. 
  • Volksverzekeringen worden gefinancierd door iedereen die premie betaald.
  • De uitvoering is in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de zorgkantoren (Wlz) en de zorgverzekeraars
  • In het algemeen is de hoogte van de uitkering gerelateerd aan het minimumloon (AOW, Anw). Ook volksverzekeringen verschaffen een individuele uitkering.
  • De duur is, in tegenstelling tot de werknemersverzekeringen, niet afhankelijk van het arbeidsverleden.
 • Sociale voorzieningen
  • Bijstand (participatiewet)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet IOAW)
  • Toeslagenwet (TW)
  • Wajong
  • Wmo
 • Kenmerken sociale voorzieningen
  • Rechthebbend is iedere Nederlander en tevens de niet-Nederlander die hier regelmatig verblijft.
  • De uitvoering is meestal in handen van de gemeente (Pw, IOAW, Wmo), vaak door een aparte afdeling Sociale zaken of een gemeentelijke sociale dienst. Ook het UWV en de SVB voeren één of meerdere sociale voorzieningen uit: het UWV de TW en de Wajong, en de SVB de AKW.
  • Een sociale voorziening wordt betaald uit algemene middelen.
  • De hoogte van een sociale voorziening is meestal gerelateerd aan het minimumloon en afhankelijk van de gezinssituatie (gezin, eenoudergezin of alleenstaand.
  • In het algemeen geldt dat geen recht mag bestaan op een uitkering op grond van een verzekering.
  • De duur is in principe beperkt, namelijk zolang het inkomen onder het sociaal minimum ligt of bijvoorbeeld behoefte bestaat aan een voorziening op grond van de Wmo.
 • 1423004400 Week 1: Hoorcollege

 • Socialezekerheidsrecht
  • Het geheel van maatregelen dat de inkomensrisico's opvangt die mensen lopen bij hun functioneren in de maatschappij.
  • Bevat enerzijds regels die beogen mensen die niet (meer) in hun levensonderhoud kunnen voorzien, middelen van bestaan te geven (inkomensfunctie)
  • Is anderzijds gericht op bevordering en instandhouding van deelname aan het arbeidsproces.
 • Werknemersverzekeringen
  • WW
  • ZW
  • WIA
  • WAZ, Wajong, TW IOW
 • kenmerken werknemersverzekeringen

  Voor werknemers
  • Arbeidsovereenkomst
  • Gelijkgesteld met arbeidsovereenkomst
 • Volksverzekeringen
  Bedoeld voor: Ingezeten (iedereen die in Nederland woont of werkt)
  Financiering: Zoals bij alle verzekeringen: betaling via premies.
 • Sociale voorzieningen
  Inkomensaanvullende voorziening: Vullen het inkomen aan tot het sociaal minimum.
 • Inkomensondersteunende voorzieningen
  • Toeslagen belastingdienst
  • Vergoeding voor bepaalde kosten
  • Financiering vanuit algemene middelen
 • Twee systemen
  Omslagstelsel
  • Werkenden/belastingplichtigen betalen premies, waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden worden betaald.


  Kapitaalstelsel
  • Sparen voor later
  • Bij particuliere pensioenen
 • Uitvoering werknemersverzekeringen
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • Samenwerking met gemeentes: UWV werkbedrijf
  • Uitvoering volksverzekeringen: Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Uitvoering ziektekostenregelingen
  • Zorgverzekeraars
  • College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
  • Nederlandse Zorgautoriteit
 • Toezicht en handhaving
  • Minister van SZW: SVB en UWV (via inspectie SWZ)
  • Minister van SZW en Algemene rekenkamer: gemeenten
  • Cliëntenparticipatie
 • Sancties
  • Maatregelen
  • Boetes: Het verstrekken van verkeerde informatie
  • Terugvordering: Terugvragen wat iemand onterecht heeft gekregen.
 • Rechtsbescherming
  • Uitvoeringsinstanties zijn bestuursorgaan in de zin van de AWB, dus:
  • Bezwaar
  • Beroep bij bestuursrechter
  • Hoger beroep Centrale Raad van Beroep
  • Heel soms cassatie bij HR
  • Termijnen wijken soms af van termijnen uit de AWB
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Driedeling socialezekerheidsrecht
1
Werknemersverzekeringen
1
Kenmerken werknemersverzekeringen
1
Volksverzekeringen
1
Pagina 1 van 48