Samenvatting Class notes - inleiding in de psychologie

399 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - inleiding in de psychologie

 • 1430431200 inleiding psychologie H1

 • Psychologie
  de wetenschap die gericht is op het bestuderen van de aard en de mogelijke oorzaken van gevoelens, opvattingen, de wensen en gedragingen van mensen.
 • Klinisch psycholoog
  houdt zich bezig met het diagnosticeren en behandelen van mensen met mentale- en gedragsproblemen
  Voorbeelden: relatieproblemen, depressie, angststoornissen, psychosen.
 • Ontwikkelingspsycholoog
  houdt zich bezig met de bestudering van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van mensen vanaf de geboorte tot en met de ouderom
  Gaat na welke ontwikkelingspatronen er zijn op verschillende gebieden zoals motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, intelectuele ontwikkeling en de morele ontwikkeling.
 • Sociaal psycholoog
  richt zich op de manier waarop de sociale omgeving van invloed is op het denken, voelen en handelen van mensen. Ze bestuderen mensen in groepeom na te kunnen gaan hoe groepsleden elkaar beinvloeden en welke samenwerkingspatronen er ontstaan. Ook bestuderen ze de manier waarop mensen elkaar waarnemen en beoordelenen hoe relaties zich tussen mensen ontwikkelen.
 • Arbeids- en organisatie psycholoog
  houdt zich bezig met het gedrag van mensen in organisaties en hoe dit gedrag wordt beinvloed door kenmerken van het werk en de werksituatie. Vergaren kennis op het gebied van leiderschap, personeelselectie, arbeidstevredenheid, inzet en motivatie, en kwaliteit om zo een optimale afstemming tussen mogelijkheden en wensen van de medewerkers en de inrichting van de organisatie
 • Test psycholoog
  richt zicht op het onderzoeken en beschrijven van de kenmerken, mogelijkheden en voorkeuren van mensen
  Voorbeelden: vast stellen van, intelligentie, persoonskenmerken, voorkeuren, mogelijkheden.
 • Functie(leer) psycholoog
  onderzoekt de psychologische functies van mensen zoals het denken, voelen, bewegen, waarnemen, leren, geheugen en aandacht. Het gaat om het vast stellen van de precieze werking van de functies en omstandigheden die daarop van invloed zijn.
 • Gezondheidspsycholoog
  onderzoekt de relaties tussen omstandigheden en gedragingen en geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen. Zijn op zoek naar ziekmakende of gezond houdende factoren.
 • Doelen van onderzoek
  • Beschrijven en daarmee classificeren (type persoon of categorie vaststellen).
  • Verklaren (waardoor)
  • Voorspellen door hypothese. Hypothese is een veronderstelling over de samenhang tussen bepaalde verschijnselen.
  • Effecten van ingrepen bepalen. Wat voor effect hebben bepaalde spotjes of stoornissen.
 • Methoden van onderzoek
  1. Observatie: door observatie schema’s te gebruiken kan er een duidelijk beeld gegeven worden van de gedragingen die mensen vertonen in uiteenlopende situaties. Er moet tijdens het observeren altijd rekening gehouden worden dat mensen niet hun natuurlijke gedrag vertonen doordat ze zich bekeken voelen. Soms wordt er gebruik gemaakt van een one-way screen, hierbij zit de observator achter glas die van buitenaf ondoorzichtig is.
  2. Interviewen: ondervraging van mensen door middel van open en gesloten vragen. Het gaat niet alleen om het meten van gedrag maar ook om wensen, opvattingen, voorkeuren, houdingen en gevoelens. Hierbij moet je rekening houden met sociaal wenselijke antwoorden, je moet objectief blijven en ervoor zorgen dat je geen subjectieve beoordeling geeft door, door te vragen en samen te vatten.
  3. Vragenlijsten: Bij grootschalig onderzoek wordt er gebruikt gemaakt van vragenlijsten omdat interviewen te tijdrovend is. Dit wordt veel toegepast door arbeids- en organisatie psychologen. Snelle manier om achter gedragingen, gevoelens, opvattingen, wensen, houdingen en voorkeuren te komen. Is wel afhankelijk van de eerlijkheid van de persoon en zijn/haar zelfkennis.
  4. Tests: d.m.v. test kunnen eigenschappen van mensen worden vastgesteld zoals IQ, vaardigheden etc. Tests worden vaak gebruikt om toekomstig succes in een opleiding of een beroep te kunnen voorspellen.
  5. Fysiologische metingen: hiermee worden zaken gemeten als hersengolven, activiteiten van diverse delen van de hersenen, de reactie op de huid op emoties, de overdracht van signaleen tussen zenuwen en de productie van verschillende hormonen.
  6. Documenten studie: hierbij wordt er gebruik gemaakt van geschreven bronnen over een persoon of situaties, bijvoorbeeld een oud dossier.
 • Triangulatie
  gebruik maken van verschillende onderzoeksmethode om een geval te onderzoeken
 • Opiniepeiling
  gaat om de vaststelling van meningen en voorkeuren door het gebruik van gesloten vragen ( interview of vragenlijst).
  Hoe groten de steekproef van mensen hoe betrouwbaarder de gegevens en dus hoe kleiner de foutenmarge.
 • Zelfrapportage
  wees altijd bedacht op sociaal wenselijke antwoorden. Zelfrapportage gaat meestal gepaard met een andere onderzoek vorm om een beter beeld te krijgen
 • Normaalverdeling
  een beeld wat is ontstaan door in der loop der jaren score uitslagen van tests te bestuderen. Het gemiddelde van die test zou ‘’normaal’’ zijn.
 • Normering
  vaststellen of een persoon hoger of lager scoort dan gemiddeld, af te lezen door de normaalverdeling.
 • Vormen van onderzoek
  • Gevalsstudie: een diepgaande bestudering van een persoon.
  • Survey-onderzoek: als grote aantallen personen ondervraagd worden met vragenlijsten, waarbij word nagegaan of er een samenhang is tussen bepaalde factoren.
   Correlatie: de sterkte van de samenhang tussen bepaalde factoren. (r)
  • Positieve samenhang, ene factor neemt toe de andere ook.
  • Negatieve samenhang, ene factor neemt toe de ander neemt af.
  • R = 1.00 is een perfecte positieve samenhang (rechte lijn)
  • R = 0.00 er is geen samenhang
  • Experiment: mensen of groepen worden in verschillende situaties geplaatst om te kunnen kijken of die situaties op elkaar van invloed zijn op gedragingen of opvattingen. Hierbij worden de condities zodanig opgesteld dat ze van elkaar verschillend zodat kan worden nagegaan of die verschillenden van invloed zijn. Daarbij moet het zo zijn opgesteld dat de kans klein is dat een gevonden verschil niet aan andere zaken kan worden toegeschreven.
 • Randomisering
  toewijzen van personen aan condities. Dit gebeurt op basis van kenmerken waarvan verondersteld kan worden dat ze eventueel van invloed zouden kunnen zijn op de resultaten van het onderzoek. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de groepen die mee doen aan het onderzoek nagenoeg hetzelfde zijn qua kenmerken, IQ, etc.
 • Causaliteit
  een uitspraak over de oorzaak van gedrag is pas vast te stellen door een experiment
 • Oorzaken van gedrag
  • Biologische oorzaken: storingen/beschadigingen hersenen, hormoonproductie. Kan komen door erfelijkheid, ongeval of de zwangerschap.
  • Omgevingsoorzaken: Opvoeding, sociale omgeving, socialisatie en cultuur.
  Psychologische oorzaken: ervaringen die mensen opdoen en de manier waarop ze die beoordelen en verwerken. Hulpeloosheid, karakter
 • Socialisatie
  pogingen van de sociale omgeving om een persoon zo ver te krijgen dat hij de geldende oordelen, opvattingen en gedragingen overneemt.
 • Nature-Nurture debat
  discussie over de mate waarin opvoeding (nurture) van invloed is op de ontwikkeling van het individu, of juist de mate waarin biologische kenmerken (nature) bepalend zijn
 • Nature
  hoe mensen zich ontwikkelen is grotendeels afhankelijk van erfelijk/biologisch bepaalde kenmerken.
 • Nurture
  hoe mensen zich ontwikkelen word grotendeels bepaald door de omgeving waarin ze leven en de opvoeding die ze krijgen
 • Interactionistisch standpunt
  hoe iemand zich ontwikkeld is niet alleen een kwestie van genetische- en omgevingskenmerken, maar ook de manier waarop het individu daar op een eigen manier mee om gaat.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Psychologie
1
Klinisch psycholoog
1
Ontwikkelingspsycholoog
1
Sociaal psycholoog
1
Pagina 1 van 100