Summary Stoornis en delict psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken

-
ISBN-10 9058981428 ISBN-13 9789058981424
119 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Stoornis en delict psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789058981424 or 9058981428. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Stoornis en delict psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken

 • 1 De psychische stoornis in het strafrecht

 • Wat zijn de stappen van de beslisboom van de rechter
  Stap 1: Beoordeling van het feit, niet bewezen? --> vrijspraak
  Stap 2: Bewezen feit ook strafbaar?
  Stap 3: Is de verdachte strafbaar? 
  Stap 4: Bepalen welke straf/maatregel de verdachte krijgt
 • Wat doen gedragsdeskundigen?
  - Ingeschakeld bij beoordeling over of de dader strafbaar is. 
  - Aanwezigheid psychische stoornissen
  - Kans op recidive
 • Wat is ontoerekeningsvatbaar?
  Als een verdachte een delict heeft gepleegd terwijl hij lijdt aan een geestelijke stoornis. De psychische stoornis kan ertoe leiden dat iemand zijn handelen niet overziet. De rechter is verplicht 2 GD in te schakelen
 • Waarom is alleen vast stellen van eens stoornis niet voldoende voor ontoerekeningsvatbaarheid?
  Het moet wel duidelijk zijn dat de stoornis zich voordeed ten tijde van het delict er is dus een verklarend verband nodig. Beoordeling van de relatie tussen stoornis en delict
 • Op welke manier moet toerekeningsvatbaarheid van het feit worden beoordeeld?
  Normatief oordeel (bindend, wat normaal en gewenst is)
 • Op welke manier moet toerekeningsvatbaarheid van de dader worden beoordeeld?
  Overwegend feitelijk oordeel
 • Wat is het stoornisperspectief?
  Het perspectief om delictgedrag te begrijpen vanuit een stoornis. Hiervan zullen kenmerken of symptomen van de stoornis moeten worden vertaald naar met die stoornis samenhangende gedragskenmerken --> disfuncties
 • Wat zijn relevantie functiestoornissen vanuit het stoornisperspectief?
  - Agressieve prikkelbaarheid
  - Impulsiviteit
  - Frustratietolerantie
  - Realiteitstoetsing
  - Vermogen tot empathie, reflectie, anticipatie, introspectie
 • Wat is het delictperspectief?
  Bij dit perspectief wordt er gekeken naar de manier waarop disfuncties doorwerken ten tijde van het delict.
 • Wat vraag je, je af bij het delictperspectief?
  - Relaas van de feitelijke gebeurtenissen
  - Redengeving voor het delict
  - Dader zijn voelen, denken & handelen ten tijde van het plegen van het delict
  - Verklaring voor afwijkingen van het huidige verhaal met verklaring voor het proces-verbaal
  - Uiting schaamte, spijt etc.
 • Wat is TBS?
  TerBeschikkingStelling, is een maatregel dat wordt opgelegd als er sprake is van een psychische stoornis.
 • Wat is een PIJ?
  Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Hier geldt een bestwilcriterium of strafrechtvreemd. Het zal gunstig zijn voor de dader zijn ontwikkeling
 • Wat is PPZ?
  Plaatsing in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Dit wordt opgelegd als de dader ook een gevaar is voor zichzelf
 • Wat is een ISD?
  Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (gedwongen max. 2 jaar). Wanneer de dader voornamelijk een gevaar is voor anderen en goederen. Voorwaarde: afgelopen 5 jaar minstens 3x veroordeeld
 • Welke maatregelen kan de rechter opleggen?
  - TBS
  - PPZ
  - PIJ
  - ISD
  - Onttrekking aan het verkeer
  - Ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel
  - Schadevergoeding
 • 2 Deskundigenonderzoek

 • Aan welke drie kenmerken moet een psychische stoornis voldoen?
  1: Er is sprake van een abnormaal verschijnsel, wijkt af van de norm
  2: Het verschijnsel brengt ongemak, lijden of bezorgdheid te weeg bij betrokkenen en/of diens omgeving
  3: Het vertoont kenmerken die ook bij anderen als storend worden ervaren
 • Welke elementen spelen altijd een rol in een diagnostisch interview?
  - Relevante persoonsgegevens
  - Probleemanamneses (delictanalyse)
  - Biografische anamnese
  - Familieanamnese    
  - Beoordeling van de actuele psychische toestand

  (anamnese=voorgeschiedenis)
 • Welke elementen in een diagnostisch interview zijn van belang?
  - Indrukken
  - Expressie
  - Bewustzijn
  - Zelf beleving
  - Geheugen en concentratie
  - Waarneming
  - Denken
  - Voelen en verlangen
  - Wils functies
  - Interactiekenmerken
 • Wat is een individualiserend onderzoek?
  Gericht op het krijgen van inzicht in de doorwerking van een stoornis of ontwikkeling bij deze persoon ten tijde van het delict. Verband tussen stoornis en gedrag.
 • Welke drie soorten verbanden zijn er in een individualiserend onderzoek?
  - Gelijktijdigheidsverband = stoornis/gebrek deed zich voor tijdens het delict
  - Betekenisverband = stoornis/gebrek is invloed geweest op de gedragskeuzemogelijkheden ten tijde van het delict
  - Direct causaal verband = delict is veroorzaakt door de stoornis
 • Wat zijn de drie vormen van risicotaxatie?
  - Ongestructureerde klinische taxatie = deskundige gebruikt zijn vakkennis, ervaring en intuïtie om recidivekans te taxeren (gebrek empirische onderbouwing).
  -  Actuariële risicotaxatie = Volgens een vaste methode, via empirisch onderzoek. Onveranderlijke uit het verleden/beïnvloedbare in de toekomst
  - Gestructureerde klinische taxatie = vakkennis en volgens een vaste methode
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat zijn de stappen van de beslisboom van de rechter
1
Wat doen gedragsdeskundigen?
1
Wat is ontoerekeningsvatbaar?
1
Waarom is alleen vast stellen van eens stoornis niet voldoende voor ontoerekeningsvatbaarheid?
1
Page 1 of 30