Class notes - Jeugdrecht

by
117 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Jeugdrecht

 • 1443650400 college 1 (h 2, 3, 4, 5, 6)

 • op welke 4 manieren kan een vrouw de juridische moeder van een kind worden?
  1. geboorte (biologische moeder = de vrouw die het kind ter wereld brengt)
  2. geboorte (huwelijk, geregistreerd partnerschap --> duo-moeder)
  3. erkenning (buiten huwelijk, geen andere afstammingsrelatie --> duo-moeder)
  4. adoptie
 • op welke 4 manieren kan een man de juridische vader van een kind worden?
  1. bij de geboorte getrouwd/geregistreerd partnerschap met de biologische moeder
  2. door erkenning bij de burgerlijke stand met toestemming van moeder (geen huwelijk/ger. partn.) 
  3. door gerechtelijke vaststelling (moeder kan via DNA onderzoek erkenning laten afdwingen --> onvrijwillig voor vader)
  4. adoptie
 • wat zijn de gevolgen van juridisch ouderschap?
  - gezag (opvoeding en zeggenschap over het kind)
  - recht op omgang
  - onderhoudsplicht (= ouders zijn verplicht de kosten te dragen van de verzorging en opvoeding van het kind tot 21 jr)
  - recht op naamgeving: familienaam (kind draagt de familie naam van één van zijn ouders)
  - kind is wettelijk erfgenaam
  - nationaliteit (als één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt het kind dit ook)
  - ouders hebben recht op informatie over het kind
 • hoe kan de juridische vader het vaderschap ontkennen dat door huwelijk is ontstaan?
  door aan te tonen dat hij niet de biologische vader is (dmv DNA). Dit kan niet wanneer de man eerder instemde met kunstmatige inseminatie of donorzaad, of als hij wist dat de vrouw zwanger was van een ander vóór hij met haar trouwde.  Alleen als zijn vrouw hem bedrogen heeft, kan hij het vaderschap ontkennen.
 • kan een jeugdige van wie de juridisch vader is overleden of uit beeld is, erkend worden?
  Nee, een jeugdige die een juridische vader heeft, houdt deze zijn hele leven
 • wie moet er toestemming geven wanneer iemand een kind wilt erkennen?
  - jeugdige tot 16 jaar: moeder
  - jeugdige 12-16 jaar: moeder + jeugdige zelf
  - jeugdige 16 jaar of ouder: alleen jeugdige

  Wanneer de man kan aantonen dat hij de verwekker van het kind is, kan hij toch erkend worden zonder toestemming wanneer de rechtbank meent dat de erkenning de belangen van het kind niet zal schaden, en de belangen niet niet zal schaden die de moeder heeft bij een ongestoorde verhouding met haar kind.
 • wanneer is erkenning van een kind niet mogelijk?
  - wanneer er door een te nauwe verwantschap (bijv. broer, vader of zoon van de moeder) geen huwelijk met de moeder gesloten zou mogen worden 
  - erkenning door iemand die nog geen 16 jaar oud is
  - door een man die met een andere vrouw getrouwd is
  - door een man die onder curatele staat (geen rechtshandelingen mag verrichten), tenzij hij toestemming heeft van de kantonrechter
  - als een jeugdige al twee ouders heeft.
 • wat betekend het wanneer een erkenning ongedaan wordt obv wilsgebrek?
  wilsgebrek = er is iets mis gegaan in de manier waarop het besluit tot erkenning/toestemming tot stand is gekomen, bijv. als er sprake is van...
  - dwaling = zowel man als vrouw dachten dat het kind van de man was
  - bedrog = de vrouw maakte de man wijs dat het kind van hem was
  - misbruik van omstandigheden = de vrouw heeft onder druk toestemming gegeven
  - dwang = de vrouw heeft onder bedreiging toestemming gegeven
 • wat houdt vaderschapsactie?
  er wordt NIET gevraagd de man als juridisch vader te erkennen, maar er wordt alleen gevraagd om de man te verplichten een bijdrage te leveren in de kosten van studie en levensonderhoud van zijn kind. Deze onderhoudsplicht vervalt wanneer het kind door een andere man wordt erkend.
 • wat houdt adoptie in?
  adoptie is een manier om juridisch vader of moeder te worden (juridische ouder-kindrelatie). Na een rechterlijke uitspraak over adoptie worden de adoptiefouders de juridische vader en moeder en worden de juridische banden met de oorspronkelijke ouders verbroken. 
 • hoe ziet de adoptieprocedure er uit?
  - gezinsonderzoek door de RvdK naar de geschiktheid van de ouders
  - voorlichtingscursus over de gevolgen van de mogelijke adoptie
  - beginseltoestemming: na cursus en goedkeuring RvdK, toestemming van de minister voor adoptie
  - bemiddeling: een door de overheid erkend bemiddelingsbureau zoekt een kind voor de ouders
 • welke voorwaarden gelden er voor adoptie?
  - algemeen: in belang van de jeugdige (hij heeft van zijn ouders niets meer te verwachten)
  - voorwaarden adoptiekind: minderjarig, vanaf 12jr wordt er ook naar de mening van het kind gevraagd, grootouders kunnen hun kleinkind niet adopteren
  - voorwaarden biologische ouders: bij bezwaar van hen, gaat adoptie niet door, behalve bij bijv. mishandeling kan de rechter anders besluiten
  - de biologische moeder moet op het moment van adoptie minstens 16 jr zijn
  - voorwaarden adoptiefouders: zij moeten minstens 18 jaar ouder zijn dan het kind. Zijn er 2 adoptiefouders, dan moet de jeugdige voor adoptie al minsens 1 jaar bij hen in huis hebben gewoond en moeten de ouders minstens 3 jaar samenwonen (= stabiele relatie). Is er 1 adoptieouder, dan moet het kind voor adoptie zeker 3 jaar bij hem/haar thuis opgevoed en verzorgd zijn. Mensen die geen huwelijk met elkaar zouden kunnen sluiten vanwege nauwe familierelatie kunnen geen kind adopteren.
  - adopteren van een buitenlands kind is voor heterostellen makkelijker, adoptie door alleenstaanden of homostellen is eerder uitzondering
  - voorwaarden Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie: leeftijdseis: adoptiefouders mogen nog geen 42 jr zijn en tussen de ouder en het kind mag niet meer dan 40 jaar verschil zitten. Het adoptiekind is in principe altijd jonger dan 6 jaar, alleen in sommige gevallen (broertjes of zusjes) kan er een uitzondering worden gemaakt.
 • wat houdt partneradoptie in?
  de partner van de ouder kan de jeugdige adopteren. Dit kan al meteen tijdens de geboorte.
 • wat houdt het ouderlijk gezag in?
  ouders hebben zeggenschap over het minderjarige kind (0-18) wat betreft
  - opvoeding en verzorging (geestelijk en lichamelijk welzijn)
  - beheer van vermogen
  - verrichten van juridische handelingen namens de jeugdige (bijv. voeren van proces) --> vertegenwoordiger in het rechtsverkeer
  - keuze van woonplaats, onderwijs, medische hulp
 • wat is het verschil tussen juridisch ouderschap en ouderlijk gezag?
  juridisch ouderschap is de basis voor ouderlijk gezag. het gaat niet over alledaagse opvoeding, maar is meer op afstand.
  ouderlijk gezag gaat om de opvoedings/verzoringspraktijk.
 • wie kunnen ouderlijk gezag hebben?
  Basis: afstammingsrelatie
     a. Beide ouders - gehuwd of gereg. partnerschap
   b. Beide ouders - ongehuwd samenwonend > erkennen > rechtb. >  (gezagsreg.)
     c. Eén ouder
     d. Eén ouder + ander dan jur. ouder > (gez. verzoek rechtb.) family life
         kind > 12 moet gehoord

     Bij onenigheid ouders > rechtbank
 • wat wordt er bedoel met family life?
  het kunnen aantonen dat je een rol speelt in de opvoeding van het kind
 • Kan gescheiden vader worden gedwongen tot contact met kind? 
  ja, kinderen hebben recht op omgang
 • hoe heet het wanneer gezag wordt uitgevoerd door een niet-ouder?
  voogdij
 • wanneer kunnen ouders en voogden onbevoegd zijn om het gezag uit te oefenen?
  - het gezag kan niet worden uitgevoerd door minderjarigen. Minderjarigen die trouwen/ger.partnerschap aangaan, worden meerderjarig en kunnen wel gezag uitvoeren. Een minderjarige moeder van 16 of ouder kan de rechter vragen haar meerderjarig te verklaren zodat ze zelf het gezag heeft (anders heeft een voogd het gezag).
  - ouders die onder curatele staan (rechter geeft hen minderjarigerspositie en ze zijn niet in staat zelfstandig rechtshandelingen te verrichten) of langdurig in zeer slechte psychische toestand verkeren, zijn onbevoegd het gezag uit te oefenen.
 • hoe ziet het ouderlijk gezag eruit door 2 ouders?
  - getrouwde ouders/geregistreerd partnerschap: oefenen (automatisch) gezamenlijk het gezag uit. Alleen als er een andere juridische ouder is (bijv. door erkenning), krijgt de echtgenoot/partner van de moeder niet automatisch het gezag. In dit geval kan de moeder alleen automatisch het gezag krijgen en zij kan daarna kiezen met wie zij het gezag uitoefent. (gezag door 3 personen is niet mogelijk)
  - samenwonende ouders: alleen de moeder krijgt het gezag, omdat ze officieel geen partner heeft. De vader (of de partner van de moeder) kan het kind erkennen en daarna kan dan de moeder bij de griffie (secretariaat) een verzoek tot gezamenlijk gezag aanvragen. Hierbij wordt gecontroleerd of alles juist is en er geen bezwaren zijn.

  bij scheiding blijft het gezag bij beide ouders
  gezamenlijk gezag biedt zekerheid bij het overlijden van één ouder, want dan zet de andere ouder het gezag automatisch voort.
 • hoe ziet het ouderlijk gezag eruit door 1 ouder?
  1. bij overlijden andere ouder: bij overlijden van de ene ouder zet de andere ouder het gezag (automatisch) alleen voort.
  2. alleen een moeder: wanneer een moeder niet getrouwd is of geen ger. partner. heeft, oefent ze het gezag alleen uit.
  3. verbreken van de relatie: normaal zetten beide ouders het gezag voort, maar op grond van het klemcriterium (wanneer het kind 'klem' raakt tussen beide ouders) kan de rechter het gezag wijzigen
  4. gezag door een ouder en niet-ouder: wanneer een alleenstaande ouder met gezag een nieuwe partner krijgt, zal deze een soort vader- of moederfiguur worden. Hij/zij is dan de 'sociale ouder', maar juridisch gezien heeft hij/zij geen relatie met het kind.
  Deze niet-ouder kan wel een verzoek tot gezag doen.
 • wanneer kan een ouder en zijn partner (niet-ouder) gezamenlijk gezag krijgen?
  wanneer er geen tweede juridische ouder is:
  - de ouder voert alleen het gezag uit
  - de partner in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat (family life= minstens 1 jaar gezinsleven met de kinderen)

  wel een tweede juridische ouder:
  - tweede juridische ouder heeft geen gezag en is ook echt niet in beeld
  - als de ouder al minstens 3 jaar alleen het gezag uitoefent
 • wat is het verschil tussen ouderlijk gezag en voogdij?
  - een voogd hoeft de jeugdige niet zelf te verzorgen en op te voeden. De voogd mag dit uit handen geven, maar blijft we eindverantwoordelijk.
  - een voogd is niet onderhoudsplichtig
  - een voogd kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn (bijv. gecertificeerde instelling)
 • wat houdt voogdij in?
  wanneer er geen ouders zijn of wanneer zij onbevoegd zijn om het gezag uit te oefenen, dan krijgt een voogd het gezag
 • wat houdt het hoorrecht in?
  jongeren van 12 jaar en ouder hebben hoorrecht: zij mogen hun mening geven in de rechtbank wanneer er beslissingen worden genomen over gezag. Jongeren die opzien tegen een zitting kunnen hun mening schriftelijk kenbaar maken. Jeugdigen die jonger zijn dan 12 jaar hebben geen wettelijk hoorrecht, maar de rechter kan wel de mogelijkheid geven wanneer de jongere hiernaar (schriftelijk) vraagt.
 • welke twee echtscheidingsprocedures zijn er?
  - gezamenlijk verzoekschrift: beide echtgenoten wenden zich via hun advocaat dmv één verzoekschrift tot de rechter. Hierbij voegen zij een convenant (overeenkomst met afspraken over de gevolgen).

  - verzoekschrift van één echtgenoot: verschil van mening tussen beide partijen. één echtgenoot doet verzoek tot scheiding (= verzoeker). De andere echtgenoot krijgt de mogelijkheid verweer te voeren in een verweerschrift (= verweerder). Hij kan ook niks van zich laten horen (= verstek), dan zal de rechter meegaan in de voorstellen van de verzoeker. Er kan geen verweer worden gevoerd tegen de echtscheiding zelf.
 • wat houdt een scheiding van tafel en bed in?
  het huwelijk blijft op paier in stand, maar de echtgenoten kunnen na de scheiding hun eigen gang gaan. Hier kan voor gekozen worden om bijv. religieuze redenen.
 • welke 2 manieren zijn er om geregistreerd partnerschap te beëindigen?
  - met wederzijds goedvinden: samen bij een advocaat of notaris een overeenkomst laten opstellen waarin zij hun wens tot beëindiging vastleggen en alle gevolgen regelen.

  - op verzoek van één partner: via rechtelijke uitspraak. procedure lijkt op het verzoek bij echtscheiding
 • Wie moet de scheiding voltooien bij een huwelijk, gereg. partner en samenwonen?
  - huwelijk: altijd via de rechter
  - gereg. partner: via rechter bij verzoek van één partner, bij wederzijds goedvinden via een advocaat/notaris een overeenkomst opstellen
  - samenwoners: geen procedure, bij conflict evt. via de rechter
 •  wat zijn voorbeelden van nevenvoorzieningen?
  - Gezag over kind(eren)
  - Kinderalimentatie  - Partneralimentatie
  - Bewoning huis
 • welke 3 vormen van gezag bestaan er na een scheiding en wat houden deze in?
  - gezamenlijk gezag = gezag beide ouders wordt doorgezet --> co-ouders (iedere ouder neemt een deel van de verantwoordelijkheid op zich)
  - eenhoofdig gezag = wanneer gezamenlijk gezag niet in het belang van de jeugdige is, dmv klemcriterium (risico op dat het kind klem of verloren raak tussen de ouders en er wordt hierin geen verbetering verwacht).
  - uitgekleed gezag = tussenvorm: de andere ouder behoudt wel het gezag, maar dit mag alleen voor bepaalde in de rechtelijke uitspraak genoemde doelen gebruikt worden.
 • wat is een ouderschapsplan?
  hierin staan afspraken over het ouderschap na de scheiding:
  - verdeling van opvoedings- en verzorgingstaken
  - manier van omgang tussen de jeugdige en de ouder bij wie de jeugdige niet woont (omgangsregeling)
  - manier van raadplegen en uitwisselen van informatie over de jeugdige (regeling informatie en consultatie)
  - kinderalimentatie (kosten van verzorging en opvoeding)
 • hoe ziet de positie van de jeugdige er uit binnen het proces van echtscheiding?
  De jeugdige heeft de mogelijkheid om zelf aan de rechter te vragen beslissingen te nemen over gezag en omgang. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen dmv een gewone brief zich wenden tot de rechtbank. De rechter kan ook brieven van jongere jeugdigen behandelen wanneer hij meent dat het kind oud genoeg is om zijn verzoek en de gevolgen daarvan te begrijpen.
 • waarop heeft een ouder zonder gezag na een scheiding wel recht?
  - omgang
  - informatie
  - consultatie
 • wat houdt het klemcriterium in?
  Gezamenlijk gezag na scheiding hoofdregel, maar niet indien:
  - Onaanvaardbaar risico dat kind klem of verloren raakt tussen de ouders en er is niet te verwachten dat hier binnen aanzienbare tijd verbetering in komt
  - Anderszins nodig in belang kind
 • heeft de verwekker van het kind (die het kind niet heeft erkend) ook omgangsrecht?
  alleen het feit dat hij de verwekker is, is niet voldoende voor recht op omgang. Hij moet daarnaast in een nauwe persoonlijke betrekking staan tot de moeder en/of zijn kind.
 • wat houdt het omgangsrecht in?
  - geldt voor iedere juridische ouder (dus ook de ouder zonder gezag)
  - een kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en degene die in een nauwe persoonlijke relatie met hem staan (family life)
  - ouders horen zelf tot een omgangsregeling te komen, wanneer dit niet lukt --> rechter
 • wanneer kan een rechter een omgangsregeling weigeren?

  1.Ernstig nadeel voor de geestelijke/ lichamelijke ontwikkeling kind
  2.Ouder kennelijk ongeschikt of niet in staat tot omgang (verslaving, zware verstandelijke beperking)
  3.Kind heeft ernstig bezwaar 
  4.Anderszins in strijd met belang kind
 • wat houdt het informatierecht in?
  de gezagsvoerder hoort de andere ouder op de hoogte te houden over belangrijke opvoedingskwesties (schoolkeuze, medische problemen etc.)

  ook beroepskrachten moeten informatie verschaffen, tenzij:
  - ze de informatie ook niet aan de gezagvoerder mogen geven wegens hun beroepsgeheim
  - het verstrekken van de informatie aan de ouder zonder gezag in strijd komt met de belangen van de jeugdige.
 • wat houdt het consultatierecht in?
  de gezagsvoerder is verplicht om de andere ouder om advies te vragen bij belangrijke beslissingen over hun kind. Het consultatierecht betekent niet dat de gezagvoerder ook het advies dient op te volgen.
 • wat wordt er bedoeld met een vechtscheiding?
  scheiding waarin ex-partners heftige, langlopende conflicten hebben er neit in slagen om tot oplossingen te komen. 
 • wanneer is er sprake van een internationale kinderontvoering?
  een kind wordt ongeoorloofd (= in strijd met het gezagsrecht van een land) naar een ander land overgebracht of vastgehouden door een ouder. Hiervan is ook sprake als de ene gezagsouder zijn kind, zonder toestemming van de andere gezagsouder, meeneemt naar het buitenland.
 • wat houdt handelingsonbekwaam in?
  jongeren tot 18 jaar: zij kunnen niet zelfstandig aan het juridisch verkeer deelnemen. De wet biedt een glijdende schaal: naarmate de jeugdige ouder wordt, mag hij steeds meer zaken zelfstandig regelen. Voor overeenkomsten waarvan het 'normaal' is dat een jeugdige van een bepaalde leeftijd zelfstandig regelt, is een jeugdige handelingsbekwaam (niet altijd makkelijk vast te stellen)
 • wat is een handlichting?
  op verzoek van de jeugdige kan de kantonrechter hem voor bepaalde rechtshandelingen handelingsbekwaam verklaren
 • wanneer is het mogelijk voor een jeugdige onder de 18 te trouwen?
  - als een meisje kan aantonen dat ze zwanger is, of al een kind ter wereld heeft gebracht.
  - als beide partners 16 jaar of ouder zijn en toestemming van hun ouders hebben
  - als ouders weigeren, kunnen jeugdigen de rechter om toestemming vragen
  - is er een voogd en juridisch ouder, dan moeten beide toestemming geven.
 • wat is een woonplaats, afgeleide woonplaats en feitelijke woonplaats?
  woonplaats: het adres waar iemand juridisch, dus voor de overheid/rechtsverkeer bereikbaar is. De woonplaats van een natuurlijk persoon is de plaats waar hij feitelijk woont.

  afgeleide woonplaats: de woonplaats van de gezagvoerder van de minderjarige

  feitelijke woonplaats: de gezagsvoerder kan ervoor kiezen om de jeugdige ergens anders te plaatsen (bijv. internaat) = feitelijke woonplaats, maar dit heeft geen invloed op de juridische woonplaats van de jeugdige, dat blijft de woonplaats van de ouder.
 • hoe wordt de achternaam van een kind bepaald?
  - heeft de jeugdige bij de geboorte een juridische moeder en vader, dan beslissen zij samen welke achternaam de jeugdige krijgt. Dit geldt dan voor alle kinderen.
  - heeft de jeugdige alleen een juridische moeder, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder. Wanneer een man de jeugdige erkent of juridisch vader wordt, kan er gekozen worden voor zijn achternaam
  - in geval van adoptie draagt het kind de achternaam van de adoptieouder
  - zijn er geen juridische ouders, dan neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand een voorlopige voor- en achternaam op en wacht op koninklijk besluit.
 • (tot) wanneer zijn ouders aansprakelijk voor hun kind?
  - ouder zijn aansprakelijk voor de schade die hun kind (tot 14 jaar) aanricht.
  - bij 14 en 15 jarigen geldt dat de ouders aansprakelijk zijn tenzij ze kunnen aantonen dat de ouders de schade niet konden voorkomen. Als ouders niet aansprakelijk zijn, is de jeugdige met zijn eigen (toekomstige) vermogen aansprakelijk
  - vanaf 16 jaar zijn jeugdigen zelf aansprakelijk voor de schade die zij maken.
 • Er wordt een nieuw wetsvoorstel behandeld in de eerste kamer dat de aansprakelijkheid van wettelijk vertegenwoordigers voor hun kinderen verruimd.
  Wat houdt dit wetsvoorstel in en wat is de kritiek hier op?
  Ouders worden aansprakelijk gesteld voor alle schade die hun minderjarige kinderen maken. Jeugdigen vanaf 14 jaar zijn zelf ook aansprakelijk, maar omdat ze geen inkomen hebben, vergoeden ouders de schade. Zij kunnen dit later op het vermogen van hun kind verhalen.
  Kritiek: het is een wel erg zware aansprakelijkheid voor ouders (ook in gevallen waarin ouders de schade niet konden voorkomen). Daarnaast is er in dit wetsvoorstel geen ontwikkelingsidee.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

op welke 4 manieren kan een vrouw de juridische moeder van een kind worden?
1
op welke 4 manieren kan een man de juridische vader van een kind worden?
1
wat zijn de gevolgen van juridisch ouderschap?
1
hoe kan de juridische vader het vaderschap ontkennen dat door huwelijk is ontstaan?
1
Pagina 1 van 30