Summary inleiding privaatrecht

-
869 Flashcards & Notes
40 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "inleiding privaatrecht". The author(s) of the book is/are ou. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - inleiding privaatrecht

 • 1 inleiding in het privaatrecht

 • Publiekrecht-Privaatrecht.
  Materieel privaatrecht-Formeel privaatrecht.
  Personen- en familierecht.
 • 1.1 privaatrecht en publiekrecht

 • privaatrecht ofwel burgerlijk recht

 • Welke criteria zijn er om het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht aan te duiden?
  Subjecten die het betreft: betreft het de juridische relatie tussen burgers onderling, dan betreft het privaatrecht;  betreft het een juridische relatie tussen overheden onderling over een overheid en één of meerdere burgers, dan betreft het publiekrecht.
  Belangen die gediend worden: privaatrecht regelt het belang van individuele burgers, particuliere belangen; publiekrecht regelt het algemeen belang.
  De wijze waarop het recht gehandhaafd wordt: bij privaatrecht heeft de betrokken individu zelf het recht het initiatief te nemen; bij publiekrecht ligt het initiatief tot handhaving van de rechtsregels bij de overheid.
 • In welk opzicht onderscheidt het privaatrecht zich van het publiekrecht?

  1. de subjecten die een rol spelen 
  2. het belang dat gediend wordt
  3. de wijze van handhaving van de regels
 • Publiekrecht: algemeen belang.

  Privaatrecht: particulier belang.

   

 • Welke relativeringen kunnen op de onderscheidende criteria (scheiding publ.r. - priv.r. worden aangebracht?
  T.a.v. het criterium: de subjecten die het betreft:
  Let op want de overheid kan wel degelijk ook privaatrechtelijke handelingen verrichten, zoals het sluiten van een koopovereenkomst (ook al moet zij daarin dan soms toch extra voorzichtig zijn!). Als de overheid publiekrechtelijk handelt betreft het die handelingen die haar specifiek als overheid zijn toegekend.
  T.a.v. het criterium: de belangen die gediend worden: 
  Let op want de overheid kan soms publiekrechtelijk ingrijpen in zaken die eigenlijk te maken hebben met een privaatrechtelijke rechtsbetrekking. (het instellen v.e. minimum prijs voor melk).
  T.a.v. het criterium: de wijze waarop het recht gehandhaafd wordt:
  Let op, het is als je slachtoffer bent van een misdrijf niet mogelijk om het initiatief tot vervolging van de dader in het kader van het strafrecht in te stellen maar het is wel mogelijk om een schadeclaim 6:162 in te dienen. (Soms kan dit parallel aan de strafrechtzaak lopen; dit is eigen toevoeging: 'voegen' wordt dan meteen door de officier van justitie meegenomen???).

 • Welke regels behoren tot het publiekrecht?
  Staatsrecht: regels betreffende de inrichting van de overheid.
  Administratief of bestuursrecht: regels op grond waarvan de overheid mag ingrijpen in de levenssfeer vd burgers ter regeling van de samenleving plus de regels van het procesrecht die hiermee te maken hebben.
  Strafrecht: de regels die aangeven welke gedragingen strafbaar zijn, welke straffen opgelegd mogen worden en het betreffende procesrecht.
 • Waarin kan het privaatrecht worden onderverdeeld?

  1. Materieel privaatrecht: betreft regels die aan de personen rechten en plichten toekennen (bijv. BW, Faillissementswet, Pachtwet en Wetboek van Koophandel).
  2. Formeel Privaatrecht: hoe kan men zich tot de rechter wenden en hoe kan een rechterlijk vonnis ten uitvoer worden gelegd (bijv. RV, RO, Faillissementswet en de Advocatenwet).
 • burgerlijk recht = privaatrecht

   

  Term burgerlijk geeft weer dat in rechtsgebied gaat om rechten en plichten van burgers onderling.

   

 • 1.1.1 materieel privaatrecht

 • Materieel recht heeft betrekking op de inhoud van het recht.

  Is gedeelte van recht waarin de inhoud van de relaties tussen burgers onderling wordt geregeld. Maw: betreft de regels die aan de personen rechten en plichten toekennen.

 • Welke regels behoren tot materieel privaatrecht?
  Materieel privaatrecht betreft de inhoud van het privaatrecht: de regels die aan personen rechten en plichten toekennen.
 • Waar zijn de regels van het materieel privaatrecht te vinden?
  In het burgerlijk wetboek, en in afzonderlijke wetten zoals de Faillissementswet en de Pachtwet, en voorts nog in het wetboek van koophandel.
 • 1.1.1.1 formeel privaatrecht

 • Welke regels behoren  tot het formeel privaatrecht?
  Formeel privaatrecht betreft de regels die aangeven hoe men, de burger, diens materieel privaatrecht kan verwezenlijken.
 • Waar zijn de regels van het formele privaatrecht te vinden?
  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Wet op de rechterlijke organisatie; Wet op de Rechtsbijstand, de Advocatenwet; de Faillissementswet (in deze wet  dus zowel mat.priv.r. als form.priv.r.).
 • Formeel privaatrecht of burgerlijk procesrecht geeft aan op welke wijze men het materiele privaatrecht kan verwezenlijken. Maw: hoe iemand, wiens recht geschonden is, zich tot de rechter kan wenden en hoe een rechterlijk vonnis ten uitvoer kan worden gelegd.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Welke criteria zijn er om het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht aan te duiden?
10
Welke relativeringen kunnen op de onderscheidende criteria (scheiding publ.r. - priv.r. worden aangebracht?
10
Welke regels behoren tot het publiekrecht?
10
Welke regels behoren tot materieel privaatrecht?
10
Page 1 of 65