Samenvatting Class notes - Agogiek

131 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Agogiek

 • 1420585200 Agogiek

 • Wat is agogiek?
  de leer van het begeleiden en helpen veranderen van mensen in het algemeen
 • Agogie?
  is de verzamelnaam voor al dit werk.
  deze naam is afgeleid van het Griekse agein dat voeren of leiden betekent.
 • Clientsysteem?
  Client met name gebruikt als deze bestaat uit meer dan een persoon
 • Doelgroep?
  (meestal) een wat groter, niet geheel vast te omlijnen en min of meer anonym clientsysteem.
 • macroniveau?
  Niveau van psychosocial functioneren van grotere samenlevingsverbanden of de gehele maatschappij
 • mesoniveau?
  niveau van psychosocial functioneren van organistaties of kleinere samenlevingsverbanden
 • microniveaus?
  niveau van psychosocial functioneren van individuele personen of groepen
 • meer-van-hetzelfde-oplossing?
  het opstapelen van steeds dezelfde incidentele veranderingen of oplossingen, er dikwijls toe leidend dat een problem erger wordt.
 • incidentele verandering?
  Een verandering die eenmalig is en dus niet is gericht op het vermogen van de client opnieuw te veranderen of zich opnieuw aan te passen aan een soortgelijke wijziging van situaties.
 • Structurele verandering?
  Een verandering die gericht is op het vermogen van de client opnieuw te veranderen of zich opnieuw aan te passen bij soortelijke wijzigingen van situaties.
 • Attitude?
  Een attitude is de houding ten opzichte van een mens of zaak bijvoorbeeld abortus, de koningin, democratie.
 • Weerstand tegen verandering?
  De kracht van de weerstand tegen verandering verschilt van mens tot mens, van situatie tot situatie en van tijd tot tijd.
  Wie in een bepaalde situatie of op een bepaald moment moeite heeft om bij  wijze van spreken zijn persoonlijkheid bij elkaar te houden, zal niet bereid zijn(echt) te veranderen.
 • Afweermechanismen?
  beschermingsmethoden waarvan het ego(ik) zich bedient.
  Daarmee proberen mensen bedreiging onschadelijk te maken.
 • Rationalistaie?
  het bedenken van rationale argumenten om een situatie of beslissing(meestal achteraf)te rechtvaardigen.
 • 1427324400 Agogiek h2

 • Wie op professionele basis verandering wilt bewerkstellen moet zich verdiepen in?
  De gedachten, gevoelens, opvattingen en behoeften van degene op wie hij de verandering richt.
 • Wat zijn de bronnen van verandering?
  Eigen ontwikkeling
  idealen
  innerlijke drang/groei
  onvrede
  gedrag\wijziging in omstandigheden
  nieuwe informatie
  verwachtingen
  belangen
  bedreigingen
  ervaringen
 • (geslaagde persoonlijkheid) wat zijn de bouwstenen van iemand persoonlijkheid?
  Alles wat hij weet , gedachtewereld, gedrag, gevoelens, behoeften, opvattingen, overtuigingen, verwachtingen, ervaringen en attitudes
 • Wat is geïnternaliseerd?
  Als diepgaande veranderingen zijn bereikt zijn ze veelal steviger opgenomen in de persoonlijkheid. De betrokkene heeft ze zich eigen gemaakt, ze zijn intern geworden.
 • (belaagde persoonlijkheid) Welke 10 afweermechanismen zijn er?
  Rationalisatie
  verdringing
  ontkenning
  agressie
  verschuiving
  vermijding
  overdekking door het tegendeel
  projectie
  regressie
  diskwalificatie
 • Waarom gebruikt men afweermechanismen?
  Om de bedreiging onschadelijk te maken
 • Wat is rationalisatie?
  Rationaliseren is het bedenken van rationele argumenten om een situatie of beslissing te rechtvaardigen. Rationalisatie helpt bij het beter aanvaardbaar maken van een genomen beslissing of situatie.
 • Wat is verdringing?
  Het wegstoppen van bedreigende of negatieve gevoelens. Door het verdringen kunnen soms hele gebeurtenissen uit het bewustzijn of de herinnering verdwijnen.
 • Wat is ontkenning?
  Dit gaat een stap verder dan verdringing. De verdringing gaat zo ver dat een bedreigde gebeurtenis of situatie of herinnering actief wordt tegengesproken of genegeerd.
 • Wat is agressie?
  Kwaad worden als het psychische evenwicht wordt bedreigd. Agressie kan zich richten op degene die het evenwicht verstoort maar ook op iemand anders.
 • Wat is verschuiving?
  Negatieve gevoelens kunnen worden geuit tegen iemand anders dan op wie ze eigenlijk gericht zijn.
 • Wat is vermijding?
  Het zo veel mogelijk ontlopen van situaties die bedreigend zijn.
 • Wat is overdekking door het tegendeel?
  Bedreigende gevoelens kunnen worden verborgen door ze te overschreeuwen met een uiting van het tegengestelde.
 • Wat is projectie?
 • Wat Regressie?
  Terugval naar eerder meestal kinderlijk gedrag. Door regredieren verval je in een vroeger stadium van je ontwikkeling waardoor je geen verantwoordelijkheid meer lijkt te hoeven dragen
 • wat is diskwalificatie?
  het verdacht maken van iets of vooral iemand
 • Waarvoor dient feedback?
  Feedback maakt mensen bewust van hun functioneren en laat ze hun blinde vlekken zien
 • Wat zijn de regels voor feedback?
  Geef feedback zo snel mogelijk
  niet veroordelen
  alleen feedback geven als de persoon iets kan veranderen of wijzigen
  probeer alternatieven te geven voor gedrag
  ga in op zo concreet mogelijke situaties
  zeg wat je ziet hoor voelt maar geef geen verklaringen
  praat voor jezelf
 • Wat is een vicieuze cirkel?
  Als het gevolg van een verschijnsel tegelijkertijd de oorzaak van dat verschijnsel is.
 • Wat doet positieve en negatieve feedback?
  Positieve feedback bekrachtigd gedrag
  negatieve feedback laat gedrag ophouden
 • Wat is ziektewinst?
  Het belang dat men kan hebben bij een bepaalde kwaal of probleem
 • Wat zijn normen?
  Ideeën die leven in een bepaalde groep of gemeenschap en aangeven hoe men zich daarin dient te gedragen
 • Wat is het socialisatieproces?
  hier worden mensen door hun eigen groep wegwijs gemaakt in wat je de logica van het leven zou kunnen noemen
 • Noem de 5 fasen van het individuele veranderingsproces
  Zich bewust worden
  Belangstelling krijgen
  Overwegen
  Proefnemen
  Toepassen
 • Wat zijn de veranderingsfasen
  Motivatie
  Oriëntatie
  Acceptatie
 • Attitudeverandering onderscheidt men drie effecten van verandering
  Inwilliging
  identificatie
  internalisatie
 • Wat is inwilliging?
 • Wat is conformisme?
  zich gedragen gelijk aan anderen of naar de verwachting van anderen
 • Wat is identificatie?
  zich vereenzelvigen met iemand die men vertrouwt bewondert of als soortgenoot herkent.
 • Wat is internalisatie?
  Gedrag is pas echt veranderd als dit is geïnternaliseerd. Internalisatie is het integreren van veranderingen in het eigen denken, doen, en laten. Het nieuwe gedrag, de nieuwe mening wordt een deel van de persoonlijkheid.
 • De fasen van individuele veranderingsproces
  Motivatie- sociaal- inwilliging0 zich bewustwording, belangstelling krijgen
  Oriëntatie- interpersoonlijk- identificatie- belangstelling krijgen, overwegen, proefnemen
  Acceptatie- individueel- internalisatie-proefnemen, toepassen
 • Wat is een probleemomschrijving?
  De manier waarop iemand zijn probleem ziet. De probleemomschrijving heeft grote invloed op de verandering.
 • Wat is een probleemomschrijving?
  De manier waarop iemand zijn probleem ziet. De probleemomschrijving heeft grote invloed op de verandering.
 • De fasen van individuele veranderingsproces
  Motivatie- sociaal- inwilliging0 zich bewustwording, belangstelling krijgen
  Oriëntatie- interpersoonlijk- identificatie- belangstelling krijgen, overwegen, proefnemen
  Acceptatie- individueel- internalisatie-proefnemen, toepassen
 • Wat is internalisatie?
  Gedrag is pas echt veranderd als dit is geïnternaliseerd. Internalisatie is het integreren van veranderingen in het eigen denken, doen, en laten. Het nieuwe gedrag, de nieuwe mening wordt een deel van de persoonlijkheid.
 • Wat is conformisme?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn de kenmerken van agogiek?
3
Wat is agogiek?
3
Wat is de psychosociale verandering?
3
Welke 4 cliëntensystemen zijn er ?
3
Pagina 1 van 33