Summary Class notes - Sociale psychologie

-
173 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Sociale psychologie

 • 1456700400 Hoofdstuk 9

 • Sociale groep definitie
  Groep mensen die karakteristieken of trekken delen. Vb. interesses, leeftijd, sekse
 • Face to face groep definitie
  2 of meer mensen die interactie met elkaar hebben en elkaar beïnvloeden
 • Verschil en gelijkenis sociale normen en attitudes
  - attitudes zijn +/-  evaluaties van individu, sociale normen zijn evaluaties van groep over wat waar/onwaar, goed/slecht, gepast/ongepast is.
  - beide mentale representaties van gedachtes, gevoelens, gedragingen.
 • Descriptieve en injunctieve (prescriptieve normen
  - wat een groep denkt/voelt/doet
  - wat mensen horen te denken/voelen/doen = wetten, of impliciet (ongeschreven).
 • Conformiteit + 2 soorten + verschil in culturen
  gelijkheid in gedachtes, gevoelens, gedragingen van een persoon naar een sociale norm.
  - privé conformiteit = bewust groepsnorm als eigen accepteren ook als groep er niet meer is.
  - publieke conformiteit = publiekelijk eens met groepsnorm, norm in privéleven niet accepteren; openlijk gedrag tonen dat consistent is met sociale normen die niet eigen zijn gemaakt.
  - collectivistische culturen --> hogere conformiteit
 • 4 motieven voor conformeren
  - We verwachten dat iedereen de wereld het zelfde ziet: 1. anderen zien de wereld zoals wij die zien (false consensus effect), 2. wij zien de wereld zoals anderen dat zien.
  - Om in controle te zijn = Informationele invloed, mastery = hoe meer gedeeld door mensen hoe meer waarschijnlijk dat het werkelijkheid is. Halen van informatie uit sociale omgeving.
  - Om verbonden te zijn = niet uitgesloten zijn = normatieve invloed
  - Me and mine (referentiegroepen) motief
 • Newcomb experiment + ontstaan en definitie sociale normen
  - Wonen op campus in Engeland beïnvloedt politieke voorkeur.
  - Mensen worden beïnvloed door gedrag van anderen, meer interactie is meer aanpassen van gedachtes etc --> sociale norm.
  - Geprefereerde/geaccepteerde manier van denken van een groep
 • Sherif autokinetische illusie (emperisch aantonen van sociale normen) + resultaat
  - stipje in donker lijkt te bewegen, gaat er een groepsnorm ontstaan over hoeveel die stip beweegt.
  - consensus gemaakt per groep (goede beschrijving van werkelijkheid) dus week later zelfde antwoord = conformiteit.
 • Asch (gevolg Sherif autokinetische illusie), niet ambigue stimulus. Lengte schattingen
  - 1 correct antwoord, wordt er dan nog steeds geconformeerd naar groep?
  langste van staafjes in een groep beoordelen. 2/3 gaat niet mee met de groep.
 • Wanneer treedt informationele invloed op
  - ambigue situaties
  - onzekerheid
  - grotere aantallen
 • Normatieve invloed (connectedness) Eisenberger + gevolgen Williams
  Registratie van stimulus voor afwijzing heeft zelfde kenmerken als fysieke pijn
  -  1 Heftige emoties, 2. laag zelfbeeld, 3. laag gevoel van ergens bij horen, 4. laag gevoel van controle, 5. laag gevoel van betekenis
  Niet afhankelijk van persoonlijkheid.
 • Vormen van conformiteit
  - opgelegd. Vb. uniform dragen.
  - zelf gekozen. Vb. gekozen kleding skinheads
  - functioneel. Vb. Rijen, optochten
 • Naar wie conformeren we
  - Eenvoudige vaardigheden --> iedereen
  - Complexe vaardigheden --> vergelijkbare anderen
  - Voor sociale/ persoonlijke oordelen --> soortgenoten 
  Naar relevante referentiegroepen (waar je toe behoort en toe wil horen. Meer gemeenschappelijke kenmerken --> meer identificatie --> grotere cohesie --> grotere impact van groep.)
 • Ontwikkelen van normen in groepen
  - Zoeken naar compromis
  - Polarisatie (bij al bestaande voorkeur)
 • Verklaring groepspolarisatie
  1. Oppervlakkige verwerking.
     -sterker aan norm conformeren = beste uit groep willen zijn, dus groep is pro dan jij nog pro-er.
     -consensus is genoeg voor overreding  (iedereen vindt het, ik vind het ook)  
  2 Systematische verwerking.
     - meerderheidsargumenten zijn talrijker
     - lijken overtuigender
     - meningen worden sneller gedeeld en krijgen meer aandacht
     - worden vaak met meer overtuiging gebracht (want geen angst voor afwijzing)
 • Group think (Janis) door 2x. besmet door 1x
  Wanneer kleine groepen snel belangrijke beslissingen moeten maken kan het zijn dat unanimiteit verkozen wordt boven eigen meningen. Vermindert kwaliteit van groepsbesluiten.
  - collectieve rationalisatie = beslissing aan het versterken ipv testen van consensus
  - mind guard = persoon die leden beschermt tegen informatie in strijd met consensus
  - besmet = meningen van leden zijn niet onafhankelijk van elkaar
 • Group think tegengaan 4x
  - Alle informatie overwogen = vermijden van bias
  - Minder druk voor publieke conformiteit --> minder publieke stemmingen
  - Rol leider geminimaliseerd
  - Mensen in groep geselecteerd op diversiteit = gedeelde vertekening tegengaan
 • Extreme conformiteit : sektes Festinger. 1. definitie, 2. kenmerken, 3. mechanismen, 4. voorbeelden.
  1. aanhangers van (met name godsdienstige) gezindheid die op punten afwijkt van meer oorspronkelijke bron. --> buitengesloten van oorspronkelijke bron
  2. autoritaire, zelfbenoemde leiders. Sterke hiërarchiën. Afsplitsing van andere wereld. Informationeel (ultieme oplossingen voor al je levensproblemen) en normatief (Sterk gevoel van ergens bij te horen).
 • Gedragscontrole 7 stappen voor polarisatie
  - Kwetsbaarheid + onzekerheid vergroten
  - Controle over sociale omgeving, tijd. Vergroten afhankelijkheid
  - Blokkeer afwijkende informatie
  - Vergroot twijfel over centrale waarden, normen, zelfbewustzijn, etc.
  - Reduceer persoonlijke macht en controle, vergroot hulpeloosheid en afhankelijkheid
  - Gebruik sterke negatieve emotionele arousal als straf
  - Intimidatie bij afwijkend gedrag
 • Mensen in sektes
  - Kwetsbare individuen
  - Isolatie
  - Extreme groepsdruk
  - Dreigen met uitsluiting
  - Bemoeilijken uittreden
 • Risky shift
  Wanneer men in een groep sneller riskantere beslissingen neemt dan alleen (door groepsdruk)
 • Bereikte consensus is niet te vertrouwen wanneer:
  - publiekelijke conformiteit
  - zonder zelf na te denken over relevante informatie 
  - gemeenschappelijke vertekening
  Voldoet dan niet aan normen van beheersing en sociale verbondenheid
 • Minderheidsideeën invloed op meerderheid als: 4x
  - Minderheidsgroep consistent
  - Systematische verwerking aanmoedigen
  - Alternatieve consensus aanbieden
  - Balans vinden tussen verschillen en overeenkomsten met meerderheid.
 • Dubbele minderheid
  Afwijkende mening + duidelijk verschillen van meerderheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Sociale groep definitie
1
Face to face groep definitie
1
Verschil en gelijkenis sociale normen en attitudes
1
Conformiteit + 2 soorten + verschil in culturen
1
Page 1 of 44