Summary Werkboek

-
105 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Werkboek

 • 1.1 Aanleiding en maatregelen; de evolutie van AO

 • Internationale regel- en wetgeving
  SOX wet uit 2002 (na omvallen van Enron in 2001 en vele boekhoud- en fraudeschandalen)
  Sectie 101: Onafhankelijk Board PCAOB
  Sectie 107: SEC als autoriteit op de PCAOB
  Sectie 201: Auditor moet onafhankelijk zijn, geen nonaudit werkzaamheden
  Sectie 203: Auditor roulatie om 5, 6 of 7 jaar
  Sectie 302:CFO en CEO onderteken kwartaal- en jaarrapportages en bevestigen hiermee betrouwbaarheid, eerlijkheid,, efficiency en effectiviteit  van de  interne beheersing (internal control).
  Sectie 404:management beschikt over een werkende interne beheersingssysteem (Internal Control) en overhandigd hiervan jaarlijks een rapport aan de SEC. Externe auditors controleren het systeem van interne beheersing.
  Audit Standard 2 (AS2) door PCAOB: documentatie significante processen en 
  identificatie key controls op grote financiële risico's en test van operationele effectiviteit
 • Code Tabaksblat in Nederland - minder hard, richtinggevend.
  Maatregelen voor goed ondernemingsbestuur, waarbij bestuur
  • verantwoordelijk voor realisatie doelen, strategie en beleid
  • verantwoording aan raad van comissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders.
  • richt zich op de belangen van de vennootschap en betrokkenen
  • voorziet de raad van commissarissen van informatie om hun taak te kunnen uitoefenen
  • verantwoordelijk voor naleven van de wet en regelgeving, beheersen van risico's en de financiering
  • rapporteert aan de raad van commissarissen en de auditcommissie
  • verklaart in het jaarverslag dat de risicobeheersing en controlesystemen effectief zijn en geeft een onderbouwing hiervan
  • rapporteert in het jaarverslag de werking van de risicobeheersing en controlesysteem in het boekjaar
  • geeft aan in het jaarverslag welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland
  • geeft in het jaarverslag aan dat alles is besproken met raad van commissarissen en audit commissie.
 • Nieuwe spelregels door actievere buitenlandse aandeelhouders
  Beschrijven in jaarverslag
  • voornaamste risico's
  • de opzet en werking van het risicobeheersing en controle systeem, met geconstateerde tekortkomingen, significante aangebrachte wijzigingen en geplande verbeteringen
  Verklaren in jaarverslag dat risicobeheersing en controlesysteem
  • adequaat en effectief is en informatie betrouwbaar
  • naar behoren heeft gewerkt
  • komende jaren volgens verwachting ook naar behoren werkt
 • Alternatieve benamingen voor systeem van interne beheersing:
  • ‘administratieve organisatie’
  • ‘bestuurlijke-informatieverzorging’ (Starreveld et al.), 
  • ‘interne beheersing’ (Meeuwissen et al.), 
  • ‘Internal Control’ (Meeuwissen et al.) 
  • ‘Accounting Information Systems’ (Romney & Steinbart).

 • Starreveld et al. 1962
  Administratieve organisatie:
  Het gehele proces van organisatorische maatregelen dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van de administratie

  Starreveld et al. 1977
  Administratieve organisatie:
  Alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het kiezen uit alternatieve mogelijkheden (besturen in de enge zin), het doen functioneren en het beheersen van de huishouding en ten behoeve van de verantwoording, die daarvoor moet worden afgelegd.

 • Meeuwissen et al. :
  Interne controle:
  Alle controle op de oordeelsvorming en activiteiten van anderen door of namens de leiding van een organisatie.
 • AO draait om inrichten processen, in Nederland vormgegeven
  door de zogenaamde waardekringloop naar het idee van Starreveld 

 • interne controle is ingesteld om de processen te bewaken rondom de volledigheid en juistheid van de kosten en  opbrengsten te verantwoorden door controleverbanden aan te brengen
  (netwerk van controletotalen) . de waardekringloop.
 • volledige waardekringloop is niet altijd mogelijk. bij een incompleet netwerk moet worden vertrouwd op zachte toetsingsnormen i.p.v. harde normen
  Starreveld et al.
  • betrouwbaarheidstypologie gerangschikt naar de mate waarin de waardekringloop te onderkennen is.(hard naar zacht) - tolmodel

  Indeling naar contingentiefactoren (situationele), o.a. lands- en bedrijfscultuur,
  wet- en regelgeving, de bedrijfstak, omgevingsonzekerheid,
  organisatieomvang en de automatiseringsgraad.
  Voorbeeld inrichten van interne beheersingssysteem naar indeling van cultuurclassificatie van Hofstede (1980) in de dimensies ‘machtsafstand’, ‘risicomijding’, ‘masculiniteit’ en ‘individualisme’.
 • Balanced Score Card wordt gebruikt om de maatregelen (hard en zacht) in kaart te brengen om maatstaven te koppelen in vier perspectieven Klant, Financiën, Interne bedrijfsprocessen en Leren & Groei
 • Internal control is meer dan interne controle.
  Internal control COSO
  • effectiviteit en efficiency van processen
  • betrouwbaarheid van financiële rapportages
  • naleving regel- en wetgeving
  • (1994) beveiliging middelen tegen ongeautoriseerd gebruik, verkrijgen en verspreiden

  COSO 1 is door PCAOB aangewezen als passend systeem voor beoordeling van interne beheersingsmaatregelen.
  COBIT is nagenoeg gelijk aan COSO en gericht op IT Controls en IT Governance
  COSO ERM richt zich naast de interne controle op de risicobeheersing. meer gericht op de toekomst. Controle is gericht op verleden. Risico Management richt zich meer op doel en vooruitblik.
  Toevoeging:
  1. doelstellingen
  2. positieve en negatieve gebeurtenissen met invloed op de gestelde doelen
  3. reactie op verwacht risico (accepteren, vermijden, diversificeren, delen, overdragen)
 • Enterprise Risk Management (ERM) definitie door COSO
  proces om potentiële gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de organisatie te identificeren en beheersen om zodoende met een redelijke mate van zekerheid in staat te zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.
 • Internationale beweging en Nederlandse komt dichter bij elkaar.
  Nederlands gericht op processen maar ook steeds meer op risicobeheersing.
  Interne beheersing = Internal Control

  IT processen rondom betrouwbaarheid van informatieverzorgingsprocessen krijgt internationaal meer aandacht
 • Accounting Information System(AIS): systeem voor verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens om informatie te genereren voor beslissers.
 • Wat staat in SOX sectie 101?
  a)moeten de CFO’s en CEO’s van organisaties kwartaal- en jaarrapporten certificeren
  b)moet elk rapport dat bij de SEC wordt ingediend voorzien zijn van rapportage van de interne beheersing.
  c)mogen accountantskantoren niet bij dezelfde beursgenoteerde client zowel audit en non-audit activiteiten verrichten
  d)moet de PCAOB als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van audits bij beursgenoteerde organisaties bewaken.
  d
 • Volgens SOX 404
  a)moeten de CFO’s en CEO’s van organisaties kwartaal- en jaarrapporten certificeren
  b)moet elk rapport dat bij de SEC wordt ingediend voorzien zijn van rapportage van de interne beheersing.
  c)mogen accountantskantoren niet bij dezelfde beursgenoteerde client zowel audit en non-audit activiteiten verrichten
  d)moet de PCAOB als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van audits bij beursgenoteerde organisaties bewaken.
  b
 • Volgens SOX 302
  a)moeten de CFO’s en CEO’s van organisaties kwartaal- en jaarrapporten certificeren
  b)moet elk rapport dat bij de SEC wordt ingediend voorzien zijn van rapportage van de interne beheersing.
  c)mogen accountantskantoren niet bij dezelfde beursgenoteerde client zowel audit en non-audit activiteiten verrichten
  d)moet de PCAOB als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van audits bij beursgenoteerde organisaties bewaken.
  a
 • Volgens SOX sectie 201
  a)moeten de CFO’s en CEO’s van organisaties kwartaal- en jaarrapporten certificeren
  b)moet elk rapport dat bij de SEC wordt ingediend voorzien zijn van rapportage van de interne beheersing.
  c)mogen accountantskantoren niet bij dezelfde beursgenoteerde client zowel audit en non-audit activiteiten verrichten
  d)moet de PCAOB als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van audits bij beursgenoteerde organisaties bewaken.
  c
 • I Volgens Code Tabaksblat rapporteert het bestuur alleen aan de Raad van Commissarissen
  II Code Tabaksblad is een regel- en wetgeving
  a) I is waar, II is niet waar
  b) I is niet waar , II is waar
  c) I en II zijn beiden waar
  d) I en II zijn beiden niet waar
  d
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Volgens SOX 404a)moeten de CFO’s en CEO’s van organisaties kwartaal- en jaarrapporten certificerenb)moet elk rapport dat bij de SEC wordt ingediend voorzien zijn van rapportage van de interne beheersing.c)mogen accountantskantoren niet bij dezelfde beursgenoteerde client zowel audit en non-audit activiteiten verrichtend)moet de PCAOB als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van audits bij beursgenoteerde organisaties bewaken.
2
Volgens SOX 302a)moeten de CFO’s en CEO’s van organisaties kwartaal- en jaarrapporten certificerenb)moet elk rapport dat bij de SEC wordt ingediend voorzien zijn van rapportage van de interne beheersing.c)mogen accountantskantoren niet bij dezelfde beursgenoteerde client zowel audit en non-audit activiteiten verrichtend)moet de PCAOB als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van audits bij beursgenoteerde organisaties bewaken.
2
Volgens SOX sectie 201a)moeten de CFO’s en CEO’s van organisaties kwartaal- en jaarrapporten certificerenb)moet elk rapport dat bij de SEC wordt ingediend voorzien zijn van rapportage van de interne beheersing.c)mogen accountantskantoren niet bij dezelfde beursgenoteerde client zowel audit en non-audit activiteiten verrichtend)moet de PCAOB als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van audits bij beursgenoteerde organisaties bewaken.
2
Wat staat in SOX sectie 101?a)moeten de CFO’s en CEO’s van organisaties kwartaal- en jaarrapporten certificerenb)moet elk rapport dat bij de SEC wordt ingediend voorzien zijn van rapportage van de interne beheersing.c)mogen accountantskantoren niet bij dezelfde beursgenoteerde client zowel audit en non-audit activiteiten verrichtend)moet de PCAOB als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van audits bij beursgenoteerde organisaties bewaken.
2
Page 1 of 2