Interne geneeskunde en chirurgie

by (2009)
ISBN-10 9031349755 ISBN-13 9789031349753
115 Flashcards & Notes
16 Students

This summary is one of the 380.000 other summaries available on this platform. Learn more about your Study Smart Package.


Learn more

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Interne geneeskunde en chirurgie

 • 7.2 Respiratie en respiratoire insufficiëntie

 • Wat is respiratie?
  het opnemen van zuurstof in het bloed en de afgifte van koolzuurgas naar de (relatieve) buitenwereld
 • Wat is diffusie?
  het bewegen van deeltjes van een plaats waar ze meer voorkomen, naar een plaats waar ze minder voorkomen totdat een evenwicht is bereikt. 
 • Wat wordt bedoeld met respiratoire insufficiëntie?
  Longfalen (respiratoire insufficiëntie). Het kan zich in ernstige situaties bij longziekten ontwikkelen. Centraal staat hierin het ontsporen van respiratie, diffusie en perfusie, al dan niet met elkaar gecombineerd.
 • de verdichtingen zijn het gevolg van beschadigingen van de wanden van de longblaasjes (bijv. na aspiratie, door bijna verdrinking of door inhalatie van giftige stoffen) of van de capillairwanden (bijv. bij sepsis of als gevolg van DIS (diffuse intravasale stolling) of bij patiënten met meerdere levensbedreigende verwondingen). In het ziekteverloop kan fibrose ontstaan. 
 • Hoe is de behandeling?
  Hij is gericht op bestrijding van onderliggende oorzaken, verder zuurstoftoediening en zo nodig overbruggende beademing. 
 • 7.2.1 Oorzaken

 • Wat is respiratoire acidose?
  Verzuring in het bloed, door toegenomen koolzuurspanning, deze acidose het gevolg is van een gestoorde respiratie
 • Wat zijn de symptomen van Acute Respiratoire Insufficiëntie (ARDS)?
  • acute kortademigheid (dyspneu), 
  • versnelde ademhaling (tachypneu) en cyanose. 
  • Op de röntgenfoto zijn over beide longen lokaal verdichtingen te zien.
 • Wat is Chronische respiratoire insufficiëntie?
  Chronische respiratoire insufficiëntie kan het gevolg zijn van langduriger aanwezig zijn van stoornissen in de diffusie, perfusie of ventilatie. Het is vaak ook een combinatie van de drie. Oorzaken hiervoor zijn chronische ziekteprocessen die zich in de longen en de longvliezen afspelen, zoals ernstige chronic obstructive pulmonary disease (COPD), vaatafwijkingen (pulmonale hypertensie, herhaaldelijke of aanhoudende longembolieën), maar ook longoedeem als gevolg van een decompensatio cordis links.
 • Wat zijn de oorzaken van CRI?
  • chronische ziekteprocessen die zich in de longen en de longvliezen afspelen, zoals ernstige chronic obstructive pulmonary disease (COPD), vaatafwijkingen (pulmonale hypertensie, herhaaldelijke of aanhoudende longembolieën), 
  • longoedeem als gevolg van een decompensatio cordis links. De gasuitwisselingsstoornis uit zich in verlaagde PaO2 (hypoxemie), maar vooral in een toegenomen PaCO2 (hypercapnie). Dit beeld wordt longfalen (in engere zin) genoemd. 
  • Het is ook mogelijk dat het functioneren van de ademhaling door andere stoornissen niet goed gebeurt (pompfalen), bijvoorbeeld door:
  - stoornissen in de functie van het ademcentrum, door neurologische aandoeningen of na overdosering van geneesmiddelen zoals morfine en sommige slaapmiddelen;
  - neurologische aandoeningen en spierziekten, met als gevolg slecht functionerende ademhalingsspieren (bijv. bij myasthenia gravis, Guillain-Barré en spierdystrofie);
  - instabiliteit van de thoraxwand, na bijvoorbeeld een thoraxtrauma waarbij ribben op meerdere plaatsen zijn gebroken (fladderthorax);
  - ziekten aan de wervelkolom, waardoor de ribben slecht kunnen bewegen, onder andere bij de ziekte van Bechterew of bij een ernstige kyfose;
  - vermoeidheid/zwakte van de ademhalingsspieren, door overbelasting (zoals bij chronische longziekten met een bemoeilijkte ademhaling), een slechte voedingstoestand of een slecht hart.
 • 7.2.2 Symptomen

 • De symptomen bij respiratoire insufficiëntie worden in de eerste plaats bepaald door de veroorzakende aandoeningen; daardoor kan het beeld heel verschillend zijn. Een aantal symptomen is echter te wijten aan hypoxie en hypercapnie. Beide beïnvloeden de hogere hersenfuncties en veroorzaken vaak:
  • verminderde psychische spankracht;
  • initiatiefverlies;
  • verminderd reactievermogen;
  • slaperigheid;
  • sufheid;
  • eventueel bewusteloosheid
 • Sufheid zal weer de hypoventilatie bevorderen, waardoor de longventilatie nog slechter wordt en zich een vicieuze cirkel ontwikkelt.
 • Als gevolg van een toegenomen activiteit van het sympathische zenuwstelsel is de pols versneld, transpireert de patiënt en kan deze rooddoorlopen ogen hebben. Hypercapnie geeft ook nog vaatverwijding in de hersenen, waardoor de druk in de schedel toeneemt en hoofdpijn ontstaat.
 • Wat is het accentverschil in klachten tussen acute en chronische insufficiëntie?
  • Cyanose en bewustzijnsverlies, maar ook 
  • onrust, 
  • verwardheid, 
  • zweten, 
  • hypertensie en 
  • tachycardie treden bij een langzaam ontstane chronische vorm veel minder op.
 • 7.2.3 Behandeling

 • Therapie van respiratoire insufficiëntie bestaat uit de volgende maatregelen:

  • zo goed mogelijk behandelen van de aandoening die ertoe heeft geleid; 

  • gecontroleerde zuurstoftoediening, zo nodig corrigeren van de acidose met i.v. bicarbonaat (alleen in geval van zeer ernstige acidose); 

  • kunstmatige beademing indien noodzakelijk (invasief of niet-invasief); 

  • controle en bijsturing van plasma-kaliumwaarden tijdens de hersteltijd.
 • Als door een (te) ruime zuurstoftoediening het lage zuurstofgehalte in het bloed wordt gecorrigeerd, bestaat het gevaar dat de prikkel van de chemoreceptoren uitvalt terwijl de gevoeligheid van het ademcentrum in het verlengde merg niet hersteld is. Het gevolg is een ademdepressie, waardoor de respiratoire insufficiëntie toeneemt in plaats van verbetert. In dat geval worden de adembewegingen langzamer, neemt de sufheid toe, klaagt de patiënt over hoofdpijn en wordt hij verward. De zuurstoftoediening moet worden verminderd en de ademhaling moet op een andere wijze worden verbeterd. In het verleden werd het zenuwstelsel gestimuleerd met behulp van medicamenten. Deze middelen hebben echter een zeer beperkt effect en zijn nagenoeg voorbijgestreefd door de komst van niet-invasieve ademhalingsondersteuning. De patiënt moet aangezet worden tot ademhalen en hoesten. De fysiotherapeut kan bij dit alles zeer behulpzaam zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting is samen met 380.000 andere samenvattingen en nog veel meer onderdeel van jouw Study Smart Package.

Example questions in this summary

Wat is respiratie?
2
Wat is diffusie?
2
Wat wordt bedoeld met respiratoire insufficiëntie?
2
Hoe is de behandeling?
2
Page 1 of 22