Summary Thema's Maatschappijleer VWO

-
1215 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Thema's Maatschappijleer VWO". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt, Kees Schuyt, Marlies Hagers, Marijke Linthorst, Theo Rijpkema, Theo Schuurman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Thema's Maatschappijleer VWO

 • 2.1 Idee en oorsprong van de rechtstaat

 • Wat voor dubbele zekerheid biedt een democratische rechtstaat?
  Burgers mogen meedoen aan vrije verkiezingen en de rechtstaat garandeert voor zover nodig bescherming tegen de machthebbers, ook als ze gekozen zijn.
 • Wat is een rechtstaat?
  Een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen macht en willekeur door de overheid.
 • Kamerleden, minister, burgemeester en andere bestuurders moeten zich aan de wet houden.
 • Uit welke drie beginselen bestaat een rechtstaat?
  Uit de trias politica, de grondrechten en het legaliteitsbeginsel.
 • Koningen zijn tegenwoordig in een constitutionele monarchie gebonden aan de grondwet.
 • Grondwettelijke bescherming van grondrechten, welke grondrechten?
  Bijvoorbeeld godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging en vergadering.
 • Wat zijn grondrechten?
  Dat zijn rechten die zo fundamenteel zijn voor de vrijheid, de ontplooiing, het welzijn en de bescherming van het individu en de groepen, dat ze in de grondwet vastgesteld zijn.
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  De overheid mag alleen beperkingen opleggen aan de vrijheid van de burgers als die beperkingen in wetten zijn vastgelegd en voor iedereen gelden.
 • 2.2 Grondwet en grondrechten

 • De grondwet is de belangrijkste wet die we hebben.
 • Constitutie = grondwet
 • Belangrijke waarde in onze grondwet: gelijkheid en vrijheid.
 • Wat is het censuskiesrecht?
  Alleen mannen die directe belasting betaalden, mochten stemmen.
 • Wat is het doel van de grondwet?
  - De begrenzing van de macht van de staat aan te geven en daarmee de vrijheden van burgers te garanderen.
  - Fundamentele rechten van burgers vast te leggen.
  - Aan te geven hoe de belangrijkste organen van de staat (koning, ministers, etc.) in grote lijnen zijn georganiseerd.
  - De eenheid van de staat uit te drukken en te zeggen dat de burgers, ondanks alle verschillen, toch één willen zijn en één willen blijven.
 • Waaruit is de grondwet opgebouwd?
  Uit de klassieke grondrechten, de sociale grondrechten, de organisatie van de macht en de wijziging van de grondwet.
 • Hoofdstuk 1 is het allerbelangrijkste deel van de grondwet, omdat hierin de grondrechten en burgerlijke vrijheden staan beschreven.
 • Waaruit bestaan de klassieke grondrechten?
  Hierin staan de grondwet en de burgerlijke vrijheden. Er staat het gelijkheidsbeginsel in, de politieke rechten en de vrijheidsrechten. Ook staan er de persoonlijke en juridische bescherming erin beschreven.
 • Bij de klassieke grondrechten is de overheid passief, de moeten de mensen hun gang laten gaan.
 • Wat is vastgelegd in de sociale grondrechten?
  De overheid heeft een zorgplicht tegenover de burgers op het gebied van: werkgelegenheid en vrije keuzen van arbeid, bestaanszekerheid en welvaart, leefbaarheid en milieu, volksgezondheid en woongelegenheid, onderwijs.
 • Bij de sociale grondrechten is de overheid actief, de overheid moet optreden om de sociale grondrechten waar te maken en dat de burgers ze niet kunnen afdwingen bij de rechter. Zo moet de overheid werkloosheid tegen gaan.
 • Hoofdstuk 2 t/m 7 van de grondwet: organisatie van de macht.
 • Wat is de organisatie van de macht?
  Hierin worden alle belangrijke organen en bestuurlijke functies geregeld. Ook staat in dit gedeelte hoe de trias politica is georganiseerd.
 • Noem een paar voorbeelden van bestuurlijke functies
  Koningsschap, regering, Staten-Generaal, wetgeving en bestuur, rechtspraak, provincies, gemeenten, waterschappen. 
 • Wat is een horizontale werking?
  De verhouding tussen burgers onderling.
 • Wat is een verticale werking?
  De verhouding tussen burgers en de overheid.
 • Hoe kun je een botsing van grondrechten voorkomen?
  Het ene recht boven het andere recht stellen. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is het verschil tussen een actiegroep en een politieke partij?
6
Wanneer kiest een land voor efficiënt besturen en wanneer kiest een land voor maximale participatie?
5
Waarom kan een burger in een dictatuur zijn eventuele rechten niet opeisen?
5
De media hebben als taak om de macht te controleren en het maatschappelijke debat te organiseren. Waarom kan dat niet in een dictatuur en wel in een democratie?
5
Page 1 of 150