De grondslag van het vermogensrecht

by (2013)
135 Flashcards & Notes
1 Students
 • These notes: FREE
 • +380.000 other summaries: FREE
 • A mini bootcamp effective studying: FREE
 • A unique study tool: FREE
 • A practice tool for this summary: FREE

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De grondslag van het vermogensrecht

 • 1.1 Rechtsregels

 • Wat zijn rechtsregels?

  Regels die als zodanig worden erkend en door rechters en andere autoriteiten worden toegepast en afgedwongen.

 • Hoe noemt men zulke regels?

  juridisch relevant en rechtens afdwingbaar.

 • Enkele voorbeelden van rechtsregels zijn:

  Op de openbare weg moet verkeer rechts houden, wie iets koopt moet daarvoor betalen

 • Waar worden alle andere regels onder verstaan die niet onder rechtsregels vallen?

  Moraal en fatsoen

 • 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht

 • Aan de hand van welke kenmerken valt iets onder privaat of publiekrecht?

  Dit heeft te maken met de relaties die de overheid en de burgers met elkaar of onderling hebben

 • Welke recht wordt onder het publiekrecht gerekend?

  Staatsrecht, bestuursrecht, het strafrecht en het belastingrecht

 • Welk recht wordt onder het privaatrecht (burgerlijk recht) gerekend?

  Personen- en familierecht, het vermogensrecht en het ondernemingsrecht

 • Wat regelt het publiekrecht?

  Het publiekrecht regelt de verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van verschillende overheidsorganen

 • Wat regelt het privaatrecht?

  Het privaatrecht geeft regels die de onderlinge verhouding van mensen betreffen, zoals 'wie iets koopt, moet daarvoor een koopprijs betalen' , 'echtgenoten zijn verplicht elkaar het nodige te verschaffen' of  'het bestuur van de BV wordt benoemd door de Algemene vergadering van aandeelhouders'.

 • Waar hangt het van af of de regels van het privaatrecht gelden?

  In de eerste plaats is de vraag wanneer iemand de rechten tegenover anderen kan uitoefenen.

  In de tweede plaats is de vraag wie diegene zijn die deze rechten hebben.

 • 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht

 • Wat is het verschil tussen dwingend recht en aanvullend (regelend) recht?

  Van het dwingend recht mag niet worden afgeweken, het aanvullend recht is slechts van toepassing voorzover partijen zelf geen regeling hebben getroffen.

 • Wat is de sanctie bij overtreding van een regel van het dwingend recht?

  De nietigheid van de betreffende rechtshandeling, waardoor deze niet meer geldig is.

 • Welke rechtsregels is het dwingend recht van toepassing en voor welke rechtsregels het aanvullend recht?

  De regels van het publiekrecht zijn altijd dwingend voorgeschreven, in het privaatrecht komen zowel regels van dwingend als van aanvullend of regelend recht voor.

 • 1.1.3 Materieel en formeel recht

 • Waar kan je het materieel privaat recht vinden in de wetboeken?

  Burgerlijk wetboek en het wetboek van Koophandel

 • Wat regelt het materiaal recht?

  De inhoud van de rechtsregels, zoals wanneer sprake is van een eigendomsrecht of wanneer een overeenkomst totstandkomt of deze moet worden nagekomen

 • Wat bepaalt het materieel strafrecht en waarin is dit vastgelegd?

  Het materieel strafrecht bepaalt of er sprake is van diefstal of verduistering en is vastgelegd in het Wetboek van strafrecht

 • Welk recht geeft aan hoe de regels van materieel recht worden gehandhaafd?

  De regels van formeel recht (procesrecht)

 • In welk wetboek is het privaatrechtelijk procesrecht en strafprocesrecht geregeld?

  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) en Wetboek van Strafvordering (WvSv)

Read the full summary
This summary: FREE. +380.000 other summaries: FREE. A mini bootcamp effective studying: FREE. A unique study tool: FREE. A practice tool for this summary: FREE

Example questions in this summary

Wat zijn rechtsregels?
1
Hoe noemt men zulke regels?
1
Enkele voorbeelden van rechtsregels zijn:
1
Waar worden alle andere regels onder verstaan die niet onder rechtsregels vallen?
1
Page 1 of 24