Samenvatting Basisboek Bedrijfseconomie opgaven

-
ISBN-13 9789001797768
470 Flashcards en notities
287 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek Bedrijfseconomie opgaven". De auteur(s) van het boek is/zijn P De Boer, M P Brouwers & W Koetzier. Het ISBN van dit boek is 9789001797768. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek Bedrijfseconomie opgaven

 • 1 Ondernemingen en hun functie in de economie 11

 • rr

 • Algemene economie: Bestudeerd de relaties tussen consumenten en producenten onderling

  Bedrijfseconomie: Richt zich op het economisch handelen binnen de productorganisatie

   

  Een onderneming is een productorganisatie

  • Opereert tussen twee markten: inkoop en verkoopmarkt
  • Arbeidskracht is een productiemiddel naast machine's (figuur 1)
  • Productorganisatie is een samenwerkingsverband tussen arbeid en kapitaal

  Een onderneming streeft naar winst

  • Grootte winst hangt af van efficiency en effectiviteit
  • Efficiency: doelmatigheid van het productieproces ''Doing the right thing right''
  • Effectiviteit: doelgerichtheid van het productieproces ''Doing the right thing''

   

  De winst vormt het doel, de activiteit het middel maar:

  • Continuïteit is ook heel belangrijk
  • Mission Statement: welke doelen de onderneming zichzelf stelt: Winststreven komt niet naar voren
  • Streven naar een zo groot mogelijke omzet is een groot ondernemersdoel

  Profit en non-profitorganisaties

  • OverheidssectorLevert collectieve goederen en diensten. Er is geen marketingmechanisme, maar budgetmechanismeOverheid heeft een budget door belastingen waarmee de collectieve goederen gefinancierd kunnen worden
  • Particuliere non-profitorganisaties: verenigingen, stichtingen

  Hoe non-profitorganisaties verschillen van ondernemingen:

  • Ze hebben als doel om voorzieningen tot stand te brengen
  • Kan in beperkte mate op de markt opereren
  • Ze maken geen winst
  • Economisch niet zelfstandig
  • Beoordeling van de effectiviteit van de organisaties is moeilijker dan bij ondernemingen. Bij ondernemingen is het de hoogte van de winst

  Ondernemingsactiviteiten

  • Landbouw en extractie: Gebruik rijkdommen van de natuur. Weinig grondstof, grote hoeveelheid eindproduct. Bij extracieve bedrijven (winning olie) zijn er helemaal geen grondstoffen
  • Industrie: creëren een tastbaar product dat daarvoor nog niet bestond. Stukproductie: Eerst verkoop dan productie. Elk product is afgestemd op de specifieke wens van de klant. Massaproduct: één soort product in grote hoeveelheden. Zie tabel 1.1. Serie-stukproduct: Nog steeds product naar de specifieke wens van de klant, maar er worden er meer van gemaakt.
  • Handel: Er worden geen nieuwe producten gemaakt. Handelsondernemingen ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat er geen gelijkheid is tussen productie en consumptie. Deze ongelijkheid kan betrekking hebben op: grootte van de productie en consumptie. Samenstelling van de productie en consumptie. Tijdstip van de productie en consumptie. Plaats van de productie en consumptie. Detailhandel: Levert aan de consument. Groothandel: van fabriek naar detailhandel. Kosten bestaan vooral uit ingekochte goederen en transport
  • Dienstverlening: verrichten prestaties voor klanten zonder overdragend goed. Worden nauwelijks grondstoffen ingekocht. Arbeidskosten zijn een belangrijke kostenpost.

  Omzetbelastingen

  Rechtspersonen betalen vennootschapsbelasting

  Niet-rechtspersonen betalen inkomstenbelasting

   

  -          Omzetbelasting is voor ondernemers geen kostenpost. Omzetbelasting die verschuldigd is aan belastingdienst wordt doorberekend aan afnemer en omzetbelasting die door leveranciers is doorberekend is terug te vorderen van de belastingdienst.

  -          In de resultatenrekening vormt omzetbelasting geen rol

  -          Voor de consument is omzetbelasting een kostprijsverhogende belasting

   

  Bijzondere situaties:

  -          Voedingsmiddelen zijn 6%

  -          Vrijstelling voor bv banken en verzekeringen

  -          Export producten hebben geen omzetbelasting dat wordt pas bepaald in bestemmingsland

   

   

   

  Samenwerkingsvormen tussen ondernemingen

  -          Fusie en overname: onderneming wil groeien door fusie (samensmelting van twee gelijksoortige bedrijven). Soorten overnames en fusies:

  1. overnemer en overgenomene opereren  in dezelfde bedrijfstak

  2. Integratie:  overnemer en overgenomene  operen in dezelfde bedrijfskolom. wanneer een bedrijf BV dat olie wint, een olieraffinaderij overneemt.

  3. Parallellisatie: overnemer en overgenomene opereren in dezelfde schakel van verschillende bedrijfskolommen.’verbreding van het assortiment ‘’

  4.Conglomeraten:  overnemer en overgenomene opereren in verschillende schakels van verschillende bedrijfskolommen.

   

  Differentiatieà bedrijf stoot een activiteit in de bedrijfskolom af. Het tegenovergestelde is integratie waarbij een bedrijf een extra activiteit uit de bedrijfskolom gaat uitvoeren. Bij differentiatie wordt de bedrijfskolom langer, bij integratie wordt de bedrijfskolom korter.

  Bijvoorbeeld:

  Als de groentehandelaar besluit om zelf zijn groente in kassen te gaan verbouwen, dan is er sprake van integratie. Stoot hij de kassen weer af en gaat hij zijn groente bij een tuinder bestellen, dan is er sprake van differentiatie.

   

   

  Franchising: de formule waarbij een zelfstandige ondernemer zich aansluit bij een keten en daardoor gebruik maakt (veel betaald) van een aantal faciliteit, zoals inkoop, marketing en winkelinrichting. (denk aan McDonalds)

   

  Kartelvorming: zelfstandige producenten maken afspraken die de vrije concurrentie beperken. De mogelijkheid hang af van de marktvorm

  -          Volledige mededinging: veel concurrentie geen kartelvorming

  -          Monopolie: één aanbieder geen kartelvorming

   

  -          Oligopolie enkele aanbieders: kartelvorming

   

 • Wat is micro-economie

  De theorie van de marktvormen; hoe komt de prijsvorming op een bepaalde makrt, bijvoorbeeld de makrt voor vakantiereizen, tot stand?

 • Wat bestudeert de algemene economie?

 • Geef de definitie van een eenmanszaak.

  Ondernemingsvorm waarbij de leiding en eigendom berusten bij één persoon.

 • hhhfffh

  gggdg

 • Tot het werkterrein van de micro-economie behoort onder andere de theorie van de marktvormen: Hoe komt de prijsvorming op een bepaalde markt, bijvoorbeeld de markt voor vakantiereizen, tot stand? Bepalend daarvoor is onder andere het aantal aanbieders en het aantal vragers op die markt. De macro-economie houdt zich bezig met economische problemen van de maatschappij als geheel, zoals inflatie en werkloosheid.

 • Geef de definitie van een coörperatie.

  Vereniging die een bedrijf uitoefent ten behoeve van haar leden

 • Waar richt de bedrijfseconomie zich op?

  Het economisch handelen binnen de productieorganisaties. Productie dient hier ruim opgevat te worden, het gaat hier niet alleen om fysieke producten maar ook om het verlenen van diensten en de handel hierin.

 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid en een in aandelen, die niet vrij overdraagbaar zijn, verdeeld maatschappelijk kapitaal

 • Op welke 2 markten opereren productieorganisaties?

  Op de inkoopmarkt (hier worden productiemiddelen verkregen) en verkoopmarkt (hier worden geproduceerde goederen verkocht).

 • Commanditaire vennoot

  vennoot in een commanditaire vennootschap die geen leiding uitoefent. maar alleen eigenaar is

 • Waaruit kunnen productiemiddelen bestaan?

  Grondstoffen/natuur enerzijds en machines, gebouwen en dergelijke anderzijds.

 • Beherende vennoot

  Vennoot in commanditaire vennootschap die zowel leider als eigenaar is

 • Wat zijn duurzame productiemiddelen?

  Machines, gebouwen en dergelijke ( gedurende langere tijd bewijzen zij hun diensten aan de onderneming)

 • Wat wordt er verstaan onder franchising?

  De formule waarbij een zelfstandig ondernemer zich aansluit bij een keten en daardoor gebruik maakt van van een aantal faciliteiten zoals de inkoop, de marketing en winkelinrichting. (Mcdonalds)

 • Wat zijn de productiemiddelen?

  KANO (Kapitaal, Arbeid, Nauur, Ondernemerschap

 • Wat is kartelvorming?

  zelfstandige ondernemers maken afspraken die de vrije concurrentie beperken

 • Wat wordt er verstaan onder efficiency?

 • Wat is mission statement?

   

  Welke doelen de onderneming zichzelf stelt

 • Wat wordt er verstaan onder effectiviteit?

  De doelgerichtheid van het productieproces.

 • Wat wordt er verstaan onder effectiviteit?

  De doelgerichtheid van het productieproces. ''Doing the right thing''

 • Efficient is een productieproces waarbhij een gegeven hoeveelheid met zo gering mogelijke kosten wordt geproduceerd. Effectief is een productieproces dat een eindproduct oplevert dat in trek is bij de klanten, waar de klanten graag voor willen betalen.

 • Wat is kenmerkend voor de winstcijfer?

  Het is een maatstaaf voor zowel efficiency als effectiviteit. Het is immers het saldo van de omzet (maatstaaf voor effectiviteit) en kostprijs (maatstaaf voor efficiency).

 • Geef een omschrijving van het begrip 'onderneming'.

  Een productieorganisatie die naar winst streeft.

 • Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de uitspraak: 'ondernemingen streven naar maximale winst'

  Het winststreven zal zich meestal richten op de lange termijn, daarvoor is een vertrouwensrelatie met de klanten nodig. Op korte termijn kan de winst wellicht hoger worden door bijvoorbeeld misleidende reclame te maken, maar dat wordt achterwege gelaten als naar de lange termijn wordt gekeken. Bovendien zijn er naast het winststreven ook nog andere doelstellingen, zoals aandacht voor het milieu en de werkgelegenheid.

 • Wat is het verschil tussen efficiency en effectiviteit?

  Effectiviteit is de doeltreffendheid: de mate waarin het gestelde doel wordt bereikt ('doing the right thing'). Efficiency is de doelmatigheid: de mate waarin productiemiddelen worden gebruikt om het doel te bereiken ('doing things right'). 

  Bij effectiviteit gaat het dus om de vraag of het doel wordt bereikt en efficiency heeft betrekking op de kosten die daaraan verbonden zijn.

 • Noem een maatstaaf die gebruikt kan worden om de effectiviteit te meten van:

  - de brandweer

  - de reclassering

  - de nierstichting

  Brandweer: tijd tussen melding en aankomst bij de brand

  Reclassering: percentage van de begeleide ex-deliquenten die 'op het rechte pad blijven'.

  Nierstichting: toename percentage genezing nieraandoeningen

 • Geef aan in welke sector (landbouw, extractie, industrie, groothandel, detailhandel, dienstverlening) de volgende ondernemingen hoofdzakelijk werkzaam zijn:

  - Hagemeyer

  - Philips

  -Free Record Shop

  Hagemeyer: groothandel

  Philips: industrie

  Free Record Shop: Detailhandel

 • Geef van de volgende activiteiten aan of ze betrekking hebben op massaproductie, stukproductie of seriemassaproductie.

  - autofabricage

  -maken van compost

  - maken van familieschilderijen in opdracht

  autofabricage: seriemassaproductie

  maken van compost: massaproductie

  maken van familieschilderijen in opdracht: stukproductie

 • Geef aan of er in de volgende gevallen sprake is van uitbreiding in dezelfde bedrijfstak, van integratie of van parallellisatie:

  - een tuincentrum gaat ook kerstartikelen verkopen

  - een aanbieder van mobiele telefonie neemt een concurrent over die ook mobiele telefonie aanbiedt.

  - een postorderbedrijf gaat zelf bezorgwerkzaamheden uitvoeren.

  - parallellisatie

  - uitbreiding in dezelfde bedrijfstak

  - integratie

 • Noem vijf ketens die werken volgens het franchise systeem.

  Gall&Gall

  McDonald's

  Bruna

  Etos

  Keurslager

 • Geef aan met welk vakgebied de volgende beslissingen vooral te maken hebben. Maak een keuze uit:

  -Financiering

  -Management Accounting

  -Financial accounting

  -Boekhouden

  -Ondernemingsrecht

  -Belastingrecht

  -Commerciele economie

   

  a. kiezen we voor een nieuw op te richten dochteronderneming de rechtsvorm van bv of nv?

  b. gaan we een budget per kwartaal of per halfjaar opstellen

  c. gaan we de afnemers een korting voor contante betaling geven, om eerder ons geld binnen te krijgen?

  d. is het goedkoper om een halffabrikaat zelf te maken, of in te kopen?

  e. gaan we uitgaven voor productontwikkeling op de balans zetten, in plaats van ze als lopende kosten te beschouwen; bij op de balans zetten zal de winst hoger uitkomen.

  a. ondernemersrecht/belastingdienst

  b. management accounting

  c. financiering

  d. management accounting

  e. financial accounting

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn variabele kosten?
23
Wat is de formule voor het berekenen van de Totale kosten?
23
Wat is absorption costing? 
23
Wat is absorption costing? 
23
Pagina 1 van 68