Class notes - Functieherstel met bruggen

by
107 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Functieherstel met bruggen

 • 1455922800 College 1

 • Noem verschillende oorzaken voor het ontbreken van gebitselementen
  1. Extractie omdat de grens van restaureerbaarheid bereikt is
  2. Extractie vanwege ernstige, niet beheersbare paroproblemen en het handhaven van het element nadelen en risico's met zich meebrengt. Ook voor de algemene gezondheid.
  3. Extractie vanwege pijnklachten die men niet door middel van een endodontische behandeling kan of wil verhelpen.
  4. Extractie ten gevolge van iatrogeen trauma.
  5. Door avulsie (tand volledig uit de alveole) bij ernstig trauma
  6. Verlies ten gevolge van interne of externe resorptie
  7. Agenesie
 • Welke afwegingen worden er gemaakt om te bepalen of een element nog restaureerbaar is?
  1. De mate van tandweefstel dat resteert er na verwijdering van de oude restauratiematerialen en cariës?
  2. De hoeveelheid gingivarecessie en aanhechtingsverlies (deze bepalen het functionele worteloppervlak en de esthetiek)
  3. De lengte van de wortel
  4. De kroon-wortelverhouding
  5. De locatie van de furcatie
  6. De convergentiehoek van de wortels
 • Welke factoren spelen een rol bij het bepalen van de hopeloosheid van een element?
  1. In hoeverre het element strategisch is. Hierbij moet worden gekeken naar de gehele mond en rekening gehouden worden met de vervangingsmogelijkheden van het element.
  2. De wens van de patiënt
  3. De vaardigheden van de tandarts
  4. De verwijsmogelijkheden
  5. Medewerking van de patiënt   
  6. Financiële mogelijkheden
  7. Algemene gezondheid
  8. Mogelijkheid tot hemisectie of een wortelamputatie

  Tandheelkundige behandelingen moeten zo veel mogelijk zijn gericht op het in stand houden van de functies van het kauwstelsel. Daarnaast moet er altijd gekozen worden voor de behandeling die onder de gegeven omstandigheden de beste prognose heeft. Hierbij moet je risicofactoren kunnen inschatten en de patiënt helpen bij de besluitvorming.
 • Wat is belangrijk als het gaat om de gevolgen van een gereduceerd occlusiesysteem?
  De inzichten hierover zijn veranderd. Er is geen sprake meer van een morfologische, mechanische benadering maar van een biologisch, functionele benadering. Het gaat er dus niet om of het occlusiesysteem afwijkend is, maar of het goed functioneert.
 • Wanneer is er sprake van een functioneel occlusiesysteem?
  1. Bij afwezigheid van pathologie of pathologische processen
  2. Toereikende of als voldoende ervaren gebitsfuncties en geen ongemakken
 • Op welke wijze vervullen verschillende gebitselementen de verschillende functies voor het kaakstelsel?
  Zie het schema hiernaast
 • Wat zijn de gevolgen van het verlies van gebitselementen?
  1. Migraties (kantelen, roteren, uitgroeien van elementen, al dan niet met de processus alveolaris, verlies van de curve van Spee)
  2. Diasteemvorming waadoo voedselimpactie kan optreden evenals hals- of wortelcariës
  3. Verandering occlusie/articulatie (niet-axiaal, premature contacten)
 • Gevolgen van het verlies van gebitselementen
  1. Zwaardere frontcontacten bij verlies (pre)molaren
  2. Occlusale overbelasting
  3. Gestoorde esthetiek en spaak
  4. Verlies van beethoogte
  5. Alveolair botverlies
  6. Verminderde kauwfunctie
  7. Verlies van mandibulaire stabiliteit waardoor er een dwangbeet ontstaat of de onderkaak transversaal kantelt. Stabiliteit van de onderkaak ten opzichte van de schedel in maximale (centrale) occlusie waardoor de kaakkopjes een stabiele, fysiologische positie hebben in de fossae van het kaakgewricht. Bij einde sluitbeweging: gelijkmatig verdeelde occlusale contacten links en echts. Stabiele stops voor de sluitbeweging.
 • Wat zijn occlusale eenheden?
  Een element in de onderkaak occludeert tegen een element in de bovenkaak (antagonistenpaar).

  In een compleet gebit, zonder verstandskiezen:
  - 6 frontale eenheden
  - 12 occlusale eenheden (molaren tellen dubbel, OE's woden vaak uitgedrukt in premolaarequivalenten)

  In totaal zijn dit 18 functionele eenheden
 • Wanneer is er sprake van een volwaardige occlusale eenheid?
  - Parodontaal (ossaal) afsteuning
  - Parodontium intact en gezond
  - Niet gekanteld
  - Normale relatie met antagonist
 • Wat zijn de gevolgen van een gereduceerd occlusiesysteem?
  1. Heb je al je kiezen nodig om comfortabel te kunnen kauwen?
      - objectief meten: minder OE betekent minder goed kauwen, zeker als het gaat       om hard voedsel (meten van kauwvermogen en kauwefficiëntie)
      - subjectief gevoel: bij 4 of minder OE's is e een duidelijke afname in        
      kauwcomfort (het gaat om de beleving of perceptie van de kauwfunctie en de       invloed om de levenskwaliteit)
      Bij minder functionele eenheden is sprake van compensatie en adaptatie.
      kauwfunctie optimaal/suboptimaal: 8-12 OE's
      kauwfunctie minimaal: 4-8 OE's
      kauwfunctie onvoldoende: <4 OE's
      De leeftijd speelt een rol; ouderen kunnen met minder OE's toe om
      comfortabel te kunnen kauwen dan jongvolwassenen

  2. Cosmetische problemen treden vooral op in het front en in het
      premolaargebied, bovendien eerder in de boven- dan in de onderkaak.
  3. Migraties (uitgroei, mesiodistaal, naar palatinaal roteren) treden weliswaar vaak       op maar in beperkte mate; ze lijken zich veelal te stabiliseren na twee jaar. Kans     op migraties is groter bij elementen met paroproblemen (aanhechtingsverlies).
  4. Veranderingen in de occlusie en articulatie zijn "self-limiting" want er ontstaat    
      een nieuw evenwicht.
  5. Occlusale overbelasting (dit is zeer waarschijnlijk een risicofactor bij de    
      progressie van bestaande parodontale aandoeningen bij mensen die een
      tendens hebben tot parodontale destructie).
  6. Verlies van mandibulaire stabiliteit. Waarschijnlijk afhankelijk van het resterend  
      aantal occluderende antagonistenparen.
      Fysiologisch te adapteren o.a. door afname van de maximale bijtkracht
      naarmate de elementen vanaf distaal afwezig zijn? 
      Risico voor pathologie van de kaakgewrichten is als er unilateraal of bilateraal    
      geen enkele dorsale steun aanwezig is, neemt waarschijnlijk toe.
 • Wanneer vervang je een ontbrekend gebitselement?
  Pas als de patiënt behoefte heeft aan verbetering van de esthetiek of het kauwcomfort (dus vooral in het front en de premolaarstreek). Of als het occlusiesysteem dreigt te collaberen.
 • Wat betekent extractie voor de patiënt?
  De patiënt voelt de verandering en ervaart deze als een gevoel van ongemak. Dit gevoel neemt af met de tijd.
 • Wanneer worden ontbrekende elementen met een brug vervangen?
  Alleen als het zorgplan/zorgrichting is:
  "Behoud van natuurlijke dentitie of functieherstel met vaste prothetische constructies en/of implantaten"

  Los eerst problemen op van microbiële aard en/of cmd-aard voordat je aan het kb-werk begint.

  Bij het kiezen van het type vervanging moet rekening worden gehouden met de veroorzaker van het elementenverlies. Daarnaast moet men rekening houden en bekend zijn met het faalgedrag van verschillende brugtypen.
 • Welke afwegingen moeten er gemaakt worden bij de keuze tussen een brug of een implantaatgedragen kroon?
  1. Zijn de beoogde pijlerelementen in goede conditie of gaaf waardoor ze niet gekroond hoeven te worden?
  2. Terughoudendheid met implanteren in de esthetische zone bij jongvolwassenen met een hoge lachlijn
  3. Augmentatie (botopbouw) kan zowel voor een mooie brug als voor een mooie implantaatgedragen kroon gewenst zijn (botvolume, dikte van de mucosa, verloop van de gingiva, de aanwezigheid van interdentale papillen)
  4. Bij patiënten met een hoge leeftijd of gezondheidsproblemen of mensen die roken is implanteren niet de eerste optie
  5. Is er ruimte voor een implantaat?
  6. Wil de patiënt liever een implantaat zodat de beoogde pijlers niet omslepen hoeven worden?
  7. Heeft de patiënt angst voor chirurgie?
  8. Implantaatgedragen kroon ongeveer 25% duurder dan een conventionele brug.
  9. Behandeltijd implantaat 4-6 maanden (tenzij immediate loading); een brug slechts enkele weken.
  10. Levensduur: geen significant verschil, voor beide behandelopies is de prognose (zeer) goed. De levensduur van de brug wordt eventueel bedreigd door cariës, pulpaproblemen, levensduur implantaat door peri-implantitis. Zowel een brug anl een implantaatgedragen kroon kan na verloop van jaren ook om esthetische redenen (kleur porselein, recessie gingiva) aan vervanging toe zijn.
  11. Brug: tandarts kan de gehele behandeling doorgaans zelf uitvoeren; implantaatgedragen kroon: tandarts moet de patiënt voor het implanteren meestal verwijzen naar een implantoloog
  12. Implantaatgedragen kroon net zo goed reinigbaar als normaal gebitselement, brug is daarentegen moeilijker te reinigen.
 • Wat zijn de voordelen van vast brugwerk ten opzichte van uitneembare vervangingen?
  1. Houvast, stabiliteit, parodontale afsteuning
  2. Het gevoel hebben nog je eigen tanden en kiezen te hebben
  3. Eruitzien als natuurlijke gebitselementen
  4. Duurzaamheid, grote overlevingskans
  5. Voegt volwaardige functionele eenheden toe, in tegenstelling tot de meeste partiële protheses
 • Wat zijn de nadelen van brugwerk op natuurlijke pijlers?
  1. Hoge kosten
  2. Correctie, reparatie, uitbreiding niet of nauwelijks mogelijk.
  3. voor een esthetisch fraai resultaat heb je een goede processus alveolaris nodig
  4. Noodzaak pijlers van een (nieuwe) restauratie te voorzien (hoge biologische prijs)
  5. Hiaatgrootte gemaximeerd in PM-streek max 3 naast elkaar liggense elementen, in het front 4
  6. Vereist een grotere constructie dan indien implantaatgedragen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Noem verschillende oorzaken voor het ontbreken van gebitselementen
1
Welke afwegingen worden er gemaakt om te bepalen of een element nog restaureerbaar is?
1
Welke factoren spelen een rol bij het bepalen van de hopeloosheid van een element?
1
Wat is belangrijk als het gaat om de gevolgen van een gereduceerd occlusiesysteem?
1
Pagina 1 van 27