Class notes - Sociale psychologie

by
445 Flashcards & Notes
4 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Class notes - Sociale psychologie

 • 1445119200 Hoofdstuk 1

 • Wat is sociale psychologie?
  De wetenschappelijke studie van de manier waarop de gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen worden beïnvloed door de werkelijke of voorgestelde aanwezigheid van andere mensen
 • Wat is hypersocialiteit?
  Het feit dat mensen sociale dieren zijn en de meest complexe sociale netwerken vormen.
 • Wat houdt need to belong in?
  Behoefte erbij te horen; bij een groep willen horen
 • Wat is sociale tuning?
  Het onbewust op elkaar afstemmen van gedrag, gedachten en gevoelens.
 • Wat wordt bedoeld met het kameleon-effect en wat is het nut?
  Het overnemen van elkaars bewegingen en mimiek; dit heeft onbewust als functie om de sociale band met de ander te versterken.
 • Wat zijn spiegelneuronen?
  Dit zijn hersencellen  die activiteiten en ervaringen van anderen weerspiegelen in het eigen brein; ze zorgen ervoor dat we automatisch iets nadoen wat we zien. Ze zorgen dus voor het kameleon-effect.
 • Wat is hindsight-bias?
  Het 'ik heb het altijd al geweten' effect. Als je eenmaal iets weet, lijkt het alsof je dit altijd al wist.
 • Van welke 2 krachten is gedrag van mensen afhankelijk?
  1. Interne krachten (binnen de persoon; eigenschappen, drijfveren)
  2. Externe krachten (buiten de persoon; druk vanuit omgeving, geldende normen)
 • Wat is het bystander-effect?
  Omstanders-effect → hoe meer omstanders, hoe kleiner de kans dat mensen in actie komen. Komt ook door diffusie van verantwoordelijkheid.
 • Door welke  5 factoren wordt de gehoorzaamheid aan een autoriteit beïnvloed?
  1. Wanneer mensen zich meer kunnen identificeren met zijn doelen en er een doel aanwezig is.
  2. Hoe meer autoriteit iemand uitstraalt en zelfverzekerder hij is, hoe gehoorzamer.
  3. Lichamelijke nabijheid; hoe dichterbij, hoe eerde mensen gehoorzamen
  4. Gebruiken van slinkse beïnvloedingstechnieken bevorderen gehoorzaamheid
  5. Fysieke uitstraling wat betreft kleding zoals een uniform bevordert gehoorzaamheid
 • Wat bedoelt Zimbardo met egocentrische zelfoverschatting tijdens het Stanford gevangenis experiment?
  Mensen overschatten hun eigen ruggengraat; ze denken dat zij anders zijn dan de massa en wel moreel zouden handelen, maar in bepaalde omstandigheden gaat bijna iedereen over zijn morele grenzen door de sterke situationele kenmerken.
 • Van welke 2 factoren is beïnvloeding van gedrag afhankelijk?
  1. De interpretatie van de situatie door de persoon
  2. De waarneming van de situatie door de persoon
 • Wat bedoelt Lewin met de term subjectieve situatie?
  De situatie zoals deze door de persoon wordt waargenomen, geïnterpreteerd en soms zelfs verdraaid.
 • Wat is sociale cognitie?
  Een deelgebied van de sociale psychologie die zich bezig houdt met hoe mensen hun sociale omgeving waarnemen en interpreteren.
 • Van welke 4 basisprincipes hangt het af hoe mensen informatie over hun omgeving verwerken?
  1. Betekenisgeving; welke betekenis heeft informatie
  2. Cognitieve efficiëntie; beperkte cognitieve capaciteit
  3. Motivationele vertekeningen; wishful thinking; mensen zien  wat ze willen of verwachten te zien.
  4. Automatische en onbewuste reacties; we reageren vaak automatisch (reflexmatig)op een situatie in plaats van reflecterend.
 • Welke 2 motieven kunnen de waarneming kleuren?
  1. Behoefte aan een positief zelfbeeld
  2. Behoefte aan controle en voorspelbaarheid van de omgeving
 • Welke 2 vormen van geheugen zijn er?
  1. Bewust, expliciet geheugen; bevat kennis waarvan we weten dat we die hebben
  2. Onbewust, impliciet geheugen; bevat kennis en ervaringen waar we onbewust gebruik van maken.
 • Wat zijn somatische markeringen?
  Associaties en ervaringen die in je lichaam worden opgeslagen waardoor je lichaam weet of iets wel of niet goed is.
 • Wat is sequentieel bewustzijn?
  Bewustzijn volgens de als-dan regel; als het regent wordt ik nat
 • Wat is rudimentair bewustzijn?
  Bewustzijn waarbij een associatie wordt opgeroepen bijv. een koekje is lekker
 • Wat is embodiment?
  Associaties tussen lichamelijke (body) en mentale reacties; lichamelijk ervaringen beïnvloeden ons denken en voelen en omgekeerd
 • Noem 5 vormen van embodiment.
  1. Facial feedback
  2. Lichaamshouding/lichamelijke toestand
  3. Warmte; zowel letterlijke warmte (temperatuur) als interpersoonlijke warmte
  4. Gewicht; associatie tussen gewicht en belang
  5. Reinheid; associatie tussen moraliteit en fysiek schoon zijn. Mac.Beth-effect
 • Uit welke 3 factoren bestaat de sociale constructie van de werkelijkheid?
  1. Er is een objectieve/feitelijke situatie
  2. Deze wordt op bepaalde manier waargenomen/geïnterpreteerd
  3. Gedrag van mensen is een reactie op hun interpretatie
 • Wat is de correspondentie-vertekening?
  Neiging om de invloed van de situatie op het gedrag te onderschatten omdat je ervan uit gaat dat gedrag correspondeert met persoonlijkheidseigenschappen
 • Hoe wordt de correspondentie-vertekening ook wel genoemd?
  Fundamentele attributiefout
 • Wat is induced compliance?
  Een gemaakte keuze die tot stand komt onder invloed van de omgeving; hierdoor lijkt het of mensen keuzevrijheid hebben en zijn ze zich er niet van bewust dat hun keuze bepaald wordt door de situatie.
 • Wat is cognitieve dissonantie?
  Wanneer je een tegenstelling (dissonantie)  ervaart tussen twee gedachten (cognities). Het veroorzaakt spanning
 • Wat wordt bedoeld met telling more than we know?
  Wanneer mensen redenen noemen voor de verklaringen van hun gedrag die niet overeenkomen met de werkelijke oorzaken. Kracht van de situatie wordt ontkend
 • Wat is egocentrische vertekening?
  Wanneer mensen hun eigen aandeel in een situatie overschatten doordat ze teveel redeneren vanuit een egocentrisch perspectief.
 • Noem 3 oorzaken/redenen voor egocentrische vertekening.
  1. We zijn ons meer bewust van eigen gedrag dan andermans gedrag
  2. we overschatten onze rol bij beslissingen waar wij bij betrokken zijn
  3. we zijn geneigd te overschatten hoeveel andere mensen op ons letten
 • Wat is het spotlight-effect?
  We zijn geneigd te overschatten hoeveel andere mensen op ons letten; anderen letten minder op ons dan we denken.
 • Noem 3 manieren waarop sociaal psychologen antwoord zoeken op vragen.
  1. Beschrijven van een verschijnsel
  2. Verklaren van een verschijnsel
  3. Onderzoeken onder welke omstandigheden een verschijnsel plaatsvindt.
 • Wat wordt bedoeld met empirische wetenschap?
  Het toetsen van ideeën aan de werkelijkheid door het denken, voelen en doen van mensen te analyseren en ontrafelen op een wetenschappelijke manier met behulp van statistische methoden.
 • Wat is het doel van experimenten?
  Hierdoor is het mogelijk oorzaak-gevolg uitspraken te doen; kunnen vaststellen van causale (oorzaak-gevolg) relaties.
 • Uit welke 2 condities bestaan onderzoeksgroepen bij een experiment?
  1. Experimentele groep; deze groep wordt gemanipuleerd door er een onafhankelijke variabele aan toe te kennen (bijv. eenzaamheid)
  2. Controlegroepen; deze groep is bedoeld om het effect van de andere conditie mee te kunnen vergelijken/meten
 • Wat is de afhankelijke variabele?
  Dit is een gevolg-variabele; een variabele waarvan we willen weten of die wordt beïnvloed door de onafhankelijke variabele
 • Wat is de onafhankelijke variabele?
  Dit is de oorzaak-variabele; de variabele waarvan we willen weten of die oorzaak is van afhankelijke variabele
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Wat is sociale psychologie?
4
Wat is hypersocialiteit?
4
Wat is sociale tuning?
4
Wat wordt bedoeld met het kameleon-effect en wat is het nut?
4
Page 1 of 103