Recht

by
112 Flashcards & Notes
1 Students
 • These notes: FREE
 • +380.000 other summaries: FREE
 • A mini bootcamp effective studying: FREE
 • A unique study tool: FREE
 • A practice tool for this summary: FREE

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Recht

 • 1 Grondslagen van het Nederlands Recht

 • Natuurrecht
  rechtsnormen die niet zijn gebonden aan een bepaald tijdskarakter of een bepaald territorium. Ze hebben een universeel karakter.
 • Materiele wetgeving
  een algemene en voor burgers bindende regeling die door een overheidsinstantie is vastgesteld op basis van een haar daartoe expliciet verleende bevoegdheid (zoals woningwet of een gemeentelijke verordening)
 • sociale grondrechten
  verplichtingen voor de overheid om actief op te treden ten behoeve van de welvaart en het welzijn van de burgers. Voorbeeld: recht op bestaanszekerheid, recht op goed onderwijs.
 • Vier rechtsbronnen van het positieve recht
  1. Wetgeving (onderscheid wetten formele zin en materiele zin)
  2. Algemene besluiten van internationale organisaties & verdragen
  3. Jurisprudentie
  4. Ongeschreven recht (gewoonterecht = regels die in de loop der tijd in een beroepsgroep zijn gegroeid en door leden bindend worden ervaren, en ongeschreven recht = fairplay)
 • Klassieke grondrechten
  Fundamentele rechten van burgers waarop de overheid in het beginsel gen inbreuk mag maken. Zoals discriminatie verbod of vrijheid van meningsuiting
 • Voorrangsregels van het recht
  1. Van hoog naar laag (formeel recht boven materiel recht)
  2. bijzondere wetten gaan boven algemene wetten
  3. nieuwe wetten gaan boven oude wetten
 • Positief recht
  algemene, voor herhaalde toepassing vatbare normen die op een bepaald tijd stip binnen een bepaald territoriaal gebied gelden en waarvan de naleving kan worden afgedragen via de rechter.
 • Contrarioredenering
  De wettelijke bepaling wordt niet toegepast omdat de regeling niet bedoeld is voor dergelijke gevallen.
 • Analogieredenering
  Er wordt een wettelijke bepaling toegepast waarvoor die bepaling niet bedoeld lijkt te zijn, regels worden algemener.
 • formele wetgeving (procesrecht)
  Regeling die door de regering en eerste en tweede kamer van de staten generaal gezamenlijk is vastgesteld.
 • 2 Staatsrecht

 • Normen hierarchie
  1. ieder verbindende verdragsbepaling/EG recht
  2. statuut
  3. grondwet
  4. wetten in formele zin
  5. algemene maatregelen van bestuur
  6. ministeriele regelingen
  7. provinciale verordeningen
  8. gemeentelijke verordeningen
 • Staat
  Geheel van overheidsinstanties die gezag uitoefenen over mensen die binnen ene bepaald territoriaal gebied wonen .
 • Rechtvaardigheidsgrond
  Neemt de strafbaarheid van het feit weg, bijvoorbeeld bij een bevoegd gegeven ambtelijk bevel.
 • Ontslag van rechtsvervolging
  Er is we voldoende bewijs maar er is sprake van een strafuitsluistingsgrond.
 • Sociale grondrechten
  Bepalingen waarin de overheid juist wordt opgeroepen om iets te doen. Het zijn GEEN juridische aanspraken die de burgers tegen de overheid kunnen inroepen.
 • Klassieke grondrechten
  Bakenen en gebied af waar de overheid buiten moet blijven. Zij hebben een juridische functie: de overheid kan op het matje geroepen worden.
 • Vrijspreken
  Betekent niet dat de verdachte het misdrijf niet heeft gepleegd, maar het betekent wel dat het niet te bewijzen valt in de ogen van de rechter.
 • Schulduitslutingsgrond
  Er is sprake van strafbaarheid van de dader, bijvoorbeeld bij psychische overmacht.
 • Staatsrecht
  Houdt zich met name bezig met het vraagstuk van de machtsuitoefening door een bevoegde overheid. (staatsrecht = overheidsrecht)
Read the full summary
This summary: FREE. +380.000 other summaries: FREE. A mini bootcamp effective studying: FREE. A unique study tool: FREE. A practice tool for this summary: FREE

Example questions in this summary

Klassieke grondrechten
1
sociale grondrechten
1
Positief recht
1
Natuurrecht
1
Page 1 of 28