Het woord

by (1980)
127 Flashcards & Notes
1 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Het woord

 • 1 maatschappij

 • Waarin is de echte rust, het echte geluk te vinden?
  in God (Augustinus zegt: Onrustig is ons hart, totdat het rust vind in u o God)
 • Wat is het belang van bijbel onderzoek?
  1. De rijkdom die erin de Bijbel te vinden is in de goudmijn van Gods woord.
  2. Genademiddel: God werkt door Woord en Geest
  3. Zwaard des Geestes.
  4. Je kunt met de bijbel standpunten mee uitleggen.
  5. apologetiek.
  6. Waarden en normen.
  7. Praten over de Bijbelse boodschap.
 • Wat is wedergeboorte?
  Van dood word je levend gemaakt
 • Wat is geloof?
  zekere kennis of een vast vertrouwen. (voor waar houden wat God gezegd heeft.)
 • Wat is bekering:
  Afsterving oude mens, opstanding nieuwe mens.
 • Wat wordt er bedoeld met Gods voorzienigheid?
  Gods regering over alle dingen. Gods onder houding, medewerking en regering. 
 • Wat is apologetiek?
  De verdediging van je geloof.
 • Welke adviezen kom je in de paragraaf tegen?
  1. Niet ongeintreseerd in de bijbel lezen.
  2. 2 of 3 teksten in je hoofd nemen en daarover nadenken in de maatschappij.
  3. On hart vernieuwen ons onderwijzen..
 • Wat is de kern van de bijbel?
  1. De mens is goed geschapen en in het paradijs.
  2. Daarna van God afgevallen door onze eigen ongehoorzaamheid.
  3. Deze verbroken verhouding kan hersteld worden door te geloven in Jezus kruis, dood en opstanding.
 • leer de moederbelofte: gen 3 vers 15:
  En Ik zal  vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
  en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;Dat zal u de kop vermorzelen,
  en u zult Het de hiel vermorzelen. 
 • Wat houdt herschepping in?
  Alleen door geloof in de Heere Jezus Christus kan de verloren gemeenschap met God, onze schepper, hersteld worden.
 • Wat is heilsgeschiedenis?
  1. De vervulling van de belofte van de Messias
  2. En de uitvoering en oprichting van het genadeverbond
  3. beginnend bij Adam en eva.
  4. Eindigend het 400 jaar zwijgen van de Profeten tot aan het kerstfeest.  (ff doorlezen | vr. 4. p.2)
 • Leg uit wat heilsfeiten zijn:
  1. Kerst. = geboorte van Jezus.
  2. Goede vrijdag = zijn sterven.
  3. Pasen = zijn opstanding.
  4. Hemelvaart.
  5. pinksteren = uitstorting van de Heilige Geest.
  6. Wederkomst. 
 • De Pentateuch, of boeken van Mozes:
  Genesis
  Exodus
  Leviticus
  Numeri
  Deuteronomium
 • Historische boeken en geschriften:
  Jozua 
  Richteren
  Ruth
  1 en 2 Samuël
  1 en 2 Koningen
  1 en 2 Kronieken
  Ezra
  Nehemia
  Esther
 • Leer- en dichterlijke boeken (wijsheids)
  Job
  Psalmen
  Spreuken
  Prediker
  Hooglied
 • Profetische boeken:
  Jesaja
  Jeremia
  Klaagliederen
  Ezechiël
  Daniël
 • kleine profeten (prof. boeken)
  Hosea
  Joël
  Amos
  Obadja
  Jona
  Micha
  Nahum
  Habakuk
  Zefanja
  Haggaï
  Zacharia
  Maleachi
 • Evangelie beschrijving:
  Mattheüs
  Markus
  Lukas
  Johannes
 • Beschrijving zending apostelen
  Handelingen
 • Aan gemeenten of personen geadresseerde zendbrieven
  Romeinen
  1 en 2 Korhinthe
  Galaten
  Efeze
  Filippenzen
  Kolossenzen
  1 en 2 Thessalonicenzen
  1 en 2 Timotheüs
  Titus
  Filemon
 • Algemene zendbrieven
  Hebreeën
  Jakobus
  1 en 2 Petrus
  1,2 en 3 Johannes
  Judas
 • Apocalyps
  Openbaring van Johannes.
 • Welke argumenten zijn er op school om aandacht te besteden aan vorming en toerusting?
  1. Zodat je je geloof en je standpunten kunt bepalen en verdedigen. 
  2. Het unieke van het christelijk geloof uitleggen.
  3. Je waarden en normen bepalen.
  4. Bijbelse boodschap hanteren.
 • Hoe kwam de bijbel tot stand?
  1. De bijbalschrijver's zijn organisch geïnspireerd.
  2. God hield rekening met hun aanleg, karakter en capaciteiten maar bleef zelf de hoofdauteur.
 • Waarom worden de bijbel boeken canoniek genoemd?
   Canon betekent maatstaf, zo zijn de Bijbelboeken dus een maatstaf van God geschreven. 
 • Hoe is de bijbel tot stand gekomen (2) ?
  1. Van Adam tot Mozes mondeling.
  2. Daarna is men op kleitabletten, papyrus, perkament en als laatste op papier geschreven.  
 • Waar is papyrus van gemaakt?
  Gedroogd riet.
 • Wat is perkament?
  Gedroogde dieren huiden.
 • In welke taal is de bijbel geschreven?
  OT = Hebreeuws.
  NT = Grieks.
 • Wat is organische inspiratie?
  Je komt in de bijbel de achtergrond van de schrijvers terug. De Heere heeft ze dus niet als typemachine gebruikt.
 • Wat is zelfgetuignis?
  Gods kinderen voelen de waarheid van de Schriften in hun harten. lees ook artikel 5 NGB.
 • Wanneer is de canon vastgesteld?
  Op de synode van 393 te Hippo Reius. 
 • Welke eenheid vind je terug in de Bijbel?
  1. Een God.
  2. Continuïteit in de Bijbel.
  3. Profetieën worden vervuld.
  4. Christus is de enige weg.

 • Lees onderstaande nog even door.
   Vanaf Genesis tot en met de Openbaring van Johannes getuigt het Woord van één en dezelfde God.
   Er zit continuïteit in de Bijbel, vanaf het Oude naar het Nieuwe Testament. De Heere Jezus Zelf, beroept zich keer op keer op het Oude Testament.
   Vele, naar de mens gerekend, onmogelijke profetieën worden verkondigd en later op Gods tijd vervuld.
   Vanaf het begin tot het einde van de Bijbel is er één groot thema: de Persoon en het werk van Christus. Hij wordt jou als de enige weg tot God voorgesteld. ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven’.
   De Bijbelse leerstellingen zijn in harmonie met elkaar, ook al zijn ze geschreven door 44 schrijvers gedurende meer dan 16 eeuwen (de canon bestaat uit 66 Bijbelboeken). De Nieuwtestamentische schrijvers citeren dan ook steeds uit het Oude Testament.
   Bepaalde thema’s zoals zonde en genade, Gods trouw en de ontrouw van mensen, ellende, verlossing en dankbaarheid komen steeds terug.
   In alle boeken gaat het over de relatie tussen God en de mens en Zijn handelen gedurende de geschiedenis.
 • zie afb.
 • brontalen van de bijbel OT NT?
  OT = Hebreeuws. 
  NT = Grieks.
 • Verschillende bijbel vertalingen:
  zie p. 31
 • Wat betekent concordantie vertalen?
  Woord voor woord vertalen, oorspronkelijke tekst, woordvolgorde + woordgebruik. 
 • Wat betekent idiolect vertalen?
  Woord voor woord vertalen, oorspronkelijke tekst. + vorm +sfeer + opbouw.
 • Wat betekent dynamisch-equivalent vertalen?
  Gedachte voor gedachte, een aangepast taalniveau + gebruik.

  Bijv: Groot Nieuws Bijbel.
 • Wat zijn Parafrasen?
  Een populaire vertelling, hedendaags taalgebruik. 

  bijv: Het Boek.
 • Waarom heet de staten vertaling zo?
  Omdat hij in opdracht van de Staten Generaal is gemaakt en bekostigt.
 • Waarom hebben de vertalers de kanttekeningen toegevoegd? 
  1. Moeilijk te vertalen woorden worden uitgelegd.
  2. Er word uitleg gegeven bij tekst.
  3. Er word ook verwezen naar andere teksten.
  4. Er word ruimte gelaten voor meerdere vertalingen.
 • Noem een aantal vertalers: 
  (OT)

  1. Johannes Bogerman.
  2. Willem Baudartius.
  3. Jacobus Rolandus.
  4. Gerson Becerus.
 • Waar werd bij hun benoeming op gelet?
  Bekwaam als theoloog, talenkennis, vrome en heilige levenswandel.
 • Noem 4 functies kanttekeningen:
  1. Vertaling van wat er letterlijk in het Hebreeuws / Grieks staat.
  2. Verwijzingen van gelijke strekking.
  3. Verantwoording van vertaling.
  4. Uitleg van Bijbelteksten.
 • Wat is een belangrijke regel met betrekking tot bijbelonderzoek?
  1. Lees de bijbel zelf.
  2  Lees de Kantekeningen.
  3. Lees dan pas een Bijbelverklaring.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Waarin is de echte rust, het echte geluk te vinden?
1
Wat is geloof?
1
Wat is bekering:
1
Wat is apologetiek?
1
Page 1 of 29