Summary Class notes - Fysieke distributie

109 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Fysieke distributie

 • 1426806000 Case huawei

 • Wat is fysieke distributie
  IS de effectieve en efficiente voortstuwing van goederenstromen tussen producent en afnemers, zodang dat de goederen op de juiste plaats en op het juiste tijdsti bij de afnemers aanwezig zijn
 • Waar begint en waar eindigt de goederen en gegevensstroom?
  Begin bij het eind van het productieproces en eindigen bij de consument
 • Planning strategisch niveua
  Creeren van capaciteit op basis van voorspellingen
 • plannen tactisch niveau
  alloceren van capaciteit. Je moet de beschikbare capcitet zo goed mogelijk verdelen
 • plannen operationeel niveau
  het benutten van capaciteit
 • fysieke distributiekosten
  Voorraadkosten, magazijnkosten en transportkosten
 • fysieke distributie moet:
  De customer service verbeteren en tegelijkertijd de integrale kosten verlagen
 • Belangrijkste elementen van een grondvorm in het traject distributielogistiek:
  De primaire processen van producent naar consument
  De locatie van voorraadpunten
  De goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten
 • Wat bepaald het distributieconcept van een bedrijf?
  - waarde van  de goederen
  - volume en gewicht en de verhouding hiertussen
  - aantal producten in een standaarddoos
  - aantal dozen per verzendeenheid
  - aantal te beleveren verkooporganisaties
  - afstanden tussen magazijnen, fabrieken en klanten
  - omvang van de productenstroom
  - transporttijden
  - evt. invoerrechten bij productie buiten Europa
 • productkarakteristieken in enge zin
  hebben een directe relatie met het product
 • productkarakteristieken in ruime zin
  hebben een indirecte relatie met het product
 • waardedichtheid
  de waarde van een product per gehanteerde volume eenheid
 • Verpakkingsdichtheid
  aantal verpakkingseenheden per gehanteerde volume eenheid
 • houdbaarheid
  de perode gedurende welke de fysieke karakteristieken die het product op het moment van verkoop moet bezitten, aanwezig blijven
 • verschijningsvorm
  de fysieke toestand waarin het product voorkomt
 • volumegewichtsverhouding
  is de verhouding tussen het volume en het gewicht van een product
 • Wat impliceert een lage waardedichtheid? 
  Dat een relatief groot deel van de kosten wordt uitegegeven aan transport en opslag
 • Wat impliceer een hoge waardedichtheid? 
  dat een relatief hoog deel van de kosten wordt bepaald door rentekosten
 • Welke deelgebieden zijn er in distributielogistiek?
  extern transport.
  magazijnen en handeling
  voorraad
 • Welke heeft de hoogste kosten
  1. magazijn
  2. extern transport
  3. voorraad
 • 1428962400 College 1

 • Fysieke distributie
  is de effectieve en efficiënte voortstuwing van goederenstromen tussen producent en afnemers, zodanig dat de goederen op de juiste plaats en op het juiste tijdstip bij die afnemers aanwezig zijn.
 • Magazijnen en materials handling
  - welke functie in het distributiekanaal
  - vestigingslocatie
  - lay-out en inrichting
  - WMS
 • Transport
  - hoe snel, waarheen en hoe kwetsbaar
  - modaliteiten
  - intermodaal
  - rit en routeplanning
 • Voorraadbeheer
  - Wanneer en hoeveel bestellen?
  - vraagvoorspelling
  - bestelsystemen
 • Logistiek management
  integrale goederenstroom besturing
 • Planning in fysieke distributie: Strategisch niveau
  (1 tot 5 jaar) 
  Creeren van capaciteit op basis van vraagvoorpellingen
 • Planning in fysieke distributie: Tactisch niveau
  ( 0,5 - 1 jaar) 
  alloceren van capaciteit. Je moet de beschikbare magazijn of transport capaciteiten zo goed mogelijk verdelen
 • Planning in fysieke distributie: operationeel niveau
  Het benutten van capaciteit
 • Fysieke distributiekosten bestaat uit:
  - voorraadkosten
  - magazijnkosten
  - transportkosten
  Grootste kostenpost in de keten zijn voorraadkosten
 • 4 p's
  Product, plaats, prijs en promotie
  De p van plaats heeft alles te maken met fysieke distributie:
  - distributiekanalen
  - voorraden, locatie en assortiment
  - Transport
 • Integraal logistiek concept
  Van een integraal logistiek concept is er sprake als er op samenhangende wijze beslissingen worden gemaakt op gebied van: 
  1. grondvorm
  2. besturingssysteem
  3. informatiesysteem
  4. personele organisatie
 • 3 mogelijke concurentiestrategieen
  - integratie/ versterking: Hoge gepercipeerde kwaliteit, lage relatieve kosten
  - differentiatie: hoge gepercipeerde kwaliteit, hoge relatieve kosten
  - kostenleiderschap: lage gepercipeerde kwaliteit, lage relatieve kosten
 • Kostenleiderschap
  gericht op verlaging integrale kosten- minimaliseren van de kosten
 • differentiatie
  onderscheiden met product, maximaliseren van toegevoegde waarde
 • Versterkingsstrategie
  combinatie van differentiatie en kostenleiderschap. Streeft naar hoogste kwaliteit met laagst mogelijke integrale kosten
 • Grondvorm
  is een model dat de structuur van de fysieke goederenstroom grafisch weergeeft in een bepaalde organisatie
  Belangrijskte elementen van de goederenstroom zijn:
  - de primaire processen van producent naar consument
  - de locatie van voorraadpunten
  - de goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten
 • Een koop vroeg in de keten
  Pullbesturing
 • een koop laat in de keten
  pushbesturing
 • wat bepaald het distributieconcept van een bedrijf?
  - waarde van de goederen
  - volume en gewicht en de verhouding hiertussen
  - aantal producten in een standaarddoos
  - aantal dozen per verzendeenheid
  - aantal te beleveren verkooporganisaties
  - afstanden tussen de magazijnen, fabrieken en klanten
  - omvang van de productenstroom
  - transporttijden
  - eventuele invoerrechten buiten Europa
 • productkarakteristieken in enge zin
  hebben een directe relatie met het product
 • productkkkarakteristieken in ruime zin
  hebben een indirecte relatie met het product
 • Onderdelen productkarakteristieken in enge zin:
  - waardedichtheid: de waarde van een product  per gehanteerde volume- eenheid
  - verpakkingsdichtheid: het aantal verpakkingseenheden per gehanteerde volume-eenheid
  - houdbaarheid: De periode gedurende welke de fysieke karakteristieken die het product op het moment van verkoop moet bezitten aanwezig blijven
  - verschijningsvorm; de fysieke toestand waarin het product voortkomt
  - volume-gewichtverhouding: van een product is de verhouding tussen het volume en het gewicht van het product
 • waardedichtheid
  vertegenwoordigt het in het product geïnvesteerd vermogen. Hoe langer het product in het distributieproces zit, hoe hoger de rentekosten zullen zijn.
 • verpakkingsdichtheid
  hoe kleiner een doos, des te groter is het relatieve aandeel dat aan handelingskosten zal worden besteed.
 • Lage waardedichtheid
  impliceert dat een relatief groot deel van de kosten wordt uitgegeven aan transport en opslag
 • Hoge waardedichtheid
  impliceert dat een relatief hoog deel van e kosten wordt bepaald door rentekosten
 • lage verpakkingsdichtheid
  minder handeling gevoelig. Dus hoog verpakkingsdichtheid impliceert een relatief hoog aandeel van de handelingskosten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

plannen operationeel niveau
3
fysieke distributiekosten
3
fysieke distributie moet:
3
Belangrijkste elementen van een grondvorm in het traject distributielogistiek:
3
Page 2 of 28