Class notes - ME2

by
125 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - ME2

 • 1448924400 Onderzoek

 • Wat is de definitie van onderzoek?
  Onderzoek is iets wat mensen ondernemen om iets op een systematische manier uit te zoeken, waardoor hun kennis toeneemt
 • Kenmerken van onderzoek
  Gegevens worden systematisch verzameld
  Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd
  Er is een duidelijk doel
 • Wat is fundamenteel onderzoek
  Algemeen kennisprobleem: Meer te weten komen over het probleem
 • Wat is toegepast onderzoek?
  Praktijkgericht. Advies geven om een probleem op te lossen.
 • Wat is de delphi methode?
  Een methode om een complex probleem samen met andere op te lossen.

  Leden van de groep kunnen individueel en anoniem hun ideeën noteren
  De ideeën worden samengevat en verspreid onder alle leden
  Hierna kan er een nieuwe anonieme ronde plaatsvinden
 • Kenmerken van de probleemstelling
  De zin begint met: op welke wijze of in hoeverre

  Haalbaar
  Meetbaar
  Relevant
  Enkelvoudig (geen EN, 2 vragen in 1 zin)
  Subjectief
  Open vraagstelling (geen ja/nee vraag)
  Niet alleen beschrijven, maar ook aanbevelingen
  Hoofdvraag en deelvragen
 • Welke soorten deelvragen zijn er?
  Theoretische vragen: 
  Begrippen verklaren door literatuuronderzoek. Wat is, wat verstaan we onder.

  Interne analyse vragen:
  huidige situatie ten aanzien van probleem.


  Contextuele vragen:
  zoekt naar antwoorden uit de omgeving zoals concurrentie/branche, trends en ontwikkelingen.
 • Wat is de standaardzin van een doelstelling?
  Onderzoek doen naar.. om inzicht te krijgen in.., zodat..
 • Welke doelstellingen zijn er?
  Beschrijvend onderzoek = inzicht krijgen
  Alleen de situatie in kaart brengen

  Verkennend onderzoek = explorerend
  Aanbevelingen doen

  Verklarend onderzoek = toetsend
  Een verband tussen twee verschijnselen toetsen
 • Wat zijn de hoofdonderdelen van de opdrachtomschrijving?
  Algemene informatie/aanleiding
  Probleemstelling/deelvragen
  Doelstelling
  Aanpak/methoden
  Planning
  Literatuurlijst
 • Wat is er fout aan deze probleemstelling? Waarom gaan steeds meer zakenmensen naar een fitnesscentrum tijdens zakenreis?
  Het is niet haalbaar. Wat is een zakenmens?
 • Wat is er fout aan deze probleemstelling? Hoe denken alle mensen over vakantie?
  Het is te groot
 • 1449010800 H3 - Kritisch literatuuronderzoek

 • Wat is het doel van kritisch literatuuronderzoek?
  Grondig begrip krijgen van eerder onderzoek
  Begrippen en theorieën verduidelijken
  Context van de onderzoekssituatie bepalen

  Kritisch, omdat je als onderzoeker beoordeelt welke bronnen je gebruikt. Je legt meerdere bronnen naast elkaar en kijkt welk het beste van toepassing is op jouw case.
 • Soorten bronnen
  Primaire bronnen: eerste vastlegging van een bepaald werk (e-mails, verslagen)

  Secundaire bronnen (kranten, tijdschriften, boeken)

  Tertiaire bronnen (zoekmiddelen, catalogi, woordenboeken)
 • Noem drie voorbeelden van tertiaire bronnen
  Zoekmiddelen, catalogi en woordenboeken, encyclopedieën, bibliografieën.
  EBSCO
 • Hoe beoordeel je literatuur?
  Hoe recent is de tekst/het artikel?
  Is de tekst/artikel relevant voor je onderzoek?
  Is de bron betrouwbaar? (pas op met internetbronnen)
 • Literatuurstudie is een .... proces
  iteratief (herhaald)
 • 1449097200 H4 - Onderzoeksontwerp bepalen

 • Wat zijn de twee hoofdmethoden van onderzoek?
  Deductief en inductief
 • Wat kan je met het onderzoeksui?
  Deze kun je gebruiken in de verantwoording van methodologische keuzes.

  Het is een hulpmiddel waarmee de onderzoeker beschrijft hoe hij zijn onderzoek opzet/hoe hij tegen het onderwerp aankijkt/hoe hij tegen het onderzoek aankijkt.
 • Wat zegt de buitenste ring van de onderzoeksui?
  Filosofieën. Hoe de onderzoeker tegen de werkelijkheid aankijkt. Dat is belangrijk wat de ene onderzoeker vind bepaalde dingen belangrijker als de andere onderzoeker.
 • Welke hoofdmanier heb je om over onderzoek filosofie te denken?
  Ontologie
  Epistemologie
  Axiologie
 • Wat is ontologie en op welke 3 manieren kun je deze bekijken?
  Ontologie houdt zich bezig met hoe mensen met elkaar omgaan. Denkt na over hoe komen we achter de waarheid? Hoe bewijs je dat iets waar is? (De studie van wat er is)

  Objectivisme:  
  Sociale eenheden bestaan extern van de sociale actoren.
  Je mag groepen mensen in hokjes indelen.

  Subjectivisme:
  Sociale verschijnselen worden gecreëerd vanuit percepties en daaruit voortvloeiende acties van sociale actoren.
  Mensen niet in hokjes indelen

  Pragmatisme:
  Vanuit onderzoeksvraag keuze maken. Vaak gemengde methoden.
  Kan allebei, wel/niet in hokjes indelen. Hangt van het onderwerp af.
 • Wat is epistemologie en op welke 3 manieren kun je deze bekijken?
  Houdt zich bezig met aanvaardbare kennis. Wanneer is het bewijs geleverd?

  Positivisme:
  geloven in cijfers, meten is weten.


  Interpretivisme:
  De waarheid is niet te weten, je kan alleen verhalen verzamelen en daar een samenvatting van maken. Wat mensen vinden dat veranderd zijn persoonlijke ervaringen en dat kan morgen weer anders zijn.


  Realisme
  Hangt van het onderwerp af, de ene keer met cijfers en de andere keer met verhalen.
 • Wat is axiologie?
  Bestudeert de waardevoordelen. Je geeft met je keuze voor een bepaald onderwerp aan dat dat onderwerp in jouw ogen belangrijker is dan andere mogelijke onderwerpen.

  Als jij onderzoek gaat doen zal je zien dat de ene onderzoeker van een probleem het ene stukje behandeld en een andere onderzoeker het andere. Er zit een keuze in van de onderzoeker.
 • Hoe bepaal je de onderzoeksstrategie?
  Onderzoeksvraag
  Doelstelling (verkennend, beschrijvend of verklarend)
  Hoeveelheid bestaande kennis over het onderwerp
  Hoeveelheid tijd en andere middelen
  Filosofie
 • Welke onderzoeksstrategieën zijn er?
  Experiment
  Enquête
  Case study (gegevens verzamelen van 1 product/bedrijf)
  Action research (observeren, aanpassen en weer observeren)
  Grounded Theory (opbouwen van een theorie)
  Etnografie (onderzoek naar verschillende landen/culturen)
  Archiefonderzoek

  Deze strategieën sluiten elkaar niet uit.
 • Wat is generaliseren?
  Conclusies trekken over een grote groep terwijl je een kleine groep hebt geënquêteerd.
 • Wat zijn voordelen van een enquête?
  Goedkoop
  Grote populatie
  Veel gegevens
 • Wat is een multimethode?
  Kwantitatief OF kwalitatief onderzoek
 • Wat is triangulatie / gemengde methode?
  Kwantitatief EN kwalitatief onderzoek
 • Hoe noem je kwantitatief EN kwalitatief onderzoek?
  Triangulatie (gemengde methode)
 • Welke tijdshorizonten zijn er?
  Doorsnedeonderzoek (Cross-sectional): op 1 moment meten

  Longitudinaal onderzoek: op meerdere momenten meten (vergelijking met een eerdere periode)
 • De kwaliteit van toegepast onderzoek wordt bepaald door?
  Betrouwbaarheid
  = herhaalbaarheid en er komt hetzelfde uit

  Validiteit
  = meet wat je moet weten

  Bruikbaarheid
  = Of de opdrachtgever er iets mee kan
 • Wanneer is een onderzoek valide?
  Als je hebt gemeten wat je moet weten
 • Wat is een voorbeeld van een beschrijvend onderzoek?
  Interview
 • Welke methoden van dataverzameling zijn er?
  Monomethode
  1 strategie

  Meervoudige methode
  Meer manieren om aan je gegevens te komen, maar wel allemaal enquêtes of allemaal interviews...

  Gemengde methode
  Meer manieren om aan je gegevens te komen, zowel kwalitatief en kwantitatief.
 • Onderzoeksprojecten worden voor verschillende doeleinden uitgevoerd. In welke categorieën kunnen deze worden ingedeeld?
  Verkennend
  Beschrijvend

  Verklarend
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de definitie van onderzoek?
1
Kenmerken van onderzoek
1
Wat is fundamenteel onderzoek
1
Wat is toegepast onderzoek?
1
Pagina 1 van 32